Koninklijk Besluit van 04 december 2012
gepubliceerd op 28 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022498
pub.
28/01/2013
prom.
04/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor implantaten van 26 januari 2012;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 26 januari 2012;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 26 januari 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 5 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 4 oktober 2012;

Gelet op het advies 52.209/2 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « H.BLOEDVATENHEELKUNDE », opschrift « categorie 2 » wordt na de verstrekking 715934-715945, de volgende verstrekking ingevoegd : « 715956-715960 Rechte vaatent gebruikt voor vasculaire bypass, die niet gedefinieerd is in de verstrekkingen 715676-715680, 715691-715702, 715713-715724, 715735-715746, 715750-715761, 715772-715783, 715794-715805, 715816-715820, 715831-715842, 715853-715864, 715875-715886, 715890-715901, 715912-715923 en 715934-715945 U 600 »; 2° In § 16, opschrift « H.Bloedvatenheelkunde », opschrift « categorie 2 » wordt het opschrift « Vaatenten » aangevuld met de verstrekking « 715956-715960 »; 3° In § 18.a), opschrift « H. Bloedvatenheelkunde », wordt het opschrift « Vaatenten » aangevuld met de verstrekking « 715956-715960 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^