Koninklijk Besluit van 04 november 2014
gepubliceerd op 25 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014621
pub.
25/11/2014
prom.
04/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 4, 1°, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juni 2014;

Gelet op advies 56.621/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 22 december 1999, 4 september 2002, 9 november 2003, 11 mei 2009, 14 mei 2012 en 17 augustus 2013, worden in de eerste zin de woorden "Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen, gewijzigd bij Richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998, bij Richtlijn 2001/53/EG van de Commissie van 10 juli 2001, bij Richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002, bij Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002, bij Richtlijn 2008/67/EG van de Commissie van 30 juni 2008, bij Richtlijn 2009/26/EG van de Commissie van 6 april 2009, bij verordening (EG) Nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, bij Richtlijn 2010/68/EU van de Commissie van 22 oktober 2010, bij Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011 en bij Richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012" vervangen door de woorden "Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen, gewijzigd bij Richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998, bij Richtlijn 2001/53/EG van de Commissie van 10 juli 2001, bij Richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002, bij Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002, bij Richtlijn 2008/67/EG van de Commissie van 30 juni 2008, bij Richtlijn 2009/26/EG van de Commissie van 6 april 2009, bij verordening (EG) Nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, bij Richtlijn 2010/68/EU van de Commissie van 22 oktober 2010, bij Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011, bij Richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012 en bij Richtlijn 2013/52/EU van de Commissie van 30 oktober 2013".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013, vervangen als volgt : " § 4. Uitrusting die in kolom 1 van bijlage A.1 is opgesomd als uitrusting die van bijlage A.2 naar bijlage A.1 is verplaatst en die voor 4 december 2014 is vervaardigd in overeenstemming met typekeuringsprocedures die reeds voor die datum op het grondgebied van een lidstaat van kracht waren, mag tot 4 december 2016 in de handel worden gebracht en aan boord van een EU-schip worden geplaatst.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage A, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.De bepaling van artikel 4, § 4, van hetzelfde besluit, die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing voor de bedoelde uitrusting tot 30 november 2015.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 4 december 2014.

Art. 6.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, B. TOMMELEIN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 november 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 4 november 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement Brussel, 4 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, B. TOMMELEIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^