Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 22 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203739
pub.
22/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203739

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2015;

Gelet op advies 57.786/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 maart 2000 en 15 juli 2004, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, wordt het veertiende lid vervangen als volgt : "Paritair Comité voor de landbouw, te weten : 1. de eigenlijke landbouwondernemingen;2. de grasteelt en weideboomgaarden, de tabaksteelt en -drogerij, de hopteelt en -drogerij, de teelt van geneeskrachtige kruiden, de teelt van suikerbieten, de teelt van cichoreiwortels, de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen, de teelt van teenwilg;3. de fokkerij, de pluimveeteelt, de bijenteelt, de visteelt, de mosselteelt, de oesterteelt, de kunstmatige bevruchting, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk uitgeoefende activiteiten voor rekening van derden;4. het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf; 5. de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw."

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 17 mei 2000.

Koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2004.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^