Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 23 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 400.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000466
pub.
23/08/2004
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 400.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve controle en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14, 1°;

Gelet op de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op organisatieafdeling 55, activiteitenprogramma 03;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2003;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van vierhonderdduizend EUR wordt toegekend aan de Internationale Organisatie voor Migratie om activiteiten te organiseren voor de preventie en de bestrijding van de illegale migratie vanuit bepaalde landen naar België. Onverminderd van artikel 4, wordt de subsidie toegekend in vijf schijven: de eerste bedraagt 134.000 EUR en wordt toegekend binnen vijftig kalenderdagen nadat beide partijen de eerste in artikel 2 omschreven overeenkomst hebben ondertekend; de tweede, derde en vierde schijf bedragen elk 86.000 EUR en worden toegekend respectievelijk twee, vier en zes maanden na de dag van eerste toekenning; de vijfde schijf bedraagt 8.000 EUR en wordt toegekend acht maand na de dag van eerste toekenning maar niet later dan 31 december 2003.

Deze activiteiten omvatten het voeren van informatiecampagnes voor potentiële migranten en voor netwerken en organismen die de illegale immigratie zouden kunnen ondersteunen, en het versterken van de institutionele capaciteiten van de betrokken landen om deze preventie te ondersteunen.

Art. 2.Een overeenkomst regelt de uitvoeringsmaatregelen, rechtvaardigt het gebruik van de toegekende subsidie en wordt afgesloten voor elk project dat de uitvoering van één of meer van de in artikel 1, tweede lid, omschreven activiteiten als doelstelling heeft. Elke overeenkomst, ter uitvoering van dit besluit, wordt afgesloten tussen de Internationale Organisatie voor Migratie en de Belgische Staat.

Art. 3.De uitgave is aanrekenbaar op de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, sectie 13, organisatieafdeling 55, activiteitenprogramma 03, basisallocatie 35.01.

Art. 4.Een eerste schijf van 134.000 EUR wordt betaald binnen vijftig kalenderdagen nadat beide partijen de eerste in artikel 2 omschreven overeenkomst hebben ondertekend; de volgende twee schijven van 86.000 EUR worden betaald respectievelijk twee en vier maanden na de dag van eerste betaling. De betaling van het saldo van de subsidie is afhankelijk van het overleggen van een gedetailleerd verslag van de activiteiten van de organisatie, een staat van de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten en een schuldvordering.

Deze documenten moeten, naar luid van de overeenkomsten, ten laatste op 31 maart 2004 aan het door artikel 5 omschreven Comité van toezicht worden voorgelegd. Het Comité van toezicht kan een andere datum, niet later dan 1 oktober 2004, per overeenkomst toestaan.

Art. 5.Een Comité van toezicht controleert de uitvoering van de in artikel 2 omschreven overeenkomsten. Dit Comité komt minstens één keer per trimester samen om de voltooide activiteiten te evalueren en eventueel aanpassingen of uitbreidingen van de lopende activiteiten voor te stellen. Het Comité stelt hierover telkens een verslag op.

Art. 6.Het Comité van toezicht wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Internationale Organisatie voor Migratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, waarvan één vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Het Comité van toezicht wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Art. 7.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de eerste mei 2003.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^