Koninklijk Besluit van 04 april 2003
gepubliceerd op 23 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009331
pub.
23/04/2003
prom.
04/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, gegeven op 12 december 2002;

Gelet op het protocol nr. 247 van 5 maart 2003 van het Sectorcomité III - Justitie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren van de rijksbesturen;

Overwegende de oprichting van bijzondere graden in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen;

Overwegende dat het nodig is, rekening houdende met het specifieke karakter van de strafinrichtingen, de bijzondere weddeschalen te behouden;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De weddenschalen van de bijzondere graden opgericht bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Art. 2.§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt de ambtenaar die benoemd is tot de graad van penitentiair bestuurschef, voorheen bekleed met de graad van bestuurschef, en die bij overgangsmaatregel genoot van het behoud van in de hiernavolgende tabel voorkomende weddeschaal, ingeschaald in de weddeschaal voorkomend in de rechterkolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De geldelijke anciënniteit die deze ambtenaar heeft verworven wordt geacht verworven te zijn in de nieuwe weddeschaal.

Art. 3.De personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen die ambtshalve benoemd werden met toepassing van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden in het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen worden ingeschaald in de weddeschalen verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bijlage 2.

Art. 4.De in de vorige artikelen vermelde personeelsleden behouden in hun nieuwe schaal de geldelijke anciënniteit die zij verworven hebben in de weddeschaal die hen toebehoorde.

Art. 5.§ 1. Onverminderd de artikelen 1 tot 3, worden de bepalingen inzake de geldelijke loopbaan van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die van toepassing zijn op de personeelsleden titularis van één van de graden in de linkerkolom van de tabel hieronder, toegepast op de personeelsleden die titularis zijn van één van de graden in de rechterkolom van de tabel hieronder.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De bepalingen bedoeld in § 1 die verwijzen naar een gemene weddenschaal, vermeld in de linkerkolom, zijn toepasselijk op de daarmee overeenkomende bijzondere weddeschaal vermeld in de rechterkolom : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002 voor de personeelsleden behorende tot de niveaus C en D, en met ingang van 1 oktober 2002 voor de personeelsleden die behoren tot niveau B.

Art. 7.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2003.

ALBERT Par le Roi : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 april 2003 houdende de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen.

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE


BIJLAGE 2 - OMZETTINGSTABEL VAN DE WEDDESCHALEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 april 2003 houdende de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen.

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^