Koninklijk Besluit van 03 mei 1999
gepubliceerd op 27 oktober 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022502
pub.
27/10/1999
prom.
03/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 86, gewijzigd bij de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 houdende bepaling van de regels volgens dewelke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1987, 25 februari 1996 en 11 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 oktober 1996 en 4 december 1998;

Gelet op het advies nr. 23/98 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitgebracht op 26 augustus 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 18 september 1998 over de adviesaanvraag binnen de termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 maart 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, worden tussen de woorden « minimale klinische gegevens » en « heeft tot doel » de woorden « en van minimale verpleegkundige gegevens » ingevoegd.

Art. 2.Artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een 3°, luidend als volgt : « 3° van pasgeborenen waarvoor geen afzonderlijke verpleegdagprijs wordt vastgesteld overeenkomstig Titel III, Hoofdstuk V, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 3bis.De minimale verpleegkundige gegevens worden geregistreerd : a) voor iedere patiënt die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van dit besluit;b) voor iedere patiënt die niet beantwoordt aan de in artikel 3 van dit besluit bedoelde voorwaarden, doch waaraan met of zonder overnachting, zorgen worden toegediend op elke architectonisch begrensde eenheid van hospitalisatie, waar een duidelijk herkenbare equipe functioneert voor een groep patiënten die homogeen zijn, inzonderheid wat betreft hun medisch- of zorgprofiel.».

Art. 4.In artikel 4, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « in artikel 3 » vervangen door de woorden « in de artikelen 3 en 3bis ».

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de woorden « Voor de registratie van de gegevens » vervangen door de woorden « Voor de registratie van de minimale klinische gegevens ».

Art. 6.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, worden tussen de woorden « er is » en « een registratieperiode » de woorden « voor de minimale klinische gegevens » ingevoegd.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 7ter.De mede te delen minimale verpleegkundige gegevens omvatten : 1° De gegevens betreffende de instelling en de diensten : a) de algemene gegevens betreffende de instelling en de diensten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van dit besluit;b) het aantal verplegend en verzorgend personeel van de instelling, zowel per verpleegeenheid zoals bedoeld in 5°, als buiten de verpleegeenheden, met telkens de vermelding van hun theoretische aantal werkuren gedurende het jaar, hun diploma's, bijzondere beroepstitel en bekwamingen, evenals hun financieringswijze, zoals inzonderheid de verpleegdagprijs, het interdepartementaal begrotingsfonds en het derde arbeidscircuit;2° De gegevens met betrekking tot de patiënt, bedoeld in artikel 5, § 1, 2°, b), c), d) en e), van dit besluit.3° De gegevens betreffende het verblijf van de patiënt : a) het verblijfsnummer, bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, a), van dit besluit;b) het nummer van de hospitalisatiedienst aangeduid in het kader van de erkenning;c) het nummer van de verpleegeenheid aangeduid door de beheerder;d) de datum waarop de observatie van de verpleegkundige activiteit werd verricht;e) het uur van opname en ontslag uit de verpleegeenheid;4° De verpleegkundig toegediende zorgen : - zorg in verband met hygiëne; - zorg in verband met mobiliteit; - zorg in verband met urinaire en/of faecale uitscheiding; - zorg in verband met voeding en hydratatie; - sondevoeding; - bijzondere mondzorg; - decubituspreventie door middel van wisselligging; - hulp bij dagkleding; - zorgen aan patiënt met tracheacanule of endotracheale tube; - verpleegkundig anamneseverslag; - zelfstandigheidstraining; - opvang van emotionele crisis; - zorg aan de gedesoriënteerde patiënt; - afzonderingsmaatregelen ter preventie van contaminatie; - registratie van vitale parameters; - registratie van fysieke parameters; - toezicht tractie, gipsverband of externe fixator; - afnemen bloedstalen; - toediening van medicatie (intramusculair, subcutaan, intradermaal); - toediening van medicatie (intraveneus); - toezicht op permanent intraveneus infuus; - zorg aan een chirurgische wonde; - zorg aan een traumatische wonde. 5° Gegevens per verpleegeenheid : per dag dat de hierboven vermelde gegevens dienen bijgehouden te worden, het aantal personeelsleden welke zich onder leiding bevinden van de hoofdverpleegkundige; ongeacht of deze door de verpleegdagprijs worden gefinancierd en ongeacht hun discipline, met opgave van hun diploma en per personeelslid het aantal gepresteerde uren. ».

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7quater, ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 7quater.De minimale verpleegkundige gegevens worden dagelijks verzameld gedurende de eerste vijftien dagen van de maanden maart, juni, september en december, hierna de « steekproefperioden » genoemd.

De mededeling van de gegevens dient te gebeuren vooraleer de steekproefperiode aanvangt die volgt op deze gedurende dewelke de mede te delen gegevens werden verzameld. ».

Art. 9.Het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 houdende bepaling van de regels volgens dewelke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1987, 25 februari 1996 en 11 december 1998, wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op een door Ons te bepalen datum.

Art. 11.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Sociale Zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^