Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001003555
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/48 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 13 juli 1981 houdende oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3e en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1976 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten belast met het besturen van een autovoertuig;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1976 houdende toekenning van een toelage aan de met de taak van tolk belaste beambten van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1977 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1978 houdende toekenning van een toelage aan personen belast met de taak van tolk bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering belast met het besturen van een autovoertuig;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1988 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1992 tot toekenning van een kasvergoeding aan de personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen die uit hoofde van hun functie fondsen moeten behandelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor bureaukosten toegekend aan de inspecteurs-hoofd van dienst en de inspecteurs-keurder van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de telefoonkosten toegekend aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de reinigingskosten van de werkkledij die toegekend wordt aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst van het Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een toelage aan de ambtenaren van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die instaan voor de betalingen per kas;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1994 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverze-kering;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk;

Gelet op de adviezen van het Beheerscomité van : -de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - het Fonds voor arbeidsongevallen; - het Fonds voor de beroepsziekten; - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; - de Rijksdienst voor pensioenen; - de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden.

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2001;

Gelet op de adviezen van de afgevaardigden van het Ministerie van Financiën gegeven op : - 20 februari 2001 voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - 17 mei en 18 juni 2001 voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - 22 februari 2001 voor het Fonds voor arbeidsongevallen; - 13 maart 2001 voor het Fonds voor de beroepsziekten; - 22 juni 2001 voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - 18 mei 2001 voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - 27 april 2001 voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; - 18 juni 2001 voor de Rijksdienst voor pensioenen; - 1 maart 2001 voor de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden; - 24 januari 2001 voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting gegeven op : - 6 en 18 juni 2001; - 10, 19 en 23 juli 2001; - 8 en 10 augustus 2001; - 3 en 27 september 2001.

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Ambtenarenzaken gegeven op : - 16 mei 2001; - 9 april 2001; - 11, 12 en 22 juni 2001; - 6, 10, 17 en 25 juli 2001; - 2 augustus 2001.

Gelet op de protocollen van 31 juli, 15 oktober en 13 november 2001 waarin de conclusies van de onderhandeling gevoerd binnen het sectorcomité XX worden vermeld en het protocol van 12 oktober 2001 van sectorcomité XII;

Overwegende dat de reglementaire teksten moeten aangepast worden met het oog op de omschakeling naar de euro;

Op voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu HOOFDSTUK I. - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 augustus

1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Instituut voor Veterinaire Keuring Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 augustus

1992 tot vaststelling van de vergoeding voor bureaukosten toegekend aan de inspecteurs-hoofd van dienst en de inspecteurs-keurder van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring

Art. 2.In de bepaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor bureaukosten toegekend aan de inspecteurs-hoofd van dienst en de inspecteurs-keurder van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring die hieronder wordt aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 augustus

1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de telefoonkosten toegekend aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring

Art. 3.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de telefoonkosten toegekend aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst (buitendienst) van het Instituut voor veterinaire keuring die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 augustus

1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de reinigingskosten van de werkkledij die toegekend wordt aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst van het Instituut voor veterinaire keuring

Art. 4.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot vaststelling van de vergoeding voor de reinigingskosten van de werkkledij die toegekend wordt aan sommige personeelsleden van de inspectiedienst van het Instituut voor veterinaire keuring die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 april 1998

tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring

Art. 5.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring, die hieronder worden aangeduid, wordt de in frank uitgedrukte weddeschaal die in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddeschaal van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld TITEL II. - Instellingen van openbaar nut HOOFDSTUK 1. - Kruispuntbank Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 9 januari 1998

tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Art. 6.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van deze tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 9 september

1993 tot toekenning van een toelage aan de ambtenaren van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die instaan voor de betalingen per kas

Art. 7.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een toelage aan de ambtenaren van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die instaan voor de betalingen per kas, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 oktober

1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 8.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt de in frank uitgedrukte weddenschaal die in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschaal van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Fonds voor Arbeidsongevallen Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 oktober

1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

Art. 9.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de linkerkolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de rechterkolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Fonds voor de beroepsziekten Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 oktober

1976 houdende toekenning van een toelage aan de met de taak van tolk belaste beambten van het Fonds voor de beroepsziekten

Art. 10.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1976 houdende toekenning van een toelage aan de met de taak van tolk belaste personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 oktober

1976 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten belast met het besturen van een autovoertuig

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1976 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten belast met het besturen van een autovoertuig worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december

1977 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Fonds voor de beroepsziekten

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1977 tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 9 juli 1997

tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten

Art. 13.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK V. - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 februari

1978 houdende toekenning van een toelage aan personen belast met de taak van tolk bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 14.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 februari 1978 houdende toekenning van een toelage aan personen belast met de taak van tolk bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de woorden « 350 BEF » vervangen door de woorden « 8,68 EUR » en de woorden « 175 BEF » door de woorden « 4,34 EUR » Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 februari

1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering belast met het besturen van een autovoertuig.

Art. 15.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 februari 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits- verzekering belast met het besturen van een autovoertuig, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1988

betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 16.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 juni 1988 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de woorden « zestienhonderd twintig frank (1 620 BEF) » vervangen door de woorden « 40,16 EUR ». Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 oktober

1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 17.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de woorden « 36.000 BEF » vervangen door de woorden « 892,42 EUR ». Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 oktober

1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 18.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de woorden « 11.400 BEF », vervangen door de woorden « 282,60 EUR ». Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 november

1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 19.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 november

1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk

Art. 20.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VI. - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997

tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Art. 21.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VII. - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 maart 1998

tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Art. 22.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VIII. - Rijksdienst voor Pensioenen Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 26 mei 1992

tot toekenning van een kasvergoeding aan de personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen die uit hoofde van hun functie fondsen moeten behandelen

Art. 23.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 26 mei 1992 tot toekenning van een kasvergoeding aan de personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen die uit hoofde van hun functie fondsen moeten behandelen, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 december

1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen

Art. 24.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IX. - Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 september

1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 25.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 26.De conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddenschalen die is opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 20 september 1998 wordt vervangen door de volgende tabel uitgedrukt in Euro.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK X. - Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 september

1994 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 27.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1994 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten aan het personeel van de inspectie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, worden de woorden "4.627 BEF" vervangen door de woorden "114,71 EUR". Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 juni 1997

tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 28.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 23 juni 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden de in frank uitgedrukte weddeschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de in euro uitgedrukte weddeschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld TITEL III. - Slotbepalingen

Art. 29.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 30.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Begroting en van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^