Koninklijk Besluit van 04 juli 2004
gepubliceerd op 27 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201862
pub.
27/08/2004
prom.
04/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bosontginningen Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 Individuele beschermuitrusting (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 59042/CO/125.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "werklieden" bedoelt men : de werklieden en werksters.

Met "begunstigde" bedoelt men : de werkman die in dienst is bij een werkgever die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, op het ogenblik van het overhandigen van de veiligheidsuitrusting, en die voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 5 en 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Met "Bosuitbatingsfonds" bedoelt men : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen". HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten ter uitvoering van artikel 3, § 1, 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen" genaamd, en bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1997). HOOFDSTUK III. - Oogmerken

Art. 5.Deze overeenkomst heeft tot doel binnen de grenzen en volgens de criteria hierna bepaald uitvoering te geven aan de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Belgisch Staatsblad van 18 september 1996). HOOFDSTUK IV.- Toekenningscriteria en samenstelling van de veiligheidsuitrusting

Art. 6.De toekenningscriteria, de samenstelling van de veiligheidsuitrusting en de vergoeding voor onderhoud zullen jaarlijks worden vastgelegd door het beheerscomité van het bosuitbatingsfonds.

Art. 7.De uitreiking van de beschermmiddelen, is een wettelijke verplichting die door de werkgever moet nagekomen worden. De enigen die aanspraak kunnen maken op de individuele beschermuitrusting, toegekend door het "Bosuitbatingsfonds", zijn de werklieden van wie de reële lonen aan de minimale conventionele looncriteria voldoen, jaarlijks aangepast door het Paritair Beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds", op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de ondernemingen die hen tewerkstellen in orde zijn met de bijdrage aan het "Bosuitbatingsfonds".

Art. 8.Conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tot instelling van een "Bosuitbatingsfonds" en tot vaststelling van de statuten, hoofdstuk III, artikel 8, worden beschouwd als in orde met de bijdrage, de ondernemingen die hun bijdragen gestort hebben aan het "Bosuitbatingsfonds" voor het gehele referentiejaar in aanmerking genomen voor de toekenning van individuele beschermuitrusting.

OOFDSTUK V. - Financiering

Art. 9.De kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de veiligheidsuitrusting, en de onderhoudskosten ervan, zijn ten laste van het "Bosuitbatingsfonds". HOOFDSTUK VI.- Geldigheidsduur en slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, geregistreerd onder het nummer 47066/CO/125.01, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998 (Belgisch Staatsblad van 28 november 1998).

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maand, betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^