Koninklijk Besluit van 04 juli 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014221
pub.
11/07/2008
prom.
04/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 23, § 1, gewijzigd bij wet van 12 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2004 houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « De Post », inzonderheid op artikel 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « De Post » wordt verleend aan Mevr. Els Houtman.

Art. 2.De heer Willem Coumans wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « De Post ». De heer Michel Bovy wordt benoemd als plaatsvervanger.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^