Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 18 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202120
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202120

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid op 62 jaar met toeslag van het FBZ ETAW in het Waalse Gewest (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid op 62 jaar met toeslag van het FBZ ETAW in het Waalse Gewest.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2018 Stelsel van werkloosheid op 62 jaar met toeslag van het FBZ ETAW in het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2018 onder het nummer 145060/CO/327.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, die gevestigd zijn in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door het "AVIQ".

Met "werknemers" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het besluit van 3 mei 2007 tot vaststelling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, worden het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en de wijzigingen ervan toegestaan in deze sector voor het actief personeel dat opteert voor deze formule en dat de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 en dat een beroepsloopbaan van 40 jaar kan bewijzen voor de mannen en van 34 jaar (in 2018), 35 jaar (in 2019) en 36 jaar (in 2020) voor de vrouwen, waarvan minimaal 5 jaar in de sector.

Art. 3.De toeslag van het FBZ ETAW die wordt toegekend aan de werkloze met bedrijfstoeslag van 62 jaar oud is, individueel, minstens gelijk aan de toeslag waarin wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Hieronder wordt verstaan het brutobedrag, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale afhouding.

Art. 4.Het bedrag van de toeslag van het FBZ ETAW is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten die gelden voor de werkloosheidsvergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van de toeslag van het FBZ ETAW op 1 januari van ieder jaar herzien op basis van de coëfficiënt die door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de lonen werd vastgesteld.

Art. 5.Teneinde de lasten van de toe te kennen werkloosheidsstelsels met toeslag van het FBZ ETAW te verdelen, hebben de sociale partners besloten om het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" te belasten met het onderzoek van de dossiers betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW in functie van de door de reglementering gestelde voorwaarden en met het betalen van de toeslag van het FBZ ETAW. De sociale gesprekspartners zullen deze doelstelling realiseren binnen het kader van het budget dat het Waalse Gewest hen daartoe ter beschikking stelt. Zij verklaren dat de leden van de raad van bestuur van het fonds in deze context moeten handelen.

Art. 5bis.De tenlasteneming van de toeslag van het FBZ ETAW is het onderwerp van een schriftelijke overeenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Indien de werkgever ontslaat met het oog op het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW zonder het akkoord van het fonds, valt de toeslag van het FBZ ETAW te zijnen laste.

Art. 6.De werkloze met toeslag van het FBZ ETAW zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 7.Het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe te gelegener tijd het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor te stellen aan de werknemer die ter zake de vrije keuze heeft.

Art. 8.De overstap naar het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW onder de hierboven in het artikel 6 vermelde voorwaarden geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzeggingstermijn.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^