Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001003572
pub.
21/12/2001
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd door de wet van 4 februari 2000;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op de wet van 21 december 1970 houdende oprichting van een Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de controleurs der directe belastingen uit hoofde van het onderzoek van dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de ontvangers der registratie en domeinen uit hoofde van het onderzoek van de dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 1971 houdende vaststelling van de toelagen verleend aan de voorzitter en leden van de raad van beheer en van het beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1976 waarbij een « rondreisvergoeding » aan de reizende ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt toegekend;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1977 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met de taak van tolk;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1977 houdende toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die toevallig worden belast met het besturen van een autovoertuig dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toebehoort;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1982 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddenschalen van de graden voor het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, alsook van de gewezen Rijksdiensten voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en voor kinderbijslag voor zelfstandigen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 januari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1989 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende uitvoering van artikel 115 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1998 tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de regeringscommissaris en aan de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2001 en 24 april 2001, Gelet op de bevindingen van de Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 16 mei 2001 en 2 augustus 2001, Gelet op de bevindingen van de Minister van Begroting gegeven op 18 juni 2001 en 3 september 2001, Gelet op de protocol nr 01-10-16/37 van 16 oktober 2001 van het Sectorcomité V - Landbouw en Middenstand;

Gelet op het protocol van 27 november 2001 waarin de onderhandelingen zijn opgenomen die binnen het Comité van Sector XX werden gevoerd;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Landbouw, van Onze Minister, belast met Middenstand, en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Het Ministerie van Middenstand en Landbouw

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Afdeling 1. - Wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake

ambtenarenzaken van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Onderafdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de controleurs der directe belastingen uit hoofde van het onderzoek van dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 2.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de controleurs der directe belastingen uit hoofde van het onderzoek van dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de ontvangers der registratie en domeinen uit hoofde van het onderzoek van de dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 3.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 januari 1970 houdende toekenning van een toelage aan de ontvangers der registratie en domeinen uit hoofde van het onderzoek van de dossiers inzake het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1971 houdende vaststelling van de toelagen verleend aan de voorzitter en leden van de raad van beheer en van het beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Art. 4.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juni 1971 houdende vaststelling van de toelagen verleend aan de voorzitter en leden van de raad van beheer en van het beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1976 waarbij een « rondreisvergoeding » aan de reizende ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt toegekend

Art. 5.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 april 1976 waarbij een « rondreisvergoeding » aan de reizende ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt toegekend, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1977 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met de taak van tolk

Art. 6.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 juni 1977 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met de taak van tolk, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1977 houdende toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die toevallig worden belast met het besturen van een autovoertuig dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toebehoort

Art. 7.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 juni 1977 houdende toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die toevallig worden belast met het besturen van een autovoertuig dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toebehoort, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1982 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddenschalen van de graden voor het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, alsook van de gewezen Rijksdiensten voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en voor kinderbijslag voor zelfstandigen.

Art. 8.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1982 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddenschalen van de graden voor het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, alsook van de gewezen Rijksdiensten voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en voor kinderbijslag voor zelfstandigen, die hieronder worden aangeduid, wordt de weddenschaal die in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschaal van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Art. 9.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 april 1989 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende uitvoering van artikel 115 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 10.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende uitvoering van artikel 115 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onderafdeling 10. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1998 tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de regeringscommissaris en aan de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Art. 11.In de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1998 tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de regeringscommissaris en aan de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 13.Onze Minister belast met Landbouw, onze Minister belast met Middenstand en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^