Koninklijk Besluit van 04 november 2018
gepubliceerd op 19 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018014146
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014146

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018 Lonen vanaf 1 juli 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 14 augustus 2018 onder het nummer 147258/CO/111) Preambule In het kader van de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie, hebben de sociale gesprekspartners die lid zijn van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw beslist om collectieve arbeidsovereenkomsten met bindende kracht af te sluiten bij elke nieuwe indexering, aanpassing of verhoging van de sectorale lonen. In toepassing van artikel 5 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffe type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot omzetting van de richtlijn 96/71 met betrekking tot de detachering van werknemers in België, moeten zo de bepalingen in deze overeenkomst, die algemeen verbindend is verklaard door de Koning, nageleefd worden door de werkgever die in België een gedetacheerde werknemer tewerkstelt.

De partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat deze werkwijze geen nadelige gevolgen heeft voor het principe van de automatische loonindexering zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 (45241/CO/111.01.02).

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Op 1 juli 2018 worden alle nationale, provinciale en regionale minimumuurlonen geïndexeerd met 1,44 pct. (basis 38 uur per week).

De in deze zin aangepaste provinciale en regionale minimumuurlonen zijn als bijlage aan deze arbeidsovereenkomst terug te vinden.

Voor wat betreft de toepassing van de provinciale en regionale minimumuurlonen en de provinciale en regionale collectieve arbeidsovereenkomsten geldt het criterium van de plaats van tewerkstelling en uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor zover de exploitatiezetel een technische bedrijfseenheid is en geen werf.

Art. 3.Het basisuurloon dat dient voor de berekening van de vergoedingen van industriële leerlingen wordt eveneens geïndexeerd met 1,44 pct. en bedraagt vanaf 1 juli 2018 11,5427 EUR bruto.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de lonen vanaf 1 juli 2017 (registratienummer 140798/CO/111).

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2018

Nationaal/National

11,9305 EUR

Antwerpen/Anvers

12,5202 EUR

Brabant/Brabant

11,9300 EUR

Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

12,0995 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,4891 EUR

Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

12,0995 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,4891 EUR

Limburg/Limbourg

11,9485 EUR

Namen/Namur

12,0993 EUR

Oost-Vlaanderen/Flandres orientales


Klasse/Classe 1

12,6803 EUR

Klasse/Classe 2

12,9529 EUR

Klasse/Classe 3

13,1161 EUR

Klasse/Classe 4

13,3341 EUR

Klasse/Classe 5

13,5522 EUR

Klasse/Classe 6

13,8787 EUR

Klasse/Classe 7

14,2057 EUR

Klasse/Classe 8

14,6420 EUR

Klasse/Classe 9

14,9679 EUR

Klasse/Classe 10

15,3499 EUR

Klasse/Classe 11

15,7303 EUR

West-Vlaanderen/Flandres occidentales


Klasse/Classe 1

12,6252 EUR

Klasse/Classe 2

12,8967 EUR

Klasse/Classe 3

13,0588 EUR

Klasse/Classe 4

13,2755 EUR

Klasse/Classe 5

13,4930 EUR

Klasse/Classe 6

13,8185 EUR

Klasse/Classe 7

14,1435 EUR

Klasse/Classe 8

14,5770 EUR

Klasse/Classe 9

14,9016 EUR

Klasse/Classe 10

15,2819 EUR

Klasse/Classe 11

15,6616 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^