Koninklijk Besluit van 04 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het maximumbedrag van het loon betreft in het kader van de uitkeringsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022280
pub.
11/04/2005
prom.
04/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het maximumbedrag van het loon betreft in het kader van de uitkeringsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 87, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001, en op artikel 93, vijfde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 212, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2001;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 juni 2004 en 13 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 januari 2005;

Gelet op het advies nr. 38.078/1 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 212 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2001, wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de gerechtigde wiens primaire ongeschiktheid of wiens invaliditeit een aanvang neemt vanaf 1 januari 2005, wordt het maximumbedrag van het loon vastgesteld op 95,3768 EUR. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^