Koninklijk Besluit van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 16 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002158
pub.
16/10/2003
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, inzonderheid op artikel 27, § 2, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2000, en § 3, vervangen bij de wet van 3 december 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 maart 2003;

Gelet op het protocol nr. 136/1 van 20 maart 2003 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het besluit van de Ministerraad, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 35.578/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Ministers van Sociale Zaken en Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 27, § 2, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2000, worden de woorden « 31 december 2003 » en de woorden « 1 januari 2004 » respectievelijk vervangen door de woorden « 31 december 2004 » en de woorden « 1 januari 2005. »

Art. 2.De Ministers van Sociale Zaken en Ambtenarenzaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^