Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001003560
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1954 betreffende toekenning van toelagen aan de orgelisten, aan de koorknapen en aan de vrouwen die in de militaire hospitalen met lichamelijke onderzoekingen bij vrouwelijke personen belast worden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1964 houdende toekenning van een vliegtoelage aan de verpleegsters van de inrichtingen van de Gezondheidsdienst van het Leger die dienst moeten doen aan boord van militaire vliegtuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1964 tot vaststelling van de regeling inzake toelagen en vergoedingen voor sommige personen die gelast zijn voordrachten te houden voor leerlingen van de Koninklijke Militaire School, van de Krijgsschool en van de School der Militaire administrateurs, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 1980;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 1964 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen welke worden toegekend aan de personen die niet tot het leger behoren en belast zijn met het houden van voordrachten of het volbrengen van andere prestaties ten behoeve van de militairen van de Krijgsmacht, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1977;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 1967 betreffende het vacatiegeld en de vergoedingen voor burgerlijke leden van examencommissies bij de krijgsmacht, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 april 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 1973 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht aan sommige scholen voor vorming en voortgezette opleiding van officieren en tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen bij die scholen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 februari 1974 betreffende de toelagen en vergoedingen verleend aan de personen die met de vorming van het burgerlijk personeel zijn belast, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1977 tot vaststelling van het bedrag van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut die in de uitoefening van hun functie belast zijn met het typen van Engelse en Duitse teksten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1979 tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor het Nationaal Geografisch Instituut en de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 1979 tot toekenning van sommige toelagen en vergoedingen aan de personen die met de vorming van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut zijn belast;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1980 tot toekenning van een toelage aan de vertalers van niveau 2 van het Nationaal Geografisch Instituut, die met vertalingen in de Engelse en Duitse taal zijn belast;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot toekenning van een zogeheten toelage van waarnemer-installateur aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1981 tot regeling van de toekenning van een toelage voor zondags- en nachtarbeid aan sommige leden van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997007245 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2001;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris gegeven op 2 april 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevindingen van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei en 2 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevindingen van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 juli en 11 oktober 2001;

Gelet op de protocolen nr 1 en 6 van 16 november 2001 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité XIV zijn vermeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van diverse bepalingen Afdeling 1. - Wijziging van diverse bepalingen betreffende het

ministerie van Landsverdediging Onderafdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 april 1954 betreffende toekenning van toelagen aan de orgelisten, aan de koorknapen en aan de vrouwen die in de militaire hospitalen met lichamelijke onderzoekingen bij vrouwelijke personen belast worden

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 10 april 1954 betreffende toekenning van toelagen aan de orgelisten, aan de koorknapen en aan de vrouwen die in de militaire hospitalen, met lichamelijke onderzoekingen bij vrouwelijke personen belast worden, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 februari 1964 houdende toekenning voor een vliegtoelage aan de verpleegsters van de inrichtingen van de Gezondheidsdienst van het Leger die dienst moeten doen aan boord van militaire vliegtuigen.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 1964 houdende toekenning voor een vliegtoelage aan de verpleegsters van de inrichtingen van de Gezondheidsdienst van het Leger die dienst moeten doen aan boord van militaire vliegtuigen, worden de woorden « 1 700 BEF » vervangen door de woorden « 42,15 EUR ».

Onderafdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 maart 1964 tot vaststelling inzake toelagen en vergoedingen voor sommige personen die gelast zijn voordrachten te houden voor leerlingen van de Koninklijke Militaire School, van de Krijgsschool en van de School der Militaire administrateurs.

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 21 maart 1964 tot vaststelling inzake toelagen en vergoedingen voor sommige personen die gelast zijn voordrachten te houden voor leerlingen van de Koninklijke Militaire School, van de Krijgsschool en van de School der Militaire administrateurs, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1964 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen welke worden toegekend aan de personen die niet tot het leger behoren en belast zijn met het houden van voordrachten of het volbrengen van andere prestaties ten behoeve van de militairen van de Krijgsmacht.

Art. 4.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 oktober 1964 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen welke worden toegekend aan de personen die niet tot het leger behoren en belast zijn met het houden van voordrachten of het volbrengen van andere prestaties ten behoeve van de militairen van de Krijgsmacht, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 juli 1967 betreffende het vacatiegeld en de vergoedingen voor burgerlijke leden van examencommissies bij de Krijgsmacht.

Art. 5.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 14 juli 1967 betreffende het vacatiegeld en de vergoedingen voor burgerlijke leden van examencommissies bij de Krijgsmacht, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 oktober 1973 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht aan sommige scholen voor vorming en voortgezette opleiding van officieren en tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen bij die scholen.

Art. 6.In artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 oktober 1973 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht aan sommige scholen voor vorming en voortgezette opleiding van officieren en tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen bij die scholen worden de woorden « 36 600 BEF » vervangen door de woorden « 907,30 EUR ».

Onderafdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 februari 1974 betreffende de toelagen en vergoedingen verleend aan de personen die met de vorming van het burgerlijk personeel zijn belast.

Art. 7.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 19 februari 1974 betreffende de toelagen en vergoedingen verleend aan de personen die met de vorming van het burgerlijk personeel zijn belast, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend.

Art. 8.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend , worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid.

Art. 9.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging.

Art. 10.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging, worden de in frank uitgedrukte bedragen en weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen en weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 11. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 17 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997007245 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging.

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 17 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997007245 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, worden de in frank uitgedrukte bedragen en weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen en weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Wijziging van diverse bepalingen betreffende het

Nationaal Geografisch Instituut.

Onderafdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 mei 1977 tot vaststelling van het bedrag van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 24 mei 1977 tot vaststelling van het bedrag van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut die in de uitoefening van hun functie belast zijn met het typen van Engelse en Duitse teksten

Art. 13.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut die in de uitoefening van hun functie belast zijn met het typen van Engelse en Duitse teksten, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 april 1979 tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor het Nationaal Geografisch Instituut en de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap

Art. 14.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1979 tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor het Nationaal Geografisch Instituut en de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 mei 1979 tot toekenning van sommige toelagen en vergoedingen aan de personen die met de vorming van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut zijn belast.

Art. 15.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 8 mei 1979 tot toekenning van sommige toelagen en vergoedingen aan de personen die met de vorming van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut zijn belast, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 april 1980 tot toekenning van een toelage aan de vertalers van niveau 2 van het Nationaal Geografisch Instituut, die met vertalingen in de Engelse en Duitse taal zijn belast.

Art. 16.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 1980 tot toekenning van een toelage aan de vertalers van niveau 2 van het Nationaal Geografisch Instituut, die met vertalingen in de Engelse en Duitse taal zijn belast, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot toekenning van een zogeheten toelage van waarnemer-installateur aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 17.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot toekenning van een zogeheten toelage van waarnemer-installateur aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 juli 1981 tot regeling van de toekenning van een toelage voor zondags- en nachtarbeid aan sommige leden van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 18.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1981 tot regeling van de toekenning van een toelage voor zondags- en nachtarbeid aan sommige leden van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 19.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 20.De bijlage van het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut wordt vervangen door de bijlage 1 van dit besluit.

Onderafdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut.

Art. 21.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 22.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut, worden de in frank uitgedrukte weddeschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 23.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 24.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Bijlage 1 aan het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het ministerie van Landsverdediging Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder het Nationaal geografisch Instituut.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^