Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Eerste Minister

bron
federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten
numac
2001003549
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Eerste Minister


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021246 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een sluiten betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 1999, 19 september 1999 en 1 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 11 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 juli 2001;

Gelet op het protocol nr. 105/3 d.d. 25 september 2001 van het sectorcomité I - Algemeen bestuur;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van de reglementering betreffende de vakbondspremies

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tiende lid wordt vervangen door het volgende lid : « Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2°, van de wet wordt voor de referentiejaren 1999 tot 2001 vastgesteld op 1 600 BEF per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.»; 2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : « Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2°, van de wet wordt voor het referentiejaar 2002 alsmede voor elk van de volgende referentiejaren vastgesteld op 39,67 EUR per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.»

Art. 2.In artikel 29 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten, worden het tweede en derde lid respectievelijk door de volgende leden vervangen : « Het bedrag van de vakbondspremie is vastgesteld op 800 BEF voor het referentiejaar 1987, op 900 BEF voor het referentiejaar 1988, op 1 000 BEF voor de referentiejaren 1989 en 1990, op 1 300 BEF voor de referentiejaren 1991 en 1992, op 1 500 BEF voor de referentiejaren 1993 en 1994, op 1 700 BEF voor de referentiejaren 1995 en 1996, op 2 000 BEF voor de referentiejaren 1997 en 1998 en op 2 750 BEF voor de referentiejaren 1999 tot 2001. » « Het bedrag van de vakbondspremie is voor het referentiejaar 2002 en voor elk van de volgende referentiejaren vastgesteld op 68,18 EUR per jaar. »

Art. 3.In artikel 30 van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 02/03/2001 numac 2000012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 29/03/2001 numac 2000012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 04/04/2001 numac 2000012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het tweede lid worden de woorden « tot het referentiejaar 2001 inbegrepen », toegevoegd;2° een derde lid luidend als volgt, wordt toegevoegd : « Het bedrag van de administratieve werkingskosten, bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet is vastgesteld op 1,62 EUR per uit te betalen vakbondspremie voor elk van de referentiejaren vanaf 1 januari 2002.» HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021246 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een sluiten betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken

Art. 4.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021246 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een sluiten betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 1999, 19 september 1999 en 1 februari 2001, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 6.Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^