Koninklijk Besluit van 04 mei 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011893
pub.
09/05/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011893

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


4 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt kansspelen over virtuele sportevenementen in te voegen in de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV, alsook de werkingsregels ervan te bepalen.

Kansspelen over virtuele sportevenementen zijn inzetten op een virtueel sportevenement. Dit virtueel sportevenement, alsook de bijhorende winstmogelijkheden wordt gegenereerd door een server die gecontroleerd wordt door een derde onafhankelijke partij, die daartoe over een vergunning klasse E zal dienen te beschikken.

Kansspelen over virtuele sportevenementen zijn complexe innovatieve kansspelproducten. Dit product is hybride op meerdere vlakken. De kansspelen over virtuele sportevenementen bevinden zich enerzijds op het raakvlak tussen weddenschappen en automatische kansspelen en anderzijds op het raakvlak tussen offline en online kansspelen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie op het vlak van de regulering van deze producten.

Vanuit de sector van de weddenschappen rees enkele jaren geleden de vraag om een kansspel over virtuele sportevenementen te mogen ontwikkelen.

De Kansspelcommissie, die ervan uitging dat virtuele kansspelen weddenschappen betroffen, voerde hierop door middel van een nota van 12 januari 2012 een toelatingsregime in, en dit in afwachting van een eventueel regelgevend initiatief. Deze toelatingen stonden enkel open voor houders van een vergunning F1 (wedkantoren). Slechts één operator bekwam effectief een toelating.

Met nota van de Kansspelcommissie van 1 juli 2015 werden de exploitatievoorwaarden van virtuele kansspelen versoepeld. Deze nota wordt aangevochten voor de Raad van State. Er volgden nadien nog burgerrechtelijke procedures aangaande de virtuele weddenschappen.

Sindsdien zijn er door de Kansspelcommissie een aantal overgangsbeslissingen genomen houdende tijdelijke verlenging van de nota van 1 juli 2015 tot uiteindelijk 30 juni 2017 en houdende schorsing van de enige toelating per 1 juli 2017.

De Kansspelcommissie besliste op 9 september 2015 een Subcommissie op te richten die alle betrokken partijen moest horen en op een objectieve en transparante manier conclusies aan de Kansspelcommissie moest voorleggen. Daarbij moest duidelijk worden of het nu al dan niet weddenschappen dan wel kansspelen betrof. Er werd juridisch advies ingewonnen waarbij werd gesteld dat de virtuele kansspelen meer aanknopingspunten hebben met automatische kansspelen dan met weddenschappen.

De conclusies van deze Subcommissie werden voorgelegd aan Kansspelcommissie.

Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt de kansspelen over virtuele sportevenementen in te bedden in de regelgeving zoals deze vandaag geldt voor automatische kansspelen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV. Door kansspelen over virtuele sportevenementen in dit ontwerp van koninklijk besluit expliciet als automatische kansspelen te catalogiseren in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV, wordt de nodige spelersbescherming gewaarborgd.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet enerzijds in algemene bepalingen en anderzijds in werkingsregels voor kansspelen over virtuele sportevenementen.

Bij de algemene bepalingen wordt inzonderheid een definitie van kansspelen over virtuele sportevenementen gegeven. Zowel de software van de server van de leverancier als de terminals in de verschillende kansspelinrichtingen dienen goedgekeurd te worden door de Kansspelcommissie. De server dient zich - naar analogie met de bepalingen aangaande de kansspelen geëxploiteerd via instrumenten van de informatiemaatschappij - in België te bevinden om de nodige controles te kunnen uitvoeren. De terminals worden beschouwd als afzonderlijke kansspeltoestellen. De terminals mogen enkel gebruikt worden voor de aanname van kansspelen over virtuele sportevenementen via een beveiligde verbinding met de leverancier.

Bij de werkingsregels wordt de nodige onafhankelijkheid vereist wat betreft de datastromen tussen de leverancier en de kansspelinrichtingen om fraude te voorkomen. De inzetten mogen het resultaat en de noteringen niet beïnvloeden en de gegevens van het virtuele sportevenement mogen enkel vanuit de server van de leverancier naar de terminals worden gezonden. De speler moet duidelijk geïnformeerd worden over het virtuele karakter van het evenement en de beelden van het virtuele sportevenement dienen te worden bewaard voor controledoeleinden.

De terminals dienen te worden aangemeld bij de Kansspelcommissie vooraleer ze worden geëxploiteerd en tevens bij de fiscus. De keuring- en informaticaprotocollen zijn van toepassing behoudens expliciet bepaalde uitzonderingen.

Het ontwerp van besluit bevat ten slotte twee wijzigingsbepalingen om de kansspelen over virtuele sportevenementen toe te staan als automatische kansspelen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV. Artikelsgewijze bespreking Het besluit is onderverdeeld in 4 hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk betreft de algemene bepalingen en bestaat uit zes artikelen.

Artikel 1 preciseert dat het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV van toepassing is indien de bepalingen in dit besluit daarvan niet afwijken.

Aldus wordt duidelijk aangegeven dat de verschillende regels die vastgelegd zijn in het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten, van toepassing zijn op de kansspelen over virtuele sportevenementen.

Artikel 2 kwalificeert kansspelen over virtuele sportevenementen als automatische kansspelen waarbij de inzetten van een speler of van verschillende spelers die zich op verschillende locaties bevinden tegelijkertijd kunnen worden aangenomen op een virtueel sportevenement, waarvan zowel het bestaan als de ermee verbonden noteringen en de winstkansen worden bepaald door een server op afstand.

De vermelding sportevenement beperkt mogelijke virtuele evenementen tot sport. De virtuele kansspelen zijn derhalve verboden voor bijvoorbeeld de spelerscompetities in het kader van videospelen, gemeenzaam "e-sport" genoemd.

Aangezien het om kansspelen over virtuele sportevenementen gaat is het verboden om kansspelen over virtuele sportevenementen te laten lijken op reële weddenschappen. Verwijzingen naar de werkelijkheid geven een speler immers de indruk dat enige kennis van de sport zijn winstkansen zou kunnen vergroten terwijl een generator de uitkomst autonoom bepaald.

Verboden zijn : 1. Verwijzingen naar de naam van bestaande sportploegen;2. Verwijzingen naar de namen van bestaande individuele spelers en/of coaches;3. Verwijzingen naar bestaande logo's;4. Verwijzingen naar bestaande wedstrijden, evenementen of bestaande competities. Het is de bedoeling elke misleiding van de speler te voorkomen of de indruk te wekken dat kennis van de ploeg, sport enz. kunnen bijdragen tot de winstkansen. De speler zou immers voor waar kunnen aannemen dat het virtuele sportevenement wel degelijk realiteit is indien de operatoren gebruik maken van bestaande referenties.

Artikel 3 verduidelijkt dat virtuele kansspelen geëxploiteerd kunnen worden in wedkantoren in overeenstemming met de wijzigingsbepalingen in de artikelen 16 en 17 van het besluit Artikel 4 beperkt het aantal automatische toestellen van kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV tot twee.

Het aantal automatische toestellen geëxploiteerd in de vaste inrichtingen klasse IV wordt niet verhoogd. Deze bepaling betekent dat onder het aantal automatische toestellen die kunnen worden geëxploiteerd overeenkomstig de wet, twee toestellen automatische toestellen van het type "kansspelen over virtuele sportevenementen" kunnen zijn.

Artikel 5 bevestigt expliciet de toepasselijkheid van de bepalingen inzake uurverlies voor de vaste kansspelinrichtingen klasse IV van 12,50 euro op de kansspelen over virtuele sportevenementen.

Artikel 6 schrijft voor dat de handelingen gesteld door de speler geen invloed kunnen hebben.

Het verduidelijkt tevens dat die resultaten worden voortgebracht door een generator van kanscijfers of door een ander middel gebaseerd op de tussenkomst van het lot.

De generator van kanscijfers of het ander middel gebaseerd op de tussenkomst van het lot wordt door een houder van een vergunning klasse E geleverd of ter beschikking gesteld, in overeenstemming met artikel 48 van de kansspelwet.

Hoofdstuk 2 betreft de werkingsregels van kansspelen over virtuele sportevenementen en telt negen artikelen.

Artikel 7 bepaalt dat de winstkansen voor de spelers aleatoir zijn waarbij het resultaat van het virtuele sportevenement samen met de noteringen door de leverancier via zijn server worden geleverd of gegenereerd. Zowel de software van de server van de leverancier als de software in de terminals in de kansspelinrichtingen, alsook elke wijziging ervan dienen goedgekeurd te worden door de Kansspelcommissie.

Artikel 8 handelt over de server van de leverancier en de server van de exploitant welke zich in België dient te bevinden.

Die vereiste heeft tot doel te zorgen voor een controle van de servers op het grondgebied en zich niet te verplaatsen naar een ander land om de nodige informatie te verkrijgen of de controles uit te voeren.

Het klopt dat de eventuele aanvragen zouden kunnen worden ingediend bij de bevoegde buitenlandse toezichthoudende autoriteit maar die procedure is niet altijd doeltreffend aangezien bepaalde staten tegengestelde belangen hebben, wat hun samenwerking zou kunnen belemmeren en er, gelet op het gebrek aan een Europees kader in deze sector, geen verplichting tot samenwerking is voor de andere lidstaten.

In het kader van de kennisgevingsprocedure vastgelegd door Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, heeft de Europese Commissie na onderzoek van het aangemelde ontwerp de volgende opmerking : "(...) Meer in het bijzonder wordt in artikel 8 van het aangemelde ontwerp bepaald dat de server waarop de gegevens worden beheerd en de server van de exploitant zich in een permanente inrichting op het Belgisch grondgebied moeten bevinden. Volgens de Commissie kan de vereiste dat de server zich op een specifiek grondgebied moet bevinden, een beperking vormen op artikel 56 VWEU. Om verenigbaar te zijn met het EU-recht moet deze vereiste worden gerechtvaardigd en een evenredig middel vormen om het beoogde doel te bereiken.

In dit verband moet de overheid toegang hebben tot de gegevens over de activiteiten van de op hun grondgebied gevestigde actoren en niet tot de uitrusting waarop deze gegevens worden bewaard. Voor toegang tot de gegevens lijkt het niet noodzakelijk dat de server zich op een specifiek grondgebied bevindt.

De Commissie verzoekt de Belgische overheid om bovenstaande opmerkingen in aanmerking te nemen".

Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, wordt artikel 8 van het ontwerp aangevuld met een § 2 dat de Kansspelcommissie de mogelijkheid biedt om, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de activiteiten op een of meerdere servers die zich bevinden in het buitenland toe te laten.

De mogelijkheid tot het plaatsen van de server in het buitenland wordt niet beperkt tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte aangezien ook van buiten de Europese Unie de vergunninghouder de nodige garanties kan geven dat de essentiële activiteiten plaatsvinden op de server in België. Indien de vergunninghouder niet de nodige garanties kan geven inzake transparantie en gegevensdoorstroming met servers die of in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of buiten deze gebieden gelokaliseerd zijn, zal geen toelating tot exploitatie kunnen worden gegeven. De kansspelcommissie moet rekening houden met artikel 21 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wanneer de beslissing om een deel van de activiteiten toe te laten op een of meerdere servers die zich bevinden in het buitenland een niet-EU-lidstaat betreft.

Hiervoor baseert de Kansspelcommissie zich op een deskundigenverslag opgesteld door de stafdienst ICT van de Kansspelcommissie of in voorkomend geval door een geaccrediteerde instelling in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, onder toezicht van de dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie (art. 52, tweede lid, van de kansspelwet).

De Kansspelcommissie voert geregeld controles uit om na te gaan of het aanvaarde deskundigenverslag wordt gerespecteerd en dit op periodieke tijdstippen, bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks of op basis van een klacht.

De opmerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 63.003/4 van 14 maart 2018 met betrekking tot het dispositief van dit artikel 8 werden gevolgd.

Wat het vervullen van de voorafgaande vormvereisten betreft, wijst de Raad van State in zijn advies eveneens erop dat de nieuwe paragraaf 2 van artikel 8, die werd toegevoegd na de mededeling aan de Europese Commissie 2017/0357/B, op 1 augustus 2017, het oorspronkelijk overgezonden ontwerp significant wijzigt en dat het ontwerp bijgevolg opnieuw aan de Europese Commissie moet worden overgezonden overeenkomstig artikel 5.1, derde alinea, van richtlijn 2015/1535/EU, opdat zij zich kan uitspreken over die wijzigingen.

Artikel 5.1, f) van Richtlijn (EU) 2015/1535, bepaalt immers dat "De lidstaten gaan in de in de eerste en de tweede alinea van dit lid genoemde omstandigheden tot een nieuwe mededeling aan de Commissie over, indien zij in het ontwerp voor een technisch voorschrift significante wijzigingen aanbrengen die een verandering van het toepassingsgebied, een verkorting van het oorspronkelijk geplande tijdschema voor de toepassing, een toevoeging van specificaties of eisen of het stringenter maken ervan tot gevolg hebben.".

Nochtans, bepaalt artikel 7.1, f) van Richtlijn (EU) 2015/1535 dat "1.

De artikelen 5 en 6 zijn niet van toepassing op de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten of op de vrijwillige overeenkomsten waarbij de lidstaten : (...) f) zich beperken tot wijziging van een technisch voorschrift in de zin van artikel 1, lid 1, onder f), overeenkomstig een verzoek van de Commissie, teneinde een belemmering voor het handelsverkeer of, wat betreft regels betreffende diensten, voor het vrije verkeer van diensten of de vrijheid van vestiging van dienstverleners op te heffen.".

De in artikel 8 ingevoegde bepaling betreffende de plaats van de server heeft tot doel te voldoen aan de opmerking die de Europese Commissie heeft geformuleerd naar aanleiding van voornoemde mededeling 2017/0357/B. Het is bijgevolg niet nodig om het ontwerp opnieuw aan de Europese Commissie over te zenden gelet op artikel 7.1, f), van de richtlijn.

Artikel 9 handelt over de fysieke terminals waarlangs virtuele kansspelen worden aangenomen en die geplaatst zijn in de wedkantoren en kwalificeert elke terminal als een individueel toestel van het type monospeler.

Het monospelerkarakter van de terminals doet geenszins afbreuk aan de mogelijkheid omschreven in artikel 2 van het koninklijk besluit voor verschillende spelers, die zich in voorkomend geval op verschillende locaties bevinden, om in te zetten op eenzelfde virtueel sportevenement.

Er moet worden opgemerkt dat artikel 9 de inzet en de betaling aan het onthaal van het wedkantoor en de bijstand van een houder van een vergunning klasse D niet belet. In bepaalde gevallen kan een speler bijvoorbeeld een speelpenning kopen aan het onthaal van het wedkantoor, waarbij de onthaalmedewerker de inzet aanvaardt.

Het artikel bepaalt dat er vanuit de terminal enkel een beveiligde verbinding mag zijn naar de server van de leverancier. Elke andere verbinding, zoals bijvoorbeeld een algemene internetverbinding, is verboden zodat spelers bijvoorbeeld niet tevens kunnen surfen op het internet via de terminal.

Bepaalde verbindingen, zoals de verbindingen met het EPIS-systeem, kunnen evenwel worden goedgekeurd door de Kansspelcommissie.

Artikel 10 bepaalt dat het verboden is om het resultaat van het virtuele sportevenement te bepalen in functie van de inzetten en verzekert het aleatoir karakter van de kansspelen over virtuele sportevenementen.

Artikel 11 bepaalt dat het scherm op de terminal waarop het virtueel sportevenement wordt uitgezonden, duidelijk moet vermelden dat het om een virtueel sportevenement gaat zodat de speler niet misleid kan worden over het virtuele karakter.

Artikel 12 bepaalt dat de gegevens betreffende het virtuele sportevenement, bestaande uit het evenement zelf en de bijhorende noteringen, uitsluitend vanuit de server van de leverancier naar de terminals worden verzonden en verzekert hierdoor zoals artikel 10 het aleatoir karakter van de kansspelen over virtuele sportevenementen en het eenrichtingsverkeer van bepaalde data.

Artikel 13 bepaalt dat de leverancier van kansspelen over virtuele sportevenementen de beelden van het virtuele sportevenement gedurende acht weken dient te bewaren. Hierdoor kan de Kansspelcommissie deze beelden bij eenvoudig verzoek opvragen indien er een klacht over de juistheid van de uitslag wordt ingediend.

De opmerking geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 63.003/4 van 14 maart 2018 met betrekking tot dit artikel 13 werd gevolgd.

Artikel 14 bepaalt dat de terminals voor kansspelen over virtuele sportevenementen dienen te worden aangemeld bij de Kansspelcommissie vooraleer ze in gebruik kunnen worden genomen. Indien de toestellen in een vaste kansspelinrichting klasse IV worden geplaatst, is er tevens een aanmelding bij de fiscale overheden vereist omwille van de aankoop van het verplichte fiscaal vignet voor automatische kansspelen in wedkantoren.

Artikel 15 bevestigt expliciet dat de technische keuringsprotocollen en de informaticaprotocollen tevens gelden voor de terminals voor kansspelen over virtuele sportevenementen.

De Kansspelcommissie vaardigt een protocol uit inzake de nodige technische specificaties voor de kansspelen over virtuele sportevenementen.

Het protocol zal de volgende informatie omvatten : 1. Type van toegelaten spelen 2.Bepalen van de vereisten op de server 3. Bepalen van de vereisten van de terminal 4.Stroomonderbreking 5. eID-kaartlezer 6.Aleatoir karakter 7. Uitbetalingspercentage 8.Uurverlies 9. Aantal evenementen per dag 10.Maximuminzet 11. Maximumwinst 12.Maximumnotering 13. Vereiste inzake het plaatsen van de inzet (muntstukken, biljetten, bankkaart,..). 14. Uitbetaling (enkel via de zaalkassa) 15.Minimumduur 16. Tellers (niveau server + niveau terminal) 17.Bewakingssysteem (gegevensverzending naar de commissie) 18. Externe invloeden (richtlijn 2004/108/EC) De opmerking geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 63.003/4 van 14 maart 2018 met betrekking tot dit artikel 15 werd gevolgd.

Hoofdstuk 3 bevat de wijzigingbepalingen.

Artikel 16 wijzigt artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV, zodat de kansspelen over virtuele sportevenementen als automatische kansspelen enkel toegelaten zijn in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV. Artikel 17 wijzigt artikel 2 van hetzelfde besluit, waardoor er geen gelijkenissen mogen zijn voor de 2 automatische kansspelen in een wedkantoor met de automatische kansspelen in andere klassen, behalve voor de wedrenspelen en kansspelen over virtuele sportevenementen.

Hoofdstuk 4 betreft de slotbepaling.

Om de illegale exploitatie van virtuele kansspelen zo snel mogelijk een halt toe te roepen, voorziet artikel 18 erin dat het koninklijk besluit in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Er wordt evenwel in twee overgangsmaatregelen voorzien : enerzijds kent artikel 19 de operator een termijn van twee maanden na de inwerkingtreding van dit besluit toe om de Kansspelcommissie het aantal automatische toestellen van kansspelen over virtuele sportevenementen dat hij exploiteert, mee te delen, artikel 20 kent de operatoren een termijn van drie maanden toe om te voldoen aan het protocol dat de Kansspelcommissie zal uitvaardigen met toepassing van artikel 15, tweede lid, van het ontwerp van koninklijk besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S.WILMES

ADVIES 63.003/4 VAN 14 MAART 2018 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `BETREFFENDE KANSSPELEN OVER VIRTUELE SPORTEVENEMENTEN IN DE VASTE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE IV' Op 16 februari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 14 maart 2018.

De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Bernard BLERO en Wanda VOGEL, staatsraden, Christian BEHRENDT en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en Anne Catherine VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane TELLIER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 14 maart 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten 1. In het dossier dat aan de Raad van State overgezonden is, ontbreekt het advies van de Kansspelcommissie dat vereist is krachtens artikel 7 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten `op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers'.De steller van het ontwerp dient zich ervan te vergewissen of dit voorafgaand vormvereiste naar behoren vervuld is. 2. Artikel 8, § 1, van het ontwerp doet op zich problemen rijzen in het licht van het vrij verrichten van diensten en van de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie, die gewaarborgd worden door de artikelen 56 en 49 VWEU, doordat die bepaling van het ontwerp voorschrijft dat de inrichting waarin de server staat waarop de gegevens betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen beheerd worden en de server van de exploitant van dat soort kansspelen, op het Belgisch grondgebied moet liggen. In dat verband staat in het verslag aan de Koning het volgende : "Bij de algemene bepalingen wordt inzonderheid een definitie van kansspelen over virtuele sportevenementen gegeven. Zowel de software van de server van de leverancier als de terminals in de verschillende kansspelinrichtingen dienen goedgekeurd te worden door de Kansspelcommissie. De server dient zich - naar analogie met de bepalingen aangaande de kansspelen geëxploiteerd via instrumenten van de informatiemaatschappij - in België te bevinden om de nodige controles te kunnen uitvoeren. De terminals worden beschouwd als afzonderlijke kansspeltoestellen. De terminals mogen enkel gebruikt worden voor de aanname van kansspelen over virtuele sportevenementen via een beveiligde verbinding met de leverancier. (...) Artikel 8 handelt over de server van de leverancier en de server van de exploitant welke zich in België dient te bevinden.

Die vereiste heeft tot doel te zorgen voor een controle van de servers op het grondgebied en zich niet te verplaatsen naar een ander land om de nodige informatie te verkrijgen of de controles uit te voeren.

Het klopt dat de eventuele aanvragen zouden kunnen worden ingediend bij de bevoegde buitenlandse toezichthoudende autoriteit maar die procedure is niet altijd doeltreffend aangezien bepaalde staten tegengestelde belangen hebben, wat hun samenwerking zou kunnen belemmeren en er, gelet op het gebrek aan een Europees kader in deze sector, geen verplichting tot samenwerking is voor de andere lidstaten.

In het kader van de kennisgevingsprocedure vastgelegd door Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, heeft de Europese Commissie na onderzoek van het aangemelde ontwerp de volgende opmerking [gemaakt] : `(...) Meer in het bijzonder wordt in artikel 8 van het aangemelde ontwerp bepaald dat de server waarop de gegevens worden beheerd en de server van de exploitant zich in een permanente inrichting op het Belgisch grondgebied moeten bevinden. Volgens de Commissie kan de vereiste dat de server zich op een specifiek grondgebied moet bevinden, een beperking vormen op artikel 56 VWEU. Om verenigbaar te zijn met het EU-recht moet deze vereiste worden gerechtvaardigd en een evenredig middel vormen om het beoogde doel te bereiken.

In dit verband moet de overheid toegang hebben tot de gegevens over de activiteiten van de op hun grondgebied gevestigde actoren en niet tot de uitrusting waarop deze gegevens worden bewaard. Voor toegang tot de gegevens lijkt het niet noodzakelijk dat de server zich op een specifiek grondgebied bevindt.

De Commissie verzoekt de Belgische overheid om bovenstaande opmerkingen in aanmerking te nemen.' Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, wordt artikel 8 van het ontwerp aangevuld met een § 2 dat de Kansspelcommissie de mogelijkheid biedt om, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de activiteiten op een of meerdere servers die zich bevinden in het buitenland toe te laten.

De mogelijkheid tot het plaatsen van de server in het buitenland wordt niet beperkt tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte aangezien ook van buiten de Europese Unie de vergunninghouder de nodige garanties kan geven dat de essentiële activiteiten plaatsvinden op de server in België. Indien de vergunninghouder niet de nodige garanties kan geven inzake transparantie en gegevensdoorstroming met servers die of in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of buiten deze gebieden gelokaliseerd zijn, zal geen toelating tot exploitatie kunnen worden gegeven.

Hiervoor baseert de Kansspelcommissie zich op een deskundigenverslag opgesteld door de stafdienst ICT van de Kansspelcommissie of in voorkomend geval door een geaccrediteerde instelling in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De Kansspelcommissie voert geregeld controles uit om na te gaan of het aanvaarde deskundigenverslag wordt gerespecteerd en dit op periodieke tijdstippen, bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks of op basis van een klacht." Hieruit blijkt dat het ontwerp van koninklijk besluit waarvan oorspronkelijk aan de Europese Commissie kennis gegeven is, naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie grondig gewijzigd is.

Artikel 5.1, derde alinea, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 `betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij', luidt als volgt : "De lidstaten gaan in de in de eerste en de tweede alinea van dit lid genoemde omstandigheden tot een nieuwe mededeling aan de Commissie over, indien zij in het ontwerp voor een technisch voorschrift significante wijzigingen aanbrengen die een verandering van het toepassingsgebied, een verkorting van het oorspronkelijk geplande tijdschema voor de toepassing, een toevoeging van specificaties of eisen of het stringenter maken ervan tot gevolg hebben." Daaruit volgt dat, gelet op de significante wijzigingen die na de opmerkingen van de Europese Commissie in het ontwerp van koninklijk besluit `betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV' aangebracht zijn, de tekst opnieuw aan de Commissie moet worden overgezonden overeenkomstig artikel 5.1, derde alinea, van richtlijn 2015/1535/EU, opdat ze zich kan uitspreken over de fundamentele wijzigingen die in het oorspronkelijk overgezonden ontwerp aangebracht zijn.

De onderstaande opmerkingen, in het bijzonder die welke bij artikel 8 van het ontwerp gemaakt worden, worden dan ook geformuleerd onder voorbehoud van het gevolg dat de Europese Commissie zal geven aan het opnieuw overzenden van de tekst.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. Aangezien voor de adviesaanvraag niet om spoedbehandeling verzocht is, dienen het zevende, het achtste en het negende lid te vervallen. 2. In het tiende lid schrijve men : "Gelet op advies 63.003/4 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;" (1).

Dispositief Artikel 8 1. In artikel 8, § 2, eerste lid, van het ontwerp wordt bepaald dat de Kansspelcommissie "op basis van een door haar goedgekeurd deskundigenrapport" kan beslissen om een deel van de activiteiten toe te laten op een of meer servers die zich in het buitenland bevinden. In de bespreking van dat artikel staat dat "de Kansspelcommissie zich [daarvoor baseert] op een deskundigenverslag opgesteld door de stafdienst ICT van de Kansspelcommissie of in voorkomend geval door een geaccrediteerde instelling in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte".

Met de bespreking van dit artikel wordt aldus duidelijkheid geschapen over de vraag door wie het deskundigenverslag opgesteld zal worden naargelang de server zich binnen dan wel buiten België bevindt. In die bespreking wordt evenwel geen enkele verduidelijking gegeven omtrent de reikwijdte van het woord "goedgekeurd". In welk opzicht zou het deskundigenverslag immers door de Kansspelcommissie goedgekeurd moeten worden, terwijl het uitgaat van een van de administratieve diensten van die commissie, namelijk in casu haar stafdienst ICT? Ook indien het deskundigenverslag opgesteld is door een instelling die geaccrediteerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, rijst de vraag wat precies de reikwijdte zal zijn van de goedkeuring die de Kansspelcommissie aan dat verslag zal hechten.

De afdeling Wetgeving vraagt zich af of het in casu niet veeleer de bedoeling is dat de Kansspelcommissie een beslissing neemt op basis van een deskundigenverslag dat ofwel door haar diensten opgesteld is, ofwel door een geaccrediteerde instelling opgesteld is, in welk geval zij dat verslag valideert.

Als dat inderdaad de bedoeling van de steller van het ontwerp is, moet het dispositief van paragraaf 2 aldus herzien worden dat alle onduidelijkheid weggenomen wordt. De bespreking van dit artikel moet eveneens aldus aangevuld worden dat de adressaat van de regel duidelijke en nauwkeurige uitleg krijgt over de regeling die ingevoerd wordt. 2. In artikel 8, § 2, eerste lid, van het ontwerp wordt bepaald dat de vergunning voor een deel van de activiteiten op een of meer servers die zich "in het buitenland" bevinden door de Kansspelcommissie gegeven wordt "met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens". Artikel 21 van die wet van 8 december 1992 luidt als volgt : " § 1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen na doorgifte ervan naar een land buiten de Europese Gemeenschap, mogen slechts worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en de andere bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.

De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn; in het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorgenomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken land gelden, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd. § 2. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform artikel 25 van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, voor welke categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens en in welke omstandigheden de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie niet is toegestaan." Uit die bepaling blijkt dat de Kansspelcommissie er alleen toe gehouden is dat artikel 21 van de wet van 8 december 1992 na te leven indien het "buitenland" waar de server zich bevindt geen lidstaat van de Europese Unie is.

Hoe dan ook bestaat er geen grond toe om er in een verordeningsbesluit aan te herinneren dat een wetsbepaling nageleefd dient te worden.

Bijgevolg moeten de woorden "met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" weggelaten worden en dient in het verslag aan de Koning verduidelijkt te worden in welke gevallen - namelijk telkens wanneer de andere staat geen lidstaat van de Europese Unie is - dat artikel 21 nageleefd zal moeten worden door de Kansspelcommissie wanneer ze de beslissing neemt om een deel van de activiteiten op een of meer servers toe te staan op basis van een deskundigenverslag dat door een geaccrediteerde instelling opgesteld is.

Artikel 13 In deze bepaling moet, met betrekking tot de termijn gedurende welke de beelden van het virtueel sportevenement bewaard dienen te worden door de houder van een vergunning klasse E, vermeld worden vanaf wanneer die termijn ingaat.

Artikel 15 Het verslag aan de Koning bevat de volgende passage : "Artikel 15 bevestigt expliciet dat de technische keuringsprotocollen en de informaticaprotocollen tevens gelden voor de terminals voor kansspelen over virtuele sportevenementen." De Kansspelcommissie dient een bijzonder protocol uit te vaardigen dat de informatiegegevens moet omvatten waarvan in de bespreking van dit artikel een op het eerste gezicht limitatieve opsomming opgenomen is.

Met het oog op de rechtszekerheid en de toegankelijkheid van de regel voor de adressaten ervan, lijkt het raadzaam om de aldus opgestelde lijst in het dispositief van artikel 15 op te nemen.

De bepaling dient in het licht van deze opmerking herzien te worden en in de bespreking die in het verslag aan de Koning aan dit artikel gewijd wordt, moet verduidelijkt worden wat onder de rubriek "varia" verstaan wordt.

Slotopmerking van wetgevingstechnische aard De Franse tekst van het ontwerp dient nauwgezet nagekeken te worden op het stuk van de woordenschat, de zinsbouw en de spraakkunst. Die tekst laat in die opzichten immers bijzonder veel te wensen over.

De griffier, A.-C. VAN GEERSDAELE De voorzitter, M. BAGUET _______ Nota (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 36.1 en formule F 3-5-2.

4 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 7 en artikel 43/4, § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 18 april 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de mededeling 2017/0357/B aan de Europese Commissie, op 1 augustus 2017, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de opmerking van de Europese Commissie ingevolge de mededeling 2017/0357/B van 1 augustus 2017;

Gelet op het advies 63.003/4 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2018 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Tenzij anders bepaald in dit besluit, gelden de werkingsregels van de automatische kansspelen die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV.

Art. 2.§ 1. Kansspelen over virtuele sportevenementen zijn automatische kansspelen, waarbij de inzetten van een speler of van verschillende spelers die zich op verschillende locaties bevinden tegelijkertijd kunnen worden aangenomen op een virtueel sportevenement, waarvan zowel het bestaan als de ermee verbonden noteringen en de winstkansen worden bepaald door een server op afstand. § 2. Het is de organisator van het kansspel over virtuele sportevenementen verboden te verwijzen naar of gebruik te maken van : 1° Verwijzingen naar de naam van bestaande sportploegen;2° Verwijzingen naar de namen van bestaande individuele spelers en/of coaches;3° Verwijzingen naar bestaande logo's;4° Verwijzingen naar bestaande wedstrijden, evenementen of bestaande competities.

Art. 3.Kansspelen over virtuele sportevenementen zijn automatische kansspelen toegelaten in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV.

Art. 4.Het aantal automatische toestellen van kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV is beperkt tot twee.

Art. 5.Het wettelijk gemiddeld uurverlies zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers is van toepassing op kansspelen over virtuele sportevenementen.

Art. 6.De gebeurtenissen en de resultaten verbonden aan de virtuele sportevenementen worden voortgebracht door een generator van kanscijfers of door een ander middel gebaseerd op de tussenkomst van het lot.

De generator van kanscijfers of het ander middel gebaseerd op de tussenkomst van het lot wordt door een houder van een vergunning klasse E geleverd of ter beschikking gesteld.

De handelingen gesteld door de speler mogen het resultaat niet bepalen. HOOFDSTUK 2. - Werkingsregels

Art. 7.De winstkansen verbonden aan virtuele sportevenementen hangen af van het toeval en worden bepaald door de server van een houder van een vergunning klasse E. De software van de server en de terminals gebruikt voor de aanname van kansspelen over virtuele sportevenementen, alsook elke wijziging ervan, maken het voorwerp uit van een goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Art. 8.§ 1. De server waarop de gegevens worden beheerd en de server van de exploitant bevinden zich in een permanente inrichting op het Belgisch grondgebied. § 2. Op basis van een deskundigenrapport voorgelegd door een dienst van de Kansspelcommissie of een geaccrediteerde instelling zoals vermeld in artikel 52, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, kan de Kansspelcommissie beslissen om een deel van de activiteiten toe te laten op een of meerdere servers die zich bevinden in het buitenland.

Het deskundigenrapport zorgt er ten minste voor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° de integriteit van de spelgegevens en -connecties uit België zijn via certificatie vastgesteld;2° de integriteit van de spelsoftware is vastgesteld.De integriteit van de spelsoftware die verbonden is met programma's die zich bevinden op buitenlandse servers kan worden gecontroleerd door de server die zich in België bevindt; 3° de juistheid van de gegevens over plaats en verantwoordelijke van de servers wordt gegarandeerd;4° de verificatie van de juistheid van de gegevens in het land waar deze servers zich situeren kan worden opgevraagd; De in lid 1 bedoelde verbinding verplaatst de exploitatie van de kansspelen in België niet naar buitenlandse servers.

De vergunninghouders klasse F2 leveren de Kansspelcommissie op periodieke wijze de garantie dat het deskundigenrapport gerespecteerd wordt.

Art. 9.Een terminal waarop virtuele kansspelen worden aangenomen is een individueel toestel van het type monospeler. De terminal is uitsluitend verbonden met de server van de vergunninghouder klasse E via een beveiligde verbinding. Alle andere verbindingen zijn verboden, met uitzondering van die welke goedgekeurd zijn door de Kansspelcommissie.

Art. 10.Het is verboden om de uitslag van het virtueel sportevenement te bepalen in functie van de inzetten.

Art. 11.Het scherm dat het virtuele sportevenement uitzendt, vermeldt steeds duidelijk leesbaar en zichtbaar " Dit is fictief".

Art. 12.De gegevens betreffende het virtuele sportevenement circuleren uitsluitend tussen de servers van de houder van een vergunning klasse E en de bevoegde exploitanten.

Art. 13.De beelden van het virtueel sportevenement worden gedurende acht weken door de houder van de vergunning klasse E bewaard te rekenen vanaf de dag waarop de weddenschap op het virtueel sportevenement werd geplaats.

Art. 14.De terminals voor de kansspelen over virtuele sportevenementen dienen bij de Kansspelcommissie te worden aangemeld alvorens wordt overgegaan tot exploitatie van het toestel. De terminals voor kansspelen over virtuele sportevenementen geplaatst in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV dienen tevens bij de bevoegde fiscale overheden te worden aangemeld alvorens wordt overgegaan tot exploitatie van het toestel.

Art. 15.De keuringsprotocollen van kansspelautomaten bestemd voor exploitatie in de kansspelinrichtingen klasse IV en de protocollen inzake de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem, zijn van toepassing op kansspelen over virtuele sportevenementen.

De Kansspelcommissie vaardigt een protocol uit inzake de nodige technische specificaties voor de kansspelen over virtuele sportevenementen.

Het protocol zal de volgende informatie omvatten : 1. Type van toegelaten spelen 2.Bepalen van de vereisten op de server 3. Bepalen van de vereisten van de terminal 4.Stroomonderbreking 5. eID-kaartlezer 6.Aleatoir karakter 7. Uitbetalingspercentage 8.Uurverlies 9. Aantal evenementen per dag 10.Maximuminzet 11. Maximumwinst 12.Maximumnotering 13. Vereiste inzake het plaatsen van de inzet 14.Uitbetaling 15. Minimumduur 16.Tellers 17. Bewakingssysteem 18.Externe invloeden HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 16.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel sluiten tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV, wordt aangevuld met het volgende lid : "Automatische kansspelen, genaamd kansspelen over virtuele sportevenementen, zijn eveneens toegelaten in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV.".

Art. 17.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "en kansspelen over virtuele sportevenementen" ingevoegd tussen de woorden "wedrenspelen" en toegelaten". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt

Art. 19.Binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit deelt de vergunninghouder klasse F2 het aantal automatische toestellen van kansspelen over virtuele sportevenementen die hij exploiteert mee aan de Kansspelcommissie.

Art. 20.Na de aanneming door de Kansspelcommissie van het protocol bedoeld in artikel 15, tweede lid, heeft de vergunninghouder klasse F2 een termijn van drie maanden om aan genoemd protocol te voldoen.

Art. 21.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^