Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
2001003564
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 juli 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 mei 2001;

Gelet op koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2001;

Gelet op de bevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 22 juni 2001;

Gelet op de bevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 september 2001;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 24 oktober 2001 van het Sectorcomité II - Financiën;

Overwegende dat overeenkomstig de bijwerking van de administratieve krachtlijnen van juli 1997 voor de definitieve fase van de overgang van de overheidsbesturen naar de euro, die werd goedgekeurd door de Ministerraad van 21 mei 1999, de bedragen van de wedden, vergoedingen, toelagen en premies in euro moeten omgerekend worden met een afronding op de hogere eurocent;

Op voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Pensioenen en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van bepalingen Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 juli 1997

betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 10, § 3 van het hetzelfde besluit worden de woorden « 35/2 » vervangen door de woorden « 32B ». Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 juli 1997

tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën, worden de in frank uitgedrukte bedragen of weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen of weddenschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden tegenover de graden vermeld in de eerste kolom van de volgende tabel de in frank uitgedrukte bedragen of weddenschalen die voorkomen in de tweede en derde kolom van dezelfde tabel, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen of weddenschalen in de vierde en de vijfde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 augustus

2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België

Art. 5.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 7.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^