Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 09 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds »

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2003022538
pub.
09/05/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds » in de vorm van een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 91, § 3;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 28 maart 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 31 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 april 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid voortvloeit uit het feit dat in Hoofdstuk XI van Titel IV, artikel 90 van de Programmawet van 8 april 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2003, voorzien wordt dat de Federale Investeringsmaatschappij binnen de 60 dagen na inwerkingtreding van de Programmawet (datum publicatie) een gespecialiseerde vennootschap moet oprichten, genaamd « Kringloopfonds »;

Overwegende dat voor deze oprichting het voorliggend koninklijk Besluit waarin de vorm en de statuten van de op te richten vennootschap worden bepaald een noodzakelijke voorwaarde is als één van de elementen van de procedure voorafgaandelijk aan de oprichting van deze gespecialiseerde vennootschap door de Federale Investeringsmaatschappij, binnen de gestelde termijn;

Overwegende de vaststelling dat in het huidige onzekere financiële klimaat waarin investeerders hun toevlucht zoeken in zekere waarden zoals obligaties en vastgoed, met een voorkeur voor het laatste, de plaatsing van een obligatielening met staatswaarborg een belangrijke geruststellende factor is voor mogelijke investeerders en de emissie van kringloopobligaties door het Kringloopfonds dus zo spoedig mogelijk onder de beste omstandigheden moet kunnen plaats grijpen;

Overwegende de vaststelling dat de huidige financiële voorwaarden zeer aantrekkelijk zijn voor de uitgifte van een obligatielening met staatswaarborg (OLO op 5 jaar) en deze voorwaarden sterk onderhevig zijn aan marktschommelingen en bijgevolg niet langer kan getalmd worden met de plaatsing ervan door het Kringloopfonds, vermits het project anders omwille van de financieel te mijden zomermaanden zou moeten uitgesteld worden tot het najaar en vermits het voor de realisatie van het maatschappelijke doel van het Kringloopfonds van essentieel belang is dat ze in de meest ideale omstandigheden de nodige financiële middelen bij het grote publiek kan ophalen;

Overwegende de omstandigheid dat een financiële structuur die zou bijdragen tot de ondersteuning en de structurele ontwikkeling van de sector van de sociale economie door het toekennen van leningen en het nemen van participaties bijgevolg snel moet worden geïnstalleerd, dat de geplande maatregel bedoeld is als uitvoering van het akkoord van de Ministerraad van 21 februari 2003 met betrekking tot het creëren van een Kringloopfonds, dat de keuze om daartoe een beroep te doen op het privé-spaargeld door de uitgifte van obligaties een unieke gelegenheid is om de sector van de sociale economie bekend te maken en om iedere burger de kans te geven om daarin te investeren, dat vanuit een meer algemeen oogpunt het uiterst belangrijk is beleggingen aan te moedigen die duurzame ontwikkeling bevorderen en die arbeidsplaatsen scheppen;

Overwegende de noodzaak om het gebruik van ethische spaar- en beleggingsformules te stimuleren bij de bevolking, teneinde haar te sensibiliseren voor en zoveel mogelijk te betrekken bij een bewuste besteding en bestemming van haar spaarmiddelen;

Overwegende de gemeenschappelijke doelstellingen van het samenwerkingsakkoord sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, voor de verhoging van de werkgelegenheidsgraad, in het bijzonder bij kansengroepen zoals langdurig werkzoekenden en leefloongerechtigden;

Overwegende het feit dat de sociale economie actoren zoals sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, inschakelingsondernemingen, invoegbedrijven, invoegafdelingen en leerwerkplaatsen reeds decennialang aantonen dat ze zeer ethische doelstellingen nastreven : met name voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid;

Overwegende de kapitaalnood van de sector van de sociale economie in een fase van snelle ontwikkeling;

Overwegende de huidige kredietkrapte op de ondernemingsmarkt in het algemeen, en de kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder;

Overwegende de terughoudendheid van banken in het verstrekken van leningen, a fortiori aan sociale economie actoren;

Overwegende het feit dat de verdere ondersteuning en uitbouw van de sociale economie een essentiële hefboom- en drukkingsfactor is voor de bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

Overwegende de uitdrukkelijke doelstelling van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 en de daar overeengekomen Lissabonstrategie om een belangrijke rol toe te kennen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in het streven naar een meer duurzame ontwikkeling;

Overwegende het feit dat de RIO+10 Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg van 26 augustus tot 4 september 2002 bewijst dat er een internationale en Europese overtuiging bestaat over de hoogdringendheid van de strategieën en acties in het kader van duurzame ontwikkeling;

Overwegende de Europese en internationale overtuiging dat duurzame ontwikkeling zich inschrijft in een lange termijn ontwikkeling waarin de strategische en uiteindelijke doelstellingen slechts kunnen geconcretiseerd worden dankzij het opzetten van zeer concrete middelen in het gevoerde beleid terzake;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Economie, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, van Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en op advies van Onze in Raad Vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De statuten van het « Kringloopfonds » zijn hieronder bepaald.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie van de programmawet van 8 april 2003 in het Belgisch Staatsblad .

Art. 3.Onze Minister van Sociale Economie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Onze Staatssecretaris voor Duurzaam Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

BIJLAGE Art. N. « Kringloopfonds », coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk - Statuten

« Kringloopfonds » « Fonds de l'Economie sociale et durable » Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk Zetel : Handelsregister van : Statuten TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur Naam

Artikel 1.Hierbij wordt opgericht een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk die de naam « Kringloopfonds » in het Nederlands aanneemt en in het Frans « Fonds de l'Economie sociale et durable ».

De Nederlandse en Franse benamingen kunnen apart of samen gebruikt worden.

De vennoten zoeken vooral de verwezenlijking van het sociaal oogmerk en streven slechts een beperkte vermogenswinst na.

Maatschappelijke zetel

Art. 2.De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de plaats aangeduid door de raad van bestuur.

De zetel zal naar elke plaats in België kunnen worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur die zonder voorbehoud bevoegd is om authentiek akte te nemen van de wijziging van de statuten die eruit voortkomt.

Elke verandering van maatschappelijke zetel wordt door de raad van bestuur gepubliceerd in bijlage in het Belgisch Staatsblad .

Sociaal doel

Art. 3.Het Fonds ligt in de lijn van een beweging die principes van interne democratie en van het respect van het algemeen belang en voor het milieu op de voorgrond stelt en die de bescherming en de integratie van de kansengroepen ten doel heeft.

Tot voor kort beschouwde men de sociale of meerwaarden economie als marginaal. Deze sector is tegenwoordig in volle ontwikkeling en schept veel arbeidsplaatsen. Jammer genoeg gaat deze groei samen met een gebrek aan kapitaal.

Het Fonds streeft ernaar gedeeltelijk een eind te stellen aan dit gebrek aan kapitaal en de ontwikkeling van deze sector te bevorderen.

Doel

Art. 4.Het Fonds heeft ten doel elke vorm van tussenkomst ten voordele van activiteiten die tot de sociale economie behoren, met name de participatie waar het mogelijk of gewenst is of leningen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 juni 2001 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2001 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie.

De activiteit die de tussenkomst rechtvaardigt is deze ontwikkeld door elke vennootschap die de vorm van één van de maatschappijen opgesomd onder artikel 2, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen heeft aangenomen of door elke vereniging zonder winstoogmerk mits deze activiteit de basisprincipes toepast vermeld in artikel 1, § 2, 1°, van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000, goedgekeurd door wet van 26 juni 2001 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de sociale economie.

Deze basisprincipes kunnen als volgt opgesomd worden: voorrang van arbeid op kapitaal, beheersautonomie, dienstverlening aan de leden en aan de gemeenschap, democratische besluitvorming, duurzame ontwikkeling met respect voor het leefmilieu.

Voor de uitvoering van dat doel maakt het Fonds gebruik van de financiële technieken vermeld in artikel 2, §§ 1 en 2, van artikel 2 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij.

Ten minste zeventig procent van de middelen van de gespecialiseerde vennootschap moet in de sociale en duurzame economie geïnvesteerd worden. Dit resultaat moet uiterlijk op het einde van het derde boekjaar bereikt worden.

Beheerscontract

Art. 5.Een tussen de Staat en het Fonds gesloten beheerscontract bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de vennootschap haar opdracht uitvoert. De bewoordingen van dit contract alsook van elke wijziging worden goedgekeurd door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Economie behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort.

Duur

Art. 6.Het Fonds is voor onbepaalde duur opgericht.

Het zal kunnen ontbonden worden door de algemene vergadering die besluit zoals voor de wijzigingen van de statuten.

TITEL II. - Maatschappelijk kapitaal Maatschappelijk kapitaal

Art. 7.Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt 100.000,- EUR. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen van nominale waarde van 1.000,- EUR elk.

Elk geplaatst maatschappelijk aandeel moet volledig volgestort worden bij de inschrijving.

Buiten de maatschappelijke aandelen geplaatst bij de oprichting, zouden andere maatschappelijke aandelen uitgegeven kunnen worden in de loop van het bestaan van de vennootschap na besluit van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van twee derde van de stemmen verbonden aan de uitgegeven aandelen; deze zal de uitgifteprijs van de maatschappelijke aandelen vastleggen, alsook de verhouding naar dewelke deze volgestort moeten zijn.

Het bestuursorgaan beslist over de opeisbaarheidsvoorwaarden en de betaling van de verschuldigde bedragen op het geplaatst kapitaal.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de betaling niet is uitgevoerd zal opgeschort zijn zolang de betaling, wettig opgevraagd en opeisbaar, niet is uitgevoerd.

De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die het recht heeft, ingeval van onverdeeldheid, de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap aangewezen is als eigenaar van het aandeel.

Elke overdracht van maatschappelijke aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen aan andere natuurlijke of rechtspersonen is onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van de Algemene Vergadering.

Gebruik van leningen of uitgifte van obligaties op naam

Art. 8.8.1. Het Fonds mag bovendien, conform artikel 3, § 1 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij, beroep doen op leningen of obligaties op naam met een looptijd van minimum 5 jaar uitgeven. De permanente omvang van zijn schuldpositie wordt beperkt tot maximum 75.000.000,- EUR. De staatswaarborg kan verleend worden aan de leners of aan de obligatiehouders onder de voorwaarden van artikel 3, §§ 2 en 3, van dezelfde wet ten belope van de bedragen voor hun hoofdsom, interesten en andere kosten. 8.2. De obligaties op naam uitgegeven door het Fonds krijgen een gewaarborgde vergoeding die niet lager is dan de rentevoet van de lineaire obligaties (OLO's) met een termijn van vijf jaar, bekendgemaakt zeven dagen vóór de uitgiftedatum. 8.3. Het uitgeven van obligaties op naam door het Fonds moet gepaard gaan met een clausule die het Fonds toelaat de ingeschreven obligaties af te kopen als de houder ervan sterft voor de vervaldag van de termijn van de terugbetaling. In dit geval gebeurt de afkoop via de betaling van het nominale bedrag van de obligatie verhoogd met de conventionele rente die op basis van de resterende termijn tot de afloop van de terugbetaling gekapitaliseerd is.

TITEL III. - Hoedanigheid van vennoot

Art. 9.Zijn vennoten : 1. De stichters van de vennootschap, namelijk: - De Federale Investeringsmaatschappij - De Federale Participatiemaatschappij - Het Participatiefonds 2.De natuurlijke personen of rechtspersonen, als vennoten aanvaard door de algemene vergadering besluitend bij gewone meerderheid van stemmen en die inschrijven onder de voorwaarden vastgelegd door deze vergadering in uitvoering van het artikel 7 van onderhavige statuten en door ondertekening van het register van vennoten, op tenminste één maatschappelijk aandeel. Deze inschrijving veronderstelt aanvaarding van de statuten. De algemene vergadering is niet gehouden haar beslissing te verantwoorden in geval van weigering van toetreding. 3. Ieder lid van het personeel sinds ten minste één jaar aangenomen door de vennootschap die inschrijft op en/of minimum één aandeel koopt. De vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inschrijving.

Onder hen bestaat geen hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

Register van vennoten

Art. 10.De naam van elke vennoot en het aantal aandelen dat hij bezit, evenals alle vermeldingen door de wet vereist, zullen ingeschreven worden in het register van vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap.

Verlies van hoedanigheid van vennoot

Art. 11.De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door : a) ontslag;b) uitsluiting;c) overlijden;d) onbekwaamverklaring, faillissement of stopzetting van activiteiten. Wanneer een vennoot die personeelslid is van de vennootschap niet meer contractueel verbonden is met haar, mogen de bestuurders gedurende het jaar volgend op het einde van het contract, beslissen of deze persoon toegelaten wordt om vennoot te blijven. In geval van een negatieve beslissing, zal deze persoon zijn hoedanigheid van vennoot verliezen.

Elke vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het maatschappelijk jaar uit de vennootschap treden, onder voorwaarde van een geschreven opzeg van 120 werkdagen.

Dit ontslag mag door het bestuursorgaan verworpen worden als ze tot doel heeft de vereffening van de vennootschap te veroorzaken.

De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van de stemmen verbonden aan de uitgegeven aandelen van alle vennoten, waarbij voor de berekening van deze meerderheid echter geen rekening gehouden wordt met de stemmen verbonden aan de aandelen van de uit te sluiten vennoot.

Gevolgen van het verlies van de hoedanigheid van vennoot

Art. 12.De vennoot die zijn hoedanigheid van vennoot verliest, op een andere manier dan door overdracht van zijn aandelen, heeft recht op terugbetaling van zijn aandeel zoals die blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar gedurende hetwelke hij zijn hoedanigheid heeft verloren, onder aftrek van de mogelijke kosten die uit deze terugbetaling zouden kunnen voortvloeien.

De vennoot die zijn hoedanigheid van vennoot heeft verloren kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch zegels laten plaatsen op de vennootschapsvermogens of er de inventaris van vorderen. Hij moet zich, voor de uitoefening van zijn rechten, beroepen op de geschriften van de vennootschap en de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

TITEL IV. - Bestuur, directie, controle I. Raad van bestuur

Art. 13.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum 7 leden met een taalpariteit, eventueel met uitzondering van de voorzitter. De leden zijn voor een termijn van maximum zes jaar benoemd en zijn herbenoembaar.Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde rechtstreeks na de vergadering die voorafging aan de herbenoeming.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten die door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Economie behoort, door de Minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort en door de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoort voorgesteld worden. Ze kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

Art. 14.Wanneer een mandaat van bestuurder vrijkomt ten gevolge van het overlijden, het aftreden of elke andere reden, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. Deze benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Elke bestuurder, benoemd volgens voormelde voorwaarden, beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Art. 15.De raad van bestuur kiest een voorzitter uit haar leden en een vice-voorzitter, als hij het nodig acht.

Art. 16.De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of indien deze afwezig is door de vice-voorzitter of bij afwezigheid van beide door een door zijn collega's aangewezen bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt. De vergaderingen gaan door op de plaats aangegeven in de oproeping.

Art. 17.Met uitzondering van gevallen van overmacht resulterende van oorlog, onlusten of andere publieke ramp, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk verhinderd of afwezig lid kan aan één van zijn collega's, schriftelijk, via fax of via elk ander middel van overbrenging die een schriftelijk document als drager heeft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval geldt de vertegenwoordiger als aanwezig wat de stemming betreft. Een bestuurder mag niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

Elk lid van de raad mag ook, maar slechts indien ten minste de helft van de leden persoonlijk aanwezig zijn, zijn mening uitdrukken en zijn stemming geven, schriftelijk, via fax of via elk ander middel van overbrenging die een schriftelijk document als drager heeft.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmers met de doorslaggevende stem van deze die de vergadering voorzit.

Art. 18.De beraadslagingen van de raad van bestuur zijn in notulen vastgesteld, in een bijzonder register gevoegd en door de voorzitter, de secretaris en door de bestuurders die erom verzoeken ondertekend.

De kopieën of uittreksels bestemd voor Justitie of elders zijn ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Art. 19.De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

II. Comités en overdracht van machten

Art. 20.De raad van bestuur kan, binnen of buiten haar structuur, elk permanent of niet permanent directiecomité, raadgevend comité of technisch comité oprichten waarvan ze de samenstelling, de machten en desgevallend de vaste of variabele beloning van haar leden bepaalt, aan te rekenen op de algemene kosten.

De raad kan het dagelijks bestuur van het Fonds alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, toevertrouwen : ofwel aan één of meerdere leden die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, ofwel aan één of meerdere gevolmachtigden gekozen binnen of buiten haar structuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan iedere afgevaardigde.

De raad kan gebruik maken van een van de hierboven vermelde mogelijkheden en de in de vorige alinea's vermelde personen op ieder ogenblik afzetten.

Ze bepaalt de bevoegdheden en de vaste of variabele beloningen aangerekend op de algemene kosten van de personen aan wie de volmachten worden verleend.

Art. 21.De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in de handelingen, met inbegrip van degene waar een openbare ambtenaar of een ministeriele ambtenaar tussenkomen, en in rechtszaken ofwel door twee bestuurders die samen optreden, ofwel binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur door de gemachtigde (n) tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt bovendien geldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigden die handelen binnen de grenzen van hun mandaten.

III. Controle door de commissarissen-revisoren

Art. 22.De controle van de financiële toestand van het Fonds, van zijn jaarrekeningen en van de regulariteit, ten opzichte van de wet en van de statuten, van de in de jaarrekeningen vast te stellen operaties wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen-revisoren, gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

Art. 23.De opdracht en de machten van de commissaris (sen) zijn degene opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Art. 24.De honoraria van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag vastgesteld op het begin van hun opdracht door de Algemene Vergadering. Ze mogen veranderd worden mits akkoord van de partijen.

IV. Controle door de regeringscommissaris en door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale economie behoort

Art. 25.Het Fonds staat onder toezicht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Economie behoort, onverminderd de bevoegdheid van de Minister van Financiën voor de materies die tot zijn bevoegdheid behoren. Deze controle wordt uitgeoefend door tussenkomst van een regeringscommissaris die waakt over de naleving van de wet, van deze statuten en van het beheerscontract.

De regeringscommissaris wordt benoemd en afgezet door de Koning op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Economie behoort, na advies van de Minister tot wiens bevoegdheid de duurzame ontwikkeling behoort. De regeringscommissaris legt een verslag voor aan de twee voornoemde Ministers.

De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gespecialiseerde vennootschap en heeft er raadgevende stem. Hij kan op elk ogenblik, ter plaatse, kennis nemen van alle boeken en documenten van de vennootschap. Hij kan aan zijn bestuurders, personeelsleden en aangestelden alle inlichtingen vragen en kan alle verificaties uitvoeren die hem nuttig lijken. Elk trimester overhandigt de raad van bestuur hem een boekhoudkundige staat die is opgesteld overeenkomstig het schema van de balans en de resultatenrekening.

De regeringscommissaris kan elke beslissing van de bestuursorganen van het fonds welke hij strijdig acht met de wet, de statuten of de beheersovereenkomst, schorsen en ter kennis brengen van de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale economie behoort. Hij beschikt daartoe over een termijn van vier vrije dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voorzover hij daartoe regelmatig werd opgeroepen, en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop hij ervan kennis heeft gekregen.

De betrokken beslissing kan alsdan alleen worden uitgevoerd indien de betrokken Minister er zich niet tegen heeft verzet binnen acht vrije dagen na de schorsing.

Elk jaar, vóór 31 maart, zal de regeringscommissaris een verslag opstellen ter attentie van de Federale Regering waarin hij een verslag voorlegt van het gebruik en van de verdeling van de middelen van het Fonds in de loop van het verstreken jaar en waarin bijzonder aandacht wordt besteed aan de vraag van het publiek voor dit soort ethische beleggingen, de financiële behoeften van de sector van de sociale economie en de kwaliteit van de projecten van de sociale economie die aan het Fonds voorgelegd zijn.

Art. 26.De Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Economie behoort kan het bevoegde bestuursorgaan van de gespecialiseerde vennootschap verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

TITEL V. - Algemene Vergadering

Art. 27.De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezigen of dissidenten.

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden haar toegekend door de wet en door deze statuten.

Art. 28.De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door twee bestuurders. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden op de tweede dinsdag van de maand maart.

Art. 29.Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dat vereist.

Art. 30.De oproepingen vermelden de agenda en worden ten minste acht dagen voor de vergadering aan de leden gericht bij een per post aangetekende brief.

Art. 31.Vóór het openen van de zitting tekenen de vennoten de aanwezigheidslijst.

Art. 32.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of door een ander lid gemachtigd door zijn collega's. De voorzitter benoemt een secretaris en de vergadering benoemt de stemopnemers.

Art. 33.De jaarlijkse vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en bespreekt de jaarrekeningen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, tenzij het belang van de vennootschap vereist dat ze zwijgen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag.

De jaarlijkse vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich uit door een bijzondere stem over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is slechts geldig als de balans geen weglating en geen valse vermelding bevat die de echte toestand van de vennootschap verbergt en, wat de handelingen buiten het statuut betreft, slechts als ze in het bijzonder vermeld zijn in de oproepingen.

Art. 34.Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er mag echter niemand aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen dat het tiende van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen overtreft.

Dat percentage wordt opgetrokken tot het twintigste wanneer één of meerdere vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid aangeworven door de vennootschap.

Beslissingen worden genomen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Wanneer het echter gaat om te beraadslagen over wijzigingen van statuten is de vergadering pas geldig samengesteld als de leden die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, is een nieuwe oproeping dan noodzakelijk en de nieuwe vergadering beraadslaagt geldig, ongeacht de kapitaalverhouding, vertegenwoordigd door de aanwezige vennoten.

In het een of ander geval, wordt een voorstel pas aanvaard als ze drie kwart van de stemmen verenigt.

Stemmen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering het anders beslist, bij meerderheid van stemmen.

In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, gebeurt een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij gelijkheid van stemmen bij deze herstemming wordt de oudste kandidaat benoemd.

Art. 35.De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. Ze worden bewaard in een bijzonder register.

De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden ofwel door de voorzitter ofwel door twee bestuurders of de commissaris ondertekend.

TITEL VI. - Inventaris, balans, verdeling, reserve

Art. 36.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op die laatste datum worden de stukken van de vennootschap vastgesteld en stelt de raad van bestuur een inventaris op en maakt hij de jaarrekeningen op, conform de wet.

De raad van bestuur maakt ook een bijzonder verslag op over de wijze waarop de vennootschap heeft gezorgd om het bovenvermelde maatschappelijk doel te vervullen. Dit verslag bepaalt met name dat de uitgaven betreffende de investeringen, de werkingskosten en de bezoldigingen zo worden opgemaakt dat de realisatie van het doel bevorderd wordt.

Art. 37.Het voordelig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de lasten en de afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt berekend op de resultaten gemaakt in de loop van het boekjaar, desgevallend verminderd met het uitgestelde verlies en de verhouding van de op te maken wettelijke of statutaire reserves aan het einde van het boekjaar, of vermeerderd met de uitgestelde winst, met uitsluiting van de bestaande reserves.

Op deze winst wordt 5 % voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, en dit zolang deze reserve 1/10 van het geplaatste kapitaal niet bereikt.

Dit overschot wordt, in het kader van het sociaal oogmerk van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3, toegewezen aan de financiering van de werkingskosten en de noodzakelijke of nuttige investeringen voor de goede werking van de vennootschap en, voor het saldo, geïnvesteerd worden in projecten die een bijdrage leveren tot de realisatie van het sociaal oogmerk van de vennootschap.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen om het saldo van de winst geheel of gedeeltelijk te storten in een reservefonds gelet op de toekomstige noden van het Fonds.

TITEL VII. - Ontbinding, liquidatie

Art. 38.In geval van ontbinding van de vennootschap beschikt de Algemene vergadering over de meest uitgebreide bevoegdheden om de liquidatiewijze te regelen, om de vereffenaars te kiezen en om hun machten te bepalen.

Na vereffening van al het passief, zal het netto-actief vooreerst dienen om het vrijgemaakt kapitaal terug te betalen. Het overschot van de liquidatie zal een toewijzing krijgen die het dichtst mogelijk aanleunt bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

TITEL VIII. - Diverse bepalingen

Art. 39.Ter uitvoering van huidige statuten, wordt elke vennoot, commissaris of vereffenaar die niet in België woont geacht de maatschappelijke zetel als woonplaats te kiezen waar alle mededelingen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gericht.

Art. 40.Bepalingen van huidige statuten die een dwingende wettelijke regel zou schenden worden voor niet-geschreven gehouden, zonder dat deze onregelmatigheid de andere statutaire bepalingen aantast.

Art. 41.Voor alle geschillen tussen de vennootschap, de vennoten, de obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, betreffende de zaken van het fonds en ter uitoefening van huidige statuten, wordt de exclusieve bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel. De Belgische Wet zal dan ook van toepassing zijn.

TITEL IX. - Overgangsbepalingen

Art. 42.In afwijking van artikel 36, begint het eerste boekjaar op 1 mei 2003 en eindigt op 31 december 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^