Koninklijk Besluit van 04 maart 2015
gepubliceerd op 23 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011242
pub.
23/06/2015
prom.
04/03/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011242

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


4 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang voor asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, inzonderheid op het artikel 56, § 1, met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers;

Gelet op de gecoördineerde wetten van 22 mei 2003 op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 18 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2014;

Op voordracht van de Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 de volgende subsidies toe aan de volgende partners ter uitvoering van een project of activiteit betreffende de materiële hulp die wordt toegekend aan de begunstigde van de opvang en de doelstellingen die werden vastgelegd in de algemene beleidsnota betreffende de opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang :

Bénéficiaire

Nom projet

Montant subside

Begunstigde

Naam project

Bedrag subsidie

CBAR

Aide juridique aux demandeurs d'asile

120.000,00 €

CBAR

Juridische hulp aan asielzoekers

120.000,00 €

Convivium

Accompagnement du demandeur d'asile visant à accélérer la sortie du réseau d'accueil

120.000,00 €

Convivium

Begeleiding voor asielzoekers die erop gericht is het vertrek uit het opvangnetwerk te versnellen

120.000,00 €

Espace 28

Accompagnement psychosocial spécifique pour Mineurs Etrangers Non-Accompagnés (MENA)

20.000,00 €

Espace 28

Specifieke psychosociale begeleiding voor Niet-Begeleide Buitenlandse Minderjarigen (NBBM)

20.000,00 €

Gams

Prise en charge des femmes demandeurs d'asile ayant subi des mutilations sexuelles

52.000,00 €

Gams

Ondersteuning van vrouwelijke asielzoekers die slachtoffer zijn van genitale verminking

52.000,00 €

Mentor-Escale

Accompagnement psycho-socio-éducatif des MENA

120.000,00 €

Mentor-Escale

Psycho-sociaal-educatieve begeleiding van NBBM

120.000,00 €

Minor-Ndako

Soutien aux MENA et jeunes femmes à la sortie du réseau d'accueil

15.000,00 €

Minor-Ndako

Ondersteuning voor NBBM en jonge vrouwen bij het vertrek uit het opvangnetwerk

15.000,00 €

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal

Regroupement familial pour MENA

23.598,40 €

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal

Gezinshereniging voor NBBM

23.598,40 €

Solentra

Une offre de formation et de thérapie de groupe pour l'amélioration de la santé des MENA

30.000,00 €

Solentra

Een vormings- en groepstherapeutisch aanbod ter bevordering van de gezondheid van NBBM

30.000,00 €

Synergie 14

Prise en charge des MENA avec difficultés d'adaptation dans le réseau d'accueil

75.000,00 €

Synergie 14

Ondersteuning voor NBBM met aanpassingsproblemen in het opvangnetwerk

75.000,00 €

Ulysse

Offre de suivi psychologique dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile

40.000,00 €

Ulysse

Psychologische opvolging in het kader van de opvang van Asielzoekers

40.000,00 €


Art. 2.Het totaal bedrag van 615.598,40 € zal aanrekenbaar zijn op de 2015 begroting van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 533.01 "Specifieke overeenkomsten".

Art. 3.Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers en elke begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, T. FRANCKEN


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^