Koninklijk Besluit van 04 december 2012
gepubliceerd op 17 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW CLASS, voor het begrotingsjaar 2012

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022455
pub.
17/12/2012
prom.
04/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW CLASS, voor het begrotingsjaar 2012


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Gezinnen onder andere belast is met het stimuleren van initiatieven voor een goed samenhangend gezinsbeleid;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 3.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2012, wordt toegekend aan de VZW CLASS (Coordination laïque de l'Action sociale et de la Santé), Stalingradlaan 18-20, 1000 Brussel, rekeningnummer BE 068226946681, voor de periode van 1 november 2012 tot 31 maart 2013.

Deze toelage dient voor het dekken van een deel van de werkingskosten inzake het organiseren van het colloquium « De leefwereld van adolescenten, gekruiste blik op de opkomende generatie van onze samenleving ».

In een publicatie zullen de debatten van dit evenement worden beschreven en de adolescenten aan het woord komen met al hun vragen, onder andere over het federale overheidsbeleid (gezinnen, justitie, volksgezondheid).

Iedere drager in het kader van dit project moet het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap ».

Art. 2.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 2.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 1.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden overgemaakt aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 31 mei 2013.

Art. 3.Alle facturen en onkostennota's zullen gedateerd en voor waar en oprecht verklaard worden door de directeur van de VZW CLASS.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2012.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Gezinsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^