Koninklijk Besluit van 04 juli 2005
gepubliceerd op 26 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005201471
pub.
26/07/2005
prom.
04/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 27 maart 1980, 10 mei 1982, 12 december 1991, 19 september 1995 en 10 januari 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, 1, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij het koninklijk besluit van 27 maart 1980, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1. Het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw bestaat uit tweeëntwintig gewone en tweeëntwintig plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 5 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 28 juli 1978.

Koninklijk besluit van 27 maart 1980, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1980.

Koninklijk besluit van 10 mei 1982, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1982.

Koninklijk besluit van 12 december 1991, Belgisch Staatsblad van 20 december 1991.

Koninklijk besluit van 19 september 1995, Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1995.

Koninklijk besluit van 10 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 22 januari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^