Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
2001003562
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1956 betreffende de inrichting van de beroepsvorming van het Ministerie van Justitie; laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1970 tot regeling van een toelage toegekend aan de universitaire attachés belast met wetenschappelijk onderzoek in de strafinrichtingen , gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 september 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1972 tot toekenning van een vergoeding aan de geestelijke raadslieden in dienst bij de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 1974 tot vervanging van het koninklijk besluit van 3 december 1968 tot toekenning van een toelage aan personen die hun medewerking verlenen binnen het raam van de behandeling van de gedetineerden;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 januari 1976 tot toekening van een vergoeding aan de plaatsvervangend aalmoezeniers van de protestantse eredienst werkzaam bij de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 1977 tot toekenning van een toelage aan priesters van de katholieke eredienst alsmede aan zangers-organisten die bij gelegenheid hun medewerking verlenen in de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1995 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1995 tot toekenning van een penitentiaire productiviteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende toekenning van een premie voor de kennis van een tweede landstaal aan de leden van de griffies en van de parketsecretariaten, alsook aan het personeel van griffies en parketten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1997 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van de leden van de Rechterlijke Orde en in het kader van de theoretische opleiding van de gerechtelijke stagiairs;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddeschaal en van de weddeschalen verbonden aan de graden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1998 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1998 houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 oktober 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie die bekleed zijn met een bijzondere graad;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2000 houdende toekenning van een maandelijkse forfaitaire toelage aan de gerechtelijke technische assistenten van de parketten en aan de personeelsleden van de griffies en de parketsecretariaten die belast zijn met het besturen van wagens bestemd voor het vervoer van personen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2001;

Gelet op de bevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juni 2001;

Gelet op de bevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2001;

Gelet op het protocol nr. 220 van 4 september 2001, van het Sectorcomité III;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 september

1956 betreffende de inrichting van de beroepsvorming van het Ministerie van Justitie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 september 1974

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 18 september 1956 betreffende de inrichting van de beroepsvorming van het Ministerie van Justitie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 oktober 1970

tot regeling van een toelage toegekend aan de universitaire attachés belast met wetenschappelijk onderzoek in de strafinrichtingen

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1970 tot regeling van een toelage toegekend aan de universitaire attachés belast met wetenschappelijk onderzoek in de strafinrichtingen worden de woorden « 500 BEF » vervangen door de woorden « 12,40 EUR ». Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 augustus

1972 tot toekenning van een vergoeding aan de geestelijke raadslieden in dienst bij de strafinrichtingen

Art. 3.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1972 tot toekenning van een vergoeding aan de geestelijke raadslieden in dienst bij de strafinrichtingen worden de woorden « 245 BEF » vervangen door de woorden « 6,08 EUR ». Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 januari

1974 tot vervanging van het koninklijk besluit van 3 december 1968 tot toekenning van een toelage aan personen die hun medewerking verlenen binnen het raam van de behandeling van de gedetineerden

Art. 4.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 januari 1974 tot vervanging van het koninklijk besluit van 3 december 1968 tot toekenning van een toelage aan personen die hun medewerking verlenen binnen het raam van de behandeling van de gedetineerden, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 januari 1976

tot toekenning van een vergoeding aan de plaatsvervangend aalmoezeniers van de protestantse eredienst werkzaam bij de strafinrichtingen

Art. 5.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 januari 1976 tot toekenning van een vergoeding aan de plaatsvervangend aalmoezeniers van de protestantse eredienst werkzaam bij de strafinrichtingen worden de woorden « 122.50 BEF » vervangen door de woorden « 3,04 EUR ». Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 27 oktober

1977 tot toekenning van een toelage aan priesters van de katholieke eredienst alsmede aan zangers-organisten die bij gelegenheid hun medewerking verlenen in de strafinrichtingen

Art. 6.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 27 oktober 1977 tot toekenning van een toelage aan priesters van de katholieke eredienst alsmede aan zangers-organisten die bij gelegenheid hun medewerking verlenen in de strafinrichtingen, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 17 januari

1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.

Art. 7.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 17 januari 1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 juli 1994

houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek en van zijn adjunct

Art. 8.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst Criminele Politiek en van zijn adjunct, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 26 september

1995 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen

Art. 9.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 26 september 1995 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk van 26 september 1995

besluit tot toekenning van een penitentiaire productiviteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen Art. 10.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 11. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 maart 1996

houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie

Art. 11.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, worden de in frank uitgedrukte weddeschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddeschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 12. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 december

1996 houdende toekenning van een premie voor de kennis van een tweede landstaal aan de leden van de griffies en van de parketsecretariaten, alsook aan het personeel van griffies en parketten

Art. 12.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende toekenning van een premie voor de kennis van een tweede landstaal aan de leden van de griffies en van de parketsecretariaten, alsook aan het personeel van griffies en parketten, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 13. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 27 november

1997 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van de leden van de Rechterlijke Orde en in het kader van de theoretische opleiding van de gerechtelijke stagiairs

Art. 13.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 1997 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van de leden van de Rechterlijke Orde en in het kader van de theoretische opleiding van de gerechtelijke stagiairs, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 14. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 november

1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

Art. 14.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 15.De tabellen gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen worden vervangen door de tabellen I en II gevoegd in bijlage bij dit besluit. Afdeling 15. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 22 augustus

1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddeschaal en van de weddeschalen verbonden aan de graden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat

Art. 16.In artikel 24 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddeschaal en van de weddeschalen verbonden aan de graden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat, worden de woorden « 200 000 BEF » vervangen door « 4957,88 EUR ».

Art. 17.De bijlagen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddeschaal en van de weddeschalen verbonden aan de graden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat worden vervangen door de tabellen III en IV gevoegd in bijlage van dit besluit. Afdeling 16. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 september

1998 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

Art. 18.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 september 1998 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen worden de woorden « 100 000 BEF » vervangen door de woorden « 2.478,94 EUR ». Afdeling 17. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 september

1998 houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

Art. 19.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 september 1998 houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen worden de woorden « 1 000 BEF » vervangen door de woorden « 24,79 EUR ». Afdeling 18. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 29 september

1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen , gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 oktober 2000

Art. 20.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen worden de woorden « 1 000 BEF » vervangen door de woorden « 24,79 EUR ». Afdeling 19. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 november

1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten

Art. 21.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 20. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 mei 1999

tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie

Art. 22.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 21. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 juni 1999

tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

Art. 23.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 22. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 juni 1999

tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

Art. 24.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 23. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 juni 1999

tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie die bekleed zijn met een bijzondere graad

Art. 25.In de hiernavermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie die bekleed zijn met een bijzondere graad, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 24. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 december

2000 houdende toekenning van een maandelijkse forfaitaire toelage aan de gerechtelijke technische assistenten van de parketten en aan de personeelsleden van de griffies en de parketsecretariaten die belast zijn met het besturen van wagens bestemd voor het vervoer van personen

Art. 26.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 december 2000 houdende toekenning van een maandelijkse forfaitaire toelage aan de gerechtelijke technische assistenten van de parketten en aan de personeelsleden van de griffies en de parketsecretariaten die belast zijn met het besturen van wagens bestemd voor het vervoer van personen worden de woorden « 5 156 BEF » vervangen door de woorden « 127,82 EUR ». Afdeling 25. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 maart 2001

betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

Art. 27.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 28.In artikel 69, zesde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden « een frankgedeelte bevat, wordt het tot de hogere of lagere frank afgerond, naargelang het al dan niet 50 centiemen bereikt » vervangen door de woorden « wordt uitgedrukt in euro en cent wordt het afgerond naar de hogere of lagere cent naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al dan niet 5 bereikt ». Afdeling 26. - Slotbepalingen

Art. 29.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 30.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlage aan het koninklijk besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 4 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^