Koninklijk Besluit van 04 december 2012
gepubliceerd op 07 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003362
pub.
07/12/2012
prom.
04/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer het bijgevoegde ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen aan Uwe Majesteit, dat is opgesteld tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012. Deze artikels hebben als voorwerp de eenmalige heffing van een taks op het lange termijnsparen.

Dit ontwerp heeft als doel : - de modaliteiten te verduidelijken die een verzekeringnemer of rekeninghouder moet vervullen indien hij nooit genoten heeft van een vrijstelling, vermindering of aftrek inzake inkomstenbelastingen; - de verplichting voor de belastingplichtigen te verduidelijken betreffende het overleggen van een staat zoals bepaald bij artikel 227, § 2 en § 3 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Programmawet van 22 juni 2012, de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2012 tot uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 27 november 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - de artikelen 69, § 2, 78 en 80 van de programmawet in werking zijn getreden op 30 september 2012; - dat de eenmalige heffing op het lange termijnsparen met betrekking tot het pensioensparen uiterlijk betaalbaar is op 1 december 2012; - dat de schuldenaars derhalve dringend op de hoogte moeten worden gebracht van de betalingsmodaliteiten van de taks;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 september 2012 wordt de bepaling opgenomen onder b) vervangen als volgt : « b) de taks : de taks ingevoerd door artikel 69 van de programmawet van 22 juni 2012. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt artikel 3 vervangen als volgt : «

Art. 3.§ 1. Om aan te tonen dat een spaarrekening of een verzekeringscontract dat voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling, de vermindering of de aftrek bedoeld in artikel 69 van de wet, niet aan de taks onderworpen is wegens het feit dat de rekeninghouder of de verzekeringnemer nooit genoten heeft van de vrijstelling, vermindering of aftrek inzake inkomstenbelastingen, moet de rekeninghouder of de verzekeringnemer aan de schuldenaar van de taks een certificaat overleggen dat op verzoek van de verzekeringnemer of de rekeninghouder door de Administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen wordt afgeleverd.

Dit certificaat moet betrekking hebben op de ganse periode vóór 1 januari 2012 en bevestigt dat, voor het betrokken verzekeringscontract of de spaarrekening, de verzekeringnemer of de rekeninghouder nooit een vrijstelling, vermindering of aftrek inzake inkomstenbelastingen krachtens de bepalingen van toepassing vóór het aanslagjaar 1993 of van de belastingvermindering verleend bij artikel 1451, 2° of 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 heeft verkregen.

Het certificaat moet gedurende zes jaar te rekenen vanaf zijn dagtekening bewaard worden door de schuldenaar van de taks op het lange termijnsparen. § 2. Wanneer de verzekeringnemer of de rekeninghouder het certificaat bedoeld in § 1 heeft overgelegd, mag de schuldenaar van de taks op het lange termijnsparen het attest bestemd voor de Administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen met betrekking tot de door de verzekeringnemer gestorte bedragen, niet meer afleveren vanaf 1 januari 2012. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 3/1.De belastingplichtigen van de taks moeten een staat opstellen, ondertekenen en overleggen overeenkomstig hetgeen bepaald is bij artikel 227, § 2 en § 3 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen. ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^