Koninklijk Besluit van 04 december 2012
gepubliceerd op 11 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022484
pub.
11/01/2013
prom.
04/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, uitgebracht op 17 augustus 2011;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen, gegeven op 9 december 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 maart 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 26 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 augustus 2012;

Gelet op het advies 52.079/2 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 2, afdeling 7 van deel 1 van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 2012, worden de volgende middelen ingevoegd :

Critère Criterium

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Base de remboursement Vergoedingsbasis (euro)

B

7109267

Nipro "Surefuser TM +" SFS-1002DP (100 ml, 2 jours)/(100 ml, 2 dagen) NIPRO EUROPE NV

30,4400

B

7109275

Nipro "Surefuser TM +" SFS-1030MP (100 ml, 30 minutes)/(100 ml, 30 minuten) NIPRO EUROPE NV

30,4400

B

7109283

Nipro "Surefuser TM +" SFS-1001DP (100 ml, 1 jour)/(100 ml, 1 dag) NIPRO EUROPE NV

30,4400

B

7109291

Nipro "Surefuser TM +" SFS-1001WP (100 ml, 7 jours)/(100 ml, 7 dagen) NIPRO EUROPE NV

30,4400

B

7109309

Nipro "Surefuser TM +" SFS-2-25P (250 ml, 5 jours)/(250 ml, 5 dagen) NIPRO EUROPE NV

30,4400(euro)(euro)(euro)(euro)(euro)

B

7109317

Nipro "Surefuser TM +" SFS-5-25P (250 ml, 2 jours)/(250 ml, 2 dagen) NIPRO EUROPE NV

30,4400

B

7109325

Nipro "Surefuser TM +" SFS-10-25P (250 ml, 1 jour)/(250 ml, 1 dag) NIPRO EUROPE NV

30,4400


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^