Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 19 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding t

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202160
pub.
19/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202160

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook betreffende de overgangsmaatregel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook betreffende de overgangsmaatregel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015 Toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook de overgangsmaatregel (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2015 onder het nummer 130321/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Rechtsgrond

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - artikelen 2 en 3, § 8 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007); - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 1974; - artikel 16, § 2, lid 1, 1° en lid 2 van het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 31 december 2014); - artikel 2, lid 1, 1° en lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van de Nationale Arbeidsraad van 27 april 2015; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 7 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2013). HOOFDSTUK III. - Voorwaarden

Art. 3.De bedrijfstoeslag, ingesteld in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de bedienden die worden ontslagen om een andere reden dan om dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde voorwaarden.

Art. 4.§ 1. Het ontslag met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar, zoals voorzien door deze collectieve arbeidsovereenkomst moet plaatsvinden tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016. § 2. De leeftijdsvoorwaarde bedraagt 62 jaar en moet vervuld zijn zowel in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016 als op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst. § 3. De loopbaanvoorwaarde bedraagt 40 jaar voor mannen, respectievelijk 31 jaar in 2015 en 32 jaar in 2016 voor vrouwen, en moet vervuld zijn op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.

Art. 5.In afwijking van artikel 4, bedraagt de leeftijdsvoorwaarde 60 jaar voor bedienden die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen : - ze zijn ontslagen vóór 1 januari 2015; - ze bereiken de leeftijd van 60 jaar op het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2016; - ze bewijzen op het einde van hun arbeidsovereenkomst het in artikel 4, § 3 bedoelde beroepsverleden.

Art. 6.Onverminderd artikelen 4 en 5 ontvangen de bedienden die hun rechten op bedrijfstoeslag hebben vastgeklikt op basis van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) een aanvullende vergoeding. Deze regeling geldt niet voor de bedienden die niet het attest hebben bezorgd dat de werkgever vóór het ontslag heeft gevraagd, overeenkomstig artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107. HOOFDSTUK IV. - Bedrijfstoeslag

Art. 7.§ 1. De bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van het nettoloon dat gelijk is aan het begrensd brutoloon verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op bedienden die in België tewerkgesteld zijn en er hun fiscale verblijfplaats hebben. § 2. Voor de bedienden die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties zoals bepaald in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, en die overstappen van de loopbaanvermindering naar werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal de bedrijfstoeslag worden berekend op basis van het arbeidsregime voorafgaand aan deze vermindering.

Paritaire commentaar De bedienden van 50 jaar of ouder die gebruik hebben gemaakt van een recht op vermindering van prestaties zoals voorzien in artikel 9, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, blijven verder genieten van de toepassing van deze paragraaf. § 3. Bij werkhervatting gelden de bepalingen van artikelen 4bis, 4ter en 4quater van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^