Koninklijk Besluit van 04 februari 2003
gepubliceerd op 24 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022101
pub.
24/02/2003
prom.
04/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 35, § 1, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en 37, § 20, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten van autosondage bij de patiënten thuis, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2002;

Gelet op het advies van het Comité voor de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 16 september 2002;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, uitgebracht op 25 september 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 november 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 34.431/1 van de Raad van State gegeven op 16 januari 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op Raad van State;

Op de voordracht Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.§ 1. A.1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « autosondage bij de patiënt thuis », de urinesondage die thuis door de patiënt zelf wordt verricht, of door een persoon uit zijn omgeving die daartoe is opgeleid en die bekwaam is voor het uitvoeren van deze techniek.

De autosondages die worden uitgevoerd bij de patiënten die verblijven in de diensten of inrichtingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6°, 11° en 12°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vallen niet onder de toepassing van dit besluit. A.2. De verzekering voor geneeskundige verzorging kan tegemoetkomen in de kosten van de autosondage bij een rechthebbende die thuis verblijft voorzover die voldoet aan één van de volgende indicaties : a) retentieblaas met een belangrijk post-mictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel;b) retentieblaas met een belangrijk post-mictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie;c) paraplegie of paraparesie, tetraplegie of tetraparesie wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) en autosondage;d) urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel : substitutieblaas;vergrotingsblaas.

Voor rechthebbenden onder de leeftijd van 18 jaar gelden inzake pathologie de voorwaarden als voornoemd onder a) tot d), met uitzondering van de norm van 100 ml postmictioneel residu. § 2. A.1. De verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de sondes wordt slechts toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de kennisgeving aan de adviserend geneesheer van het starten van de autosondage. Het document van kennisgeving wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

De geneesheer die kennis geeft, bewaart in het medisch dossier de documenten die het mogelijk maken : - de uitvoering aan te tonen van een voorafgaande urologische oppuntstelling met een urodynamisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de urologie en het volgen van een mictionele revalidatie; - te bewijzen dat bij de toepassing de nodige informatie is verstrekt, dat onder controle is geoefend.

De kennisgever houdt deze documenten ter beschikking van de adviserend geneesheer en de controledienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

A.2. De selectie van de rechthebbenden, de eerste kennisgeving en het eerste voorschrift voor de autosondage moet worden voorbehouden aan een geneesheer-specialist in de urologie, in de neurologie, in de neuropediatrie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie deze laatste tevens specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten in het kader van een dienst of een centrum voor neurologische of locomotorische revalidatie zoals bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

De eerste kennisgeving bevestigt dat de rechthebbende beantwoordt aan voornoemde criteria en de goede toepassing van de autosondage.

De geneesheer-specialist in de urologie, in de neurologie, in de neuropediatrie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie deze laatste tevens specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten in het kader van een dienst of een centrum voor neurologische of locomotorische revalidatie zoals bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 stelt het aantal sondages per dag vast, vermeldt dit op het document van kennisgeving en motiveert zijn voorstel.

De geneesheer-specialist in de urologie, in de neurologie, in de neuropediatrie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie deze laatste tevens specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten in het kader van een dienst of een centrum voor neurologische of locomotorische revalidatie zoals bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 deelt de behandelend geneesheer van de rechthebbende mee dat hij de autosondage heeft ingesteld.

A.3. De vergoedbaarheid is geldig gedurende 12 maanden.

B . De kennisgeving van verlenging van de autosondage gebeurt door de behandelende arts met het document van kennisgeving dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is.

De behandelende arts houdt deze documenten ter beschikking van de adviserend geneesheer en de controledienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. § 3. De verzekeringstegemoetkoming wordt vastgesteld op 90 euro per kalendermaand voor rechthebbenden die 4 of meer sondes, al dan niet gelubrifieerd, per dag gebruiken. De kost voor het glijmiddel is in de tegemoetkoming begrepen § 4. Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming mag de reële kost van de gebruikte sondes en het materiaal niet overschrijden. § 5. De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan de indiening van betaalde facturen op naam van de rechthebbende. De factuur vermeldt het aantal afgeleverde sondes en het gebruikte materiaal die betrekking hebben op één (of meer) volledige kalendermaand(en).

De verzekeringsinstelling vergoedt driemaandelijks maximum een bedrag van 3 x 90 euro.

Art. 2.De verzekeringstegemoetkoming waarin is voorzien in artikel 1, § 3, mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen uit de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen die als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 zijn bekendgemaakt en die betrekking hebben op de sondages.

Art. 3.Het College van geneesheren-directeurs kan te allen tijde wijzigingen voorstellen die aan de lijst van de indicaties en aan de vergoedingen moeten worden aangebracht, en een lijst van de sondes opmaken die in aanmerking komen voor een vergoeding door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het College van geneesheren-directeurs kan bovendien de voorwaarden waaronder gegevens worden verzameld ter evaluatie van de toekenning van een verzekeringstegemoetkoming voor de sondes bij autosondage bepalen.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 13 januari 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt thuis gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 maart 2002,wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Art. 6.Onze Minister van Sociale zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Bijlage Moet in een gesloten omslag naar de adviserend geneesheer worden gestuurd Kennisgeving van autosondage bij de rechthebbende thuis.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld A . Begindatum van de autosondage : .../.../...

B . In aanmerking genomen indicatie retentieblaas met een belangrijk post-mictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel; retentieblaas met een belangrijk post-mictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie; paraplegie of paraparesie, tetraplegie of tetraparesie wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) en autosondage; urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel : substitutieblaas, vergrotingsblaas.

Opmerking : de voornoemde drempelwaarde van 100 ml postmictioneel residu geldt niet voor personen onder de leeftijd van 18 jaar.

C . Aantal maal per dag dat de rechthebbende zich zelf sondeert : ............

Voorschrijver (invullen of stempel aanbrengen) Naam, voornaam : . . . . .

Identificatienummer RIZIV : . . . . . (Nota : de eerste kennisgeving mag enkel gebeuren door een geneesheer-specialist in de urologie, in de neurologie, in de neuropediatrie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie deze laatste tevens specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten in het kader van een dienst of een centrum voor neurologische of locomotorische revalidatie zoals bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994) Datum : . . . . .

Handtekening : . . . . .

Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 4 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^