Koninklijk Besluit van 04 juli 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014219
pub.
11/07/2008
prom.
04/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissarissen bij Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en De Post;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jaarlijkse bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte.

De forfaitaire toelage bedraagt 4.500 euro. Deze toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een twaalfde van het jaarlijks bedrag.

De maximale variabele toelage bedraagt 9.000 euro per jaar. Deze toelage wordt proportioneel toegewezen afhankelijk van de aanwezigheid van de Regeringscommissaris op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de besprekingen waarvoor een beroep wordt gedaan op de schriftelijke procedure.

De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een quotum van de maximale variabele toelage zoals bedoeld in het vorige lid die proportioneel in verhouding staat met het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Een voorschot van 450 euro op de variabele toelage wordt gestort in de maand die volgt op de vergadering van de Raad van Bestuur waarop de Regeringscommissaris of zijn plaatsvervanger aanwezig is. Het saldo van de variabele toelage wordt uitbetaald op het einde van het verstreken jaar.

Art. 2.De in artikel 1 van dit besluit bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

In het kalenderjaar van het begin en het einde van het mandaat, worden de toelagen waarvan sprake in artikel 1 proportioneel aangepast aan het aantal maanden van uitoefening van het mandaat van Regeringscommissaris.

Art. 3.Het opschrift van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissarissen bij Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en De Post wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissarissen bij Belgacom ».

Art. 4.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Regeringscommissarissen bij BELGACOM, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en DE POST bedraagt voor ieder van hen F 95.000 » vervangen door de woorden « de Regeringscommissaris bij Belgacom bedraagt 2.355 euro ».

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^