Koninklijk Besluit van 04 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012076
pub.
14/05/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012076

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


4 MEI 2018. - Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001001165 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de federale politieraad sluiten betreffende de federale politieraad, gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 december 2006;

Gelet op de koninklijke besluiten van 28 december 2011, 3 oktober 2012, 15 december 2013 en 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad;

Gelet op het voorstel van de Minister van Justitie, op datum van 6 juni 2016;

Gelet op het schrijven van de raad van burgemeesters, op datum van 11 oktober 2017;

Gelet op de voorstellen van de vaste commissie van de lokale politie, op datum van 1 juni 2016 en 12 oktober 2017;

Gelet op het voorstel van de conferentie van de Gouverneurs, op datum van 10 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, op datum van 14 februari 2018;

Overwegende dat de mandaten van de heren Christian DE VALKENEER, Jean-Michel JOSEPH, Bruno BULTHE, Lodewijk DE WITTE, Marc GARIN, Yvan MAYEUR en Jean-Luc CRUCKE en de mevrouwen France BAECKELAND, Cathy BERX en Anne BARZIN als effectieve of plaatsvervangende leden van de federale politieraad verlopen zijn;

Overwegende dat het dus nodig is om te voorzien in een nieuwe aanwijzing of een hernieuwing, teneinde de vacante mandaten in te vullen en de goede werking van de raad niet te hypothekeren;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Christian DE VALKENEER, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, wordt hernieuwd in het mandaat van plaatsvervangend lid van de federale politieraad voor een termijn van vier jaar, met ingang van 3 oktober 2016, voor zover hij gedurende deze periode de hoedanigheid behoudt krachtens dewelke hij werd aangewezen.

Art. 2.De heren Michel GOOVAERTS, korpschef van de politiezone BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE en Serge MUYTERS, korpschef van de politiezone ANTWERPEN, worden respectievelijk aangewezen in het mandaat van effectief lid en plaatsvervangend lid van de federale politieraad voor een termijn van vier jaar, met ingang van 12 oktober 2017, voor zover zij gedurende deze periode de hoedanigheid behouden krachtens dewelke zij werden aangewezen.

Art. 3.De heren Gilles MAHIEU, gouverneur van de provincie Waals-Brabant en Lodewijk DE WITTE, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant worden respectievelijk aangewezen in het mandaat van effectief lid en plaatsvervangend lid van de federale politieraad voor een termijn van vier jaar, met ingang van 10 januari 2018, voor zover zij gedurende deze periode de hoedanigheid behouden krachtens dewelke zij werden aangewezen.

Art. 4.De heren Guido VERMEIREN, procureur des Konings van Limburg en Olivier ANCIAUX, onderzoeksrechter te Brussel worden aangewezen in het mandaat van plaatsvervangend lid van de federale politieraad voor een termijn van vier jaar, op datum van ondertekening van dit besluit, voor zover zij gedurende deze periode de hoedanigheid behouden krachtens dewelke zij werden aangewezen.

Art. 5.Mevr. Françoise PIGEOLET, (wnd.) burgemeester van Waver en de heren Bernard CLERFAYT, burgemeester van Schaarbeek en Jean-Marie CHEFFERT, burgemeester van Ciney worden respectievelijk aangewezen in het mandaat van effectief lid, wat eerstgenoemde betreft en plaatsvervangend lid, wat laatstgenoemden betreft, van de federale politieraad voor een termijn van vier jaar, op datum van ondertekening van dit besluit, voor zover zij gedurende deze periode de hoedanigheid behouden krachtens dewelke zij werden aangewezen.

Art. 6.De heer Marc GARIN, korpschef van de lokale politie van de politiezone MONS-QUEVY wordt aangewezen in het mandaat van effectief lid van de federale politieraad, van 1 juni 2016 tot 13 september 2017.

Art. 7.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^