Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 25 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012211
pub.
25/06/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 Toeslagen voor onregelmatige prestaties (Overeenkomst geregistreerd op 4 juli 2001 onder het nummer 57781/CO/305) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 1 van het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000.

Art. 3.De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regels vast die van toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minima te bepalen terwijl aan de partijen de vrijheid wordt overgelaten gunstigere voorwaarden overeen te komen.

Zij mogen evenwel geen afbreuk doen aan de bepalingen die voor de werknemers gunstiger zijn, daar waar dergelijke toestand bestaat.

Voor de nieuw aan te werven werknemers van de bloedtransfusiecentra Leuven en Antwerpen van het Belgische Rode Kruis zal voor 30 maart 2001 via overleg met de vakbondsafvaardiging een oplossing gevonden worden betreffende de vergoeding van de onregelmatige prestaties. De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet cumuleerbaar met bestaande bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn.

Art. 4.§ 1. Onder "onregelmatige prestaties" wordt begrepen : prestaties uitgevoerd op zondag, feestdag en zaterdag alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst of tijdens de nacht. § 2. De toeslagen waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden berekend op het baremiek loon prorata de duur van de effectief verrichte onregelmatige prestaties. § 3. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn wel cumuleerbaar met de toeslagen voor overwerk, overeenkomstig de vigerende bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971). § 4. De onregelmatige prestaties op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen zijn deze die gepresteerd worden op de desbetreffende dagen tussen 0 uur en 24 uur. HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen Loontoeslag voor zaterdagwerk

Art. 5.Aan het personeel dat op zaterdag moet werken, wordt een toeslag van 26 pct. op het baremiek loon toegekend prorata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor zondagswerk

Art. 6.Aan het personeel dat met dagprestaties op zondag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor werk op feestdagen

Art. 7.Aan het personeel dat met dagprestaties op een feestdag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor onderbroken dienst

Art. 8.Aan het personeel dat in onderbroken dienst moet werken, dit wil zeggen een dienst bij dag die minstens vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken, wordt een toeslag van 50 pct. op het baremiek loon toegekend prorata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Deze toeslag geldt voor de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking.

Loontoeslag voor nachtwerk

Art. 9.§ 1. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 35 pct. op het baremiek loon toegekend prorata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een gewone weekdag of op een zaterdag. Nachtprestaties zijn deze welke tussen 20 uur en 6 uur gepresteerd worden.

Worden gelijkgesteld met nachtprestaties de arbeidsprestaties voor 22 uur en/of na 4 uur op voorwaarde dat er een arbeidsprestatie wordt geleverd van 22 uur tot 4 uur. § 2. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 50 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een zondag of op een wettelijke feestdag. Nachtprestaties zijn deze welke tussen 20 uur en 6 uur gepresteerd worden.

Art. 10.De maatregelen voorzien in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 zijn niet van toepassing op de werknemers die op datum van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst een forfaitaire loontoeslag ontvangen, ongeacht het aantal onregelmatige prestaties te doen gebruikelijk zoals in de openbare instellingen overeenkomstig de omzendbrieven van de Minister van Volksgezondheid van 3 november 1972 en 12 juni 1991 (forfaitair 11 pct. van het loon en de nachttoeslag van 81 BEF per uur), voorzover de instellingsovereenkomst inzake de vergoeding van onregelmatige prestaties van kracht op datum van inwerkingtreding van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing blijven. Voorzover dit van toepassing is, is hierin ook het supplement van 6 pct. en/of de vergoeding van 45 BEF begrepen, toegekend per werkelijk gepresteerd uur op zater-, zon- en feestdagen (niet cumuleerbaar met de vergoeding van 81 BEF voor nachtdienst), conform de bepalingen van het protocolakkoord van 22 juni 1992 tussen de openbare besturen en de representatieve werknemersorganisaties van de openbare verzorgingsinstellingen.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001. Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk der partijen met een opzegtermijn van drie maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsdiensten.

Art. 12.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in de huidige overeenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover de regering in uitvoering van het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 de tenlasteneming van de kost verzekert vanaf haar inwerkingtreding ervan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^