Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 02 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 ju

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012218
pub.
02/07/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 maart 1999;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 22 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 30 september 1999.

Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001 Invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector (Overeenkomst geregistreerd op 28 februari 2002 onder het nummer 61319/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2.Voor de toepassing van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "collectieve arbeidsovereenkomst" : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector.

Art. 3.De in bijlage 1 gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst, wordt aangevuld met de referentiefunctie besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, deegwaren,...) met referentienummer 242.

Art. 4.De in artikel 5 vermelde bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld met de functieomschrijving van de referentiefunctie besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, deegwaren,...) zoals opgenomen in bijlage van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.In artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt volgende referentiefunctie en haar weging ingevoegd : in functiecategorie II : Besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, deegwaren, ...) met 47,5 wegingspunten.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1997.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de Horeca sector FUNCTIEOMSCHRIJVING USB Afdeling : Bediening (leveringen aan klanten)

Code : HRC.REF. 242 Functie : besteller aan huis van bereide gerechten (pizza's, deegwaren,...) (M/V) Organisatie : Ressorteert rechtstreeks onder de zaakvoerder.

Doel : Bestellen van gerechten en dranken met bromfiets of wagen.

Hoofdtaken : - Neemt de telefoon op, geeft eventuele toelichtingen in verband met de samenstelling van de gerechten of de levertijd en noteert de bestelling(en) van de klant; - Geeft de bestelling door aan de keuken; - Verzorgt spoedbestellingen; verplaatst zich met bromfiets of wagen (voor verre verplaatsingen of grotere bestellingen) tot aan de woning van de klant; - Rekent af met de klant en keert terug naar de zaak; - Bedient de klanten die zelf hun bestelling komen ophalen of verbruiken in de take away; - Ruimt tafel(s) af en staat in voor de orde en netheid in de take away; - Plooit verpakkingsmaterialen (dozen); - Snijdt de groenten en zorgt voor de mise-en-place van de ingrediënten; - Staat in voor de netheid van zijn voertuig; controleert bromfiets of wagen (nazicht olie- en waterpeil, tankt); - Helpt occasioneel bij het stockeren en/of stapelen van goederen en het instellen van de keukenuitrusting (oven). 1. Verantwoordelijkheid 1.1. Invloed Is verantwoordelijk voor : - het onthaal van de klanten aan telefoon of de bediening van de klant in de take away; - het correct noteren en doorgeven van de bestellingen; - het afleveren en het afrekenen van de spoedbestelling bij de klant; - het afruimen en de orde en netheid in de take away; - de netheid en de controle van het voertuig; - mise-en-place van de ingrediënten en snijden van groeten. 1.2. Gevolgen - fouten binnen de uitvoering kunnen leiden tot het doorgeven en /of laten klaarmaken van een verkeerde bestelling, het noteren van een verkeerd adres, het betrokken geraken bij een verkeersongeval, ontevreden klanten. 2. Kennis en kunde - kennis van de wegcode; - kennis van de pizza's/gerechtenkaart; - kunnen kaartlezen + enige kennis van de regio binnen dewelke bestellingen worden afgeleverd; - kunnen besturen van bromfiets of bestelwagen (rijbewijs B). 3. Probleemoplossing - lost eenvoudige problemen zelf op, zoniet doet beroep op de zaakvoerder.4. Communicatie en overleg - klantvriendelijk; - zich kunnen verstaanbaar maken in de 2e landstaal (voor de regio Brussel). 5. Vaardigheden - de nodige bewegingsvaardigheid verreist voor het besturen van de bromfiets of eventuele bestelwagen. 6. Inconvenienten 6.1. Zwaarte : ...................... 6.2. Houding : ..................... 6.3. Werksfeer : blootstelling aan wisselende weeromstandigheden; 6.4. Risico : kans op snijwonden, verkeersongevallen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^