Koninklijk Besluit van 04 april 2014
gepubliceerd op 29 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011240
pub.
29/04/2014
prom.
04/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XII "Recht van de elektronische economie" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, artikel 9;

Gelet op de wet van 26 december 2013 houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, artikel 7;

Gelet op de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht, artikel 7;

Gelet op de wet van 27 maart 2014 houdende de invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisisbeheer" en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht, artikel 10;

Gelet op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in Boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel 6;

Gelet op de wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, artikel 5;

Gelet op het advies 55.528/1 van de Raad van State gegeven op 20 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bepalingen van de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van het Boek XII "Recht van de elektronische economie" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, en de bepalingen ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking op 31 mei 2014.

De bepalingen van de wet van 26 december 2013 houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en de bepaling ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking op 31 mei 2014.

Art. 2.De bepalingen van de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht, en de bepalingen ingevoegd bij deze wet in het Wetboek van economisch recht, treden in werking de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De bepalingen van de wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht, en de bepaling ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De bepalingen van de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 " Rechtsvordering tot collectief herstel" in Boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, en de bepalingen ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking op 1 september 2014.

De wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, en de bepaling ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking op 1 september 2014.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^