Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001003552
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking en van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de verordeningen (EG) nr 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling, Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel genoemd, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1955, de wet van 16 februari 1962, het koninklijk besluit nr. 116 van 23 december 1982 en de wet van 24 juni 1997 : Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1970 houdende toekenning van een maandelijkse overplaatsingsvergoeding aan de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière tijdelijk toegevoegd aan het hoofdbestuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 houdende statutaire vaststelling van sommige aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel toegekende vergoedingen en toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1984 betreffende de voordelen toegekend aan de personen aangeworven in het kader van het Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 tot toekenning van een tweetaligheidspremie aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1996 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiering van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 april 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2000 tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC);

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april en 13 september 2001;

Gelet op het advies van 19 maart 2001 van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 6 juni 2001;

Gelet op het protocol n° 107/2 van 19 november 2001 van het Hoog Overlegcomité van Sector I;

Op de voordracht van Onze Vice Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van de bepalingen aangaande het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking Afdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1967

houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking

Artikel 1.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel;

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit. Afdeling II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1970

houdende toekenning van een maandelijkse overplaatsingsvergoeding aan de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière tijdelijk toegevoegd aan het hoofdbestuur

Art. 3.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 1970 houdende toekenning van een maandelijkse overplaatsingsvergoeding aan de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière tijdelijk toegevoegd bij het hoofdbestuur die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari

1984 betreffende de voordelen toegekend aan de personen aangeworven in het kader van de Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties

Art. 4.In de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende de voordelen toegekend aan de personen aangeworven in het kader van de Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996

betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiering van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten

Art. 5.In de bepalingen ven het koninklijk besluit van 29 april 1996 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiering van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996

houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking

Art. 6.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1997

tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen

Art. 7.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling VII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 september

1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Art. 8.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari

1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Art. 9.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 december

2000 tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC)

Art. 10.In de bepalingen van het koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC) die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel vermeld worden, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Wijziging van bepalingen aangaande de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 augustus

1974 houdende statutaire vaststelling van sommige aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel toegekende vergoedingen en toelagen

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 houdende statutaire vaststelling van sommige aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel toegekende vergoedingen en toelagen, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 januari

1993 tot toekenning van een tweetaligheidpremie aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 tot toekenning van een tweetaligheidpremie aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 29 oktober

1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

Art. 13.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 14.De bijlage I bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel wordt vervangen door de Bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 16.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken zijn ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, E. BOUTMANS

Bijlage 1 aan het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, E. BOUTMANS

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, E. BOUTMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^