Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001003553
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 71, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1971 tot regeling van de toekenning van een vergoeding voor verzorgde kleding aan zekere personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 1978 tot toekenning van een toelage wegens het uitblijven van ongevallen aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 1990 betreffende de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties en een toelage voor nachtprestaties aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995, 13 september 1998 en 14 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995 en 14 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddenschalen, de weddencomplementen en hun toekenningsvoorwaarden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995 en 14 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van een produktiviteitspremie aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van een afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit 4 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende toekenning van een loodstoelage en een aanvullende bezoldiging aan de statutaire dekofficieren van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry en belast met het bevel over deze snelle ferry;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende regeling van het zeegeld van het statutair varend personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry of een vrachtschip;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende toekenning van een toelage voor nachtwerk voor het statutair personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling bij een maatschappij die de verbinding verzekert tussen Oostende en een Britse haven;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van de Engelse taal of van andere vreemde talen aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2000, op 28 februari 2001 en op 20 april 2001;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting van 15 mei 2001, van 16 mei 2001 en van 25 september 2001;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Ambtenarenzaken van 8 maart 2001, van 9 april 2001 en van 7 augustus 2001;

Gelet op het protocol van 23 augustus 2001 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité VIII zijn vermeld;

Gelet op het protocol nr. 2001/9 van 9 november 2001 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité VI « Verkeer en Infrastructuur » zijn vermeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer en Mobiliteit en van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van de bepalinge bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 22 juni 1998

tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 2001

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 2001, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De bijlagen 1 tot 6 van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden vervangen door de conversietabellen 1 tot 6, opgenomen in de bijlage I bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Wijziging van de bepalingen bij de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 februari

1999, tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2001

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, laatst gewijzigd met het koninklijk besluit van 4 maart 2001, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 december

1999 houdende toekenning van een loodstoelage en een aanvullende bezoldiging aan de statutaire dekofficieren van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry en belast met het bevel over deze snelle ferry

Art. 4.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende toekenning van een loodstoelage en een aanvullende bezoldiging aan de statutaire dekofficieren van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry en belast met het bevel over deze ferry, wordt in artikel 1 van hetzelfde besluit het in frank uitgedrukte bedrag van 866,87 BEF vervangen door het bedrag van 21,4892 EUR.

Art. 5.In de bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit wordt in artikel 3 het in frank uitgedrukte bedrag van 75 600 BEF vervangen door het bedrag van 1.874,08 EUR. Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 december

1999 houdende regeling van het zeegeld van het statutair varend personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry of een vrachtschip

Art. 6.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende regeling van het zeegeld van het statutair varend personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling aan boord van een snelle ferry of een vrachtschip, worden de in artikel 1 van hetzelfde besluit en in kolom 2 en 3 van onderstaande tabel uitgedrukte bedragen in frank : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld vervangen door de bedragen vermeld in euro in de hierna opgenomen tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 december

1999 houdende toekenning van een toelage voor nachtwerk voor het statutair personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling bij een maatschappij die de verbinding verzekert tussen Oostende en een Britse haven

Art. 7.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende toekenning van een toelage voor nachtwerk voor het statutair personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, ter beschikking gesteld voor tewerkstelling bij een maatschappij die de verbinding verzekert tussen Oostende en een Britse haven, wordt in artikel 2, a van hetzelfde besluit het in frank uitgedrukte bedrag van 40 BEF vervangen door het bedrag van 1,00 EUR.

Art. 8.In de bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit wordt in artikel 2, b het in frank uitgedrukte bedrag van 25 BEF vervangen door het bedrag van 0,62 EUR. HOOFDSTUK III. - Wijziging van de bepalingen bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie A. - Aanpassing van sommige bepalingen opgenomen in artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 december

1971 tot regeling van de toekenning van een vergoeding voor verzorgde kleding aan zekere personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie

Art. 9.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 30 december 1971 tot regeling van de toekenning van een vergoeding voor verzorgde kleding aan zekere personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 7 juni 1978

tot toekenning van een toelage wegens het uitblijven van ongevallen aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie.

Art. 10.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juni 1978 tot toekenning van een toelage wegens het uitblijven van ongevallen aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 juni 1990

betreffende de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties en een toelage voor nachtprestaties aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juni 1990 betreffende de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties en een toelage voor nachtprestaties aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 oktober

1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan de personeelsleden van de Regie van Telegrafie en Telefonie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld B. - Aanpassing van sommige bepalingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Afdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 maart 1993

houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Art. 13.De bijlage aan het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995, 13 september 1998 en 14 november 2001, wordt vervangen door de bijlage II bij dit besluit.

Art. 14.In de hierna vermelde bepalingen van hetzelfde besluit worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 11. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 maart 1993

tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden

Art. 15.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995 en 14 november 2001, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 12. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 maart 1993

tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddenschalen, de weddencomplemen-ten en hun toekenningsvoorwaarden

Art. 16.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddenschalen, de weddencomplementen en hun toekenningsvoorwaarden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 maart 1995 en 14 november 2001, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 13. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 maart 1993

betreffende de toekenning van een produktiviteitspremie aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Art. 17.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van een produktiviteitspremie aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 14. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 november

2001 betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van de Engelse taal of van andere vreemde talen aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Art. 18.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van de Engelse taal of van andere vreemde talen aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 20.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting J. VANDE LANOTTE De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Conversietabel 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting J. VANDE LANOTTE De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting J. VANDE LANOTTE De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^