Koninklijk Besluit van 03 september 2004
gepubliceerd op 15 september 2004

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022729
pub.
15/09/2004
prom.
03/09/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40, 42, 43 en 45, zoals gewijzigd door de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een representatieve werknemersorganisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Celien VANMOERKERKE, wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties, ter vervanging van de heer AERTS, Th., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^