Koninklijk Besluit van 04 maart 2018
gepubliceerd op 09 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georga

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018010877
pub.
09/03/2018
prom.
04/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010877

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


4 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 6 november 2017;

Gelet op het advies 62.859/4 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen".

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit, wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd, die de artikelen 20/1 tot en met 20/5 bevat, luidende : "HOOFDSTUK 4/ 1. - Bepalingen betreffende de "Cash 20 euro"

Art. 20/1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd "Cash 20 euro". "Cash 20 euro" is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 20/2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.000.000 of op veelvouden van 1.000.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 20 euro.

Art. 20/3.Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 358.003, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten

Bedrag van de loten (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 winstkans op

Nombre de lots

Montant des lots (euros)

Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2

100.000

200.000

500.000

2

20.000

40.000

500.000

2

5.000

10.000

500.000

5

2.000

10.000

200.000

250

1.000

250.000

4.000

600

500

300.000

1.666,67

1.000

200

200.000

1.000

15.000

100

1.500.000

66,67

39.000

75

2.925.000

25,64

99.141

50

4.957.050

10,09

173.000

20

3.460.000

5,78

20.000

10

200.000

50

10.000

5

50.000

100

TOTAAL/TOTAL 358.003

TOTAAL/TOTAL 15.102.050

TOTAAL/TOTAL 2,79


Art. 20/4.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan vier duidelijk onderscheiden speelzones. Deze speelzones zijn bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen louter illustratieve of informatieve grafische voorstellingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's of andere vermeldingen voorkomen. Er kunnen ook verschillende identificerende vermeldingen op voorkomen, teneinde de speelzones te kunnen onderscheiden. Deze vermeldingen kunnen eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN" weergegeven.

Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN" weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzone" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de vermeldingen "WINST - GAIN - GEWINN X ?". Deze speelzone wordt de "vermenigvuldiging-speelzone" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de vierde speelzone staat de vermelding "BONUS". Deze speelzone wordt de "bonus-speelzone" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen acht verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen vierentwintig verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Onder ieder van die vierentwintig nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken "€", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 20/3 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "vermenigvuldiging-speelzone" bedekt, verschijnen de woorden "WINST - GAIN - GEWINN" en de vermelding "X1", X2", "X3" of "X5".

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "bonus-speelzone" bedekt, verschijnt hetzij het woord "CASH", hetzij de vermelding "ZERO", "€ 0" of "0 €".

Art. 20/5.§ 1. De "nummers-speelzone" is winnend wanneer één van de acht in de "uw nummers-speelzone" vermelde nummers ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of drie in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

De "nummers-speelzone" die geen enkel van de drie in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geeft, is altijd verliezend. § 2. In het geval dat de "nummers-speelzone" één, twee of drie winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, met drie of met vijf, indien na het afkrassen in de "vermenigvuldiging-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", "X3" of "X5" vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de "vermenigvuldiging-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding "X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend lotenbedrag of de opgetelde, door twee of drie winnende paren toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De "vermenigvuldiging-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. § 3. Een "nummers-speelzone" die recht geeft op een lot van : 1° 5 euro, 10 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro of 1.000.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt in de "vermenigvuldiging-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1"; 2° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met twee of in het derde geval 10 euro en 5 euro en 5 euro; 3° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 5, in het derde geval 20 euro en 5 euro waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 2 of in het vierde geval 20 euro en 20 euro en 10 euro; 4° 75 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren of drie winnende paren waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 75 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 50 euro en 20 euro en 5 euro, of in het derde geval 10 euro en 10 euro en 5 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 3; 5° 200 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 200 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 20 euro en 10 euro en 10 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met vijf.

De "nummers-speelzone" kent nooit een lotenbedrag toe van 100 euro. § 4. De "bonus-speelzone" is een winnende speelzone wanneer zij de vermelding "CASH" te zien geeft. In dat geval geeft zij recht op een lotenbedrag van 100 euro. Wanneer er in die speelzone de vermelding "ZERO", "€ 0" of "0 €" verschijnt, gaat het om een verliezende speelzone.

De "vermenigvuldiging-speelzone" is niet van toepassing op de "bonus-speelzone". § 5. Een winnend biljet bevat slechts één winnende speelzone : de "nummers-speelzone" of de "bonus-speelzone"."

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de titel van Hoofdstuk 5 vervangen als volgt : "Bepalingen gemeen aan de "Cash"-biljetten van 1, 3, 5, 10 en 20 euro".

Art. 4.In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt het woord "vier" vervangen door het woord "vijf".

Art. 5.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden het tweede en derde lid vervangen als volgt : "Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot uit de loten bedoeld in de artikelen 3, 8, 13, 18 en 20/3.

De artikelen 5, 10, 15, 20 en 20/5, zijn enkel van toepassing na het volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzones van het biljet."

Art. 6.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "In de speelzones bedoeld in artikel 4, 9, 14, 19 en 20/4 kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht." 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de ondoorzichtige deklaag van de in artikel 4, 9, 14, 19 en 20/4 bedoelde speelzones en de in artikel 24, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen van de onverkochte biljetten."

Art. 7.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : "1° in de fysieke verkooppunten met dewelke de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor de loten vermeld in 2° ; 2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dit opportuun acht, in haar regionale kantoren, voor de loten van 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 en 1.000.000 euro."; b) het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De gegevens van de regionale kantoren kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.";

Art. 8.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt : "5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^