Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 12 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012217
pub.
12/06/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in de subsector voor de afhandeling op luchthavens (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in de subsector voor de afhandeling op luchthavens.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002 Inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in de subsector van de afhandeling op luchthavens (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 2002 onder het nummer 62503/CO/140.08) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun arbeid(st)ers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die tot de subsector van de afhandeling op luchthavens behoren.

Onder "afhandeling op luchthavens" wordt onder andere verstaan : logistieke en administratieve bijstand verlenen aan luchtvaartuigen, aan bemanningsleden, aan passagiers, aan bagage, aan post en/of aan vracht (afhandeling, sortering, verzending) zowel op de inschepingsvloer, in en rond de vliegtuigen als in de luchthavengebouwen.

Worden niet beschouwd onder "afhandeling op luchthavens" de volgende activiteiten : - de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen; - de bereiding van maaltijden, "inflight catering" genoemd. HOOFDSTUK II. - Inspanningen ten voordele van de risicogroepen

Art. 2.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van hoofdstuk II, afdeling I van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 15 september 2001).

Art. 3.De werkgevers zullen voor het jaar 2001 een bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa van de arbeiders op het vlak van de onderneming besteden aan de vorming en bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen in de subsector zoals bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Onder "risicogroepen" wordt verstaan : de personen behorend tot een van de volgende categorieën : - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren; - de werkzoekenden; - de arbeid(st)ers van de sector, tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken; - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeid(st)ers van de sector; - de arbeid(st)ers van de sector die minstens 50 jaar oud zijn; - de arbeid(st)ers van de sector van wie de beroepskwalificatie niet meer aangepast is aan de technologische vooruitgang of die het risico lopen niet meer aangepast te zijn aan deze vooruitgang.

Art. 5.De werkgever zal uiterlijk op 30 juni 2002 verslag uitbrengen over de besteding van deze middelen aan de syndicale delegatie arbeiders of, bij ontstentenis, aan de gewestelijke vakbondssecretarissen. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003 De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^