Koninklijk Besluit van 04 juli 2004
gepubliceerd op 27 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202124
pub.
27/10/2004
prom.
04/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid, inzonderheid op artikel 36, 2°;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 17 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 8 april 1997.

Bijlage Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003 Nachtarbeid (Overeenkomst geregistreerd op 4 september 2003 onder het nummer 67345/CO/303.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, in arbeidsregelingen met prestaties tussen 23 en 6 uur, met uitzondering van het onthaalpersoneel met fooien bezoldigd.

Onder "werknemer" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 36, punt 2, van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971), zoals gewijzigd door hoofdstuk II van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid (Belgisch Staatsblad van 8 april 1997). HOOFDSTUK II. - Nachtarbeid

Art. 3.§ 1. Een financiële vergoeding van 1,0679 EUR per uur, gekoppeld aan het op 1 april 2003 van kracht zijnde indexcijfer van de consumptieprijzen (indexcijfer 111,02), wordt boven het uurloon gewaarborgd aan de werknemers die in een in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde arbeidsregeling zijn tewerkgesteld.

Vanaf 1 januari 2004 wordt die vergoeding opgetrokken tot 2,0000 EUR per uur. Zij is gekoppeld aan het op 1 april 2003 van kracht zijnde indexcijfer van de consumptieprijzen (indexcijfer 111,02).

Die vergoeding is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ; zij schommelt overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn voor de lonen en wedden van het Paritair Subcomité voor exploitatie van bioscoopzalen. § 2. De ingevolge § 1 van deze bepaling gewaarborgde financiële uurvergoeding wordt slechts toegekend voor de dagen waarop de werknemer de in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst genoemde werkzaamheden verricht.

Ze is binnen deze perken verschuldigd voor de uren gepresteerd tussen 23 en 6 uur.

Art. 4.§ 1. Boven de in artikel 3 bedoelde financiële vergoeding, wordt een toeslag van 20 pct. op het uurloon gewaarborgd aan de werknemers die prestaties verrichten na 2.30 uur.

Ze is alsdan verschuldigd voor de uren die reeds vanaf 23 uur worden verricht. § 2. De ingevolge § 1 van deze bepaling gewaarborgde toeslag wordt slechts toegekend voor de dagen waarop de werknemer de in deze zelfde paragraaf gedefinieerde werkzaamheden verricht. § 3. Voor de in artikel 1 bedoelde werkgevers wordt de mogelijkheid de in artikel 1 bedoelde werknemers na 2.30 uur te werk te stellen beperkt tot acht nachtevenementen per kalenderjaar. Met "nachtevenement" wordt bedoeld : de nacht van het voor het publiek toegankelijke evenement, desgevallend en voorzover nodig daarenboven voorafgegaan door één nacht van voorbereidingswerken. § 4. De in artikel 4, § 1, bedoelde werknemers zullen de prestatie na 2.30 uur verrichten op vrijwillige basis. § 5. De in artikel 1 bedoelde werkgevers zullen de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen op de hoogte brengen van het nachtevenement van zodra dit is gepland. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid (koninklijk besluit van 10 december 2002, Belgisch Staatsblad van 2 april 2003).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003.

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzegging moet per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^