Koninklijk Besluit van 04 november 2018
gepubliceerd op 19 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2018 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018014147
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014147

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2018 (sectie monteerders) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2018 (sectie monteerders).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018 Uurlonen vanaf 1 juli 2018 (sectie monteerders) (Overeenkomst geregistreerd op 14 augustus 2018 onder het nummer 147259/CO/111) Preambule In het kader van de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie, hebben de sociale gesprekspartners die lid zijn van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw beslist om collectieve arbeidsovereenkomsten met bindende kracht af te sluiten bij elke nieuwe indexering, aanpassing of verhoging van de sectorale lonen. In toepassing van artikel 5 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffe type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot omzetting van de richtlijn 96/71 met betrekking tot de detachering van werknemers in België, moeten zo de bepalingen in deze overeenkomst, die algemeen verbindend is verklaard door de Koning, nageleefd worden door de werkgever die in België een gedetacheerde werknemer tewerkstelt.

De partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat deze werkwijze geen nadelige gevolgen heeft voor het principe van de automatische loonindexering zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 (105522/CO/111.01.02).

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.§ 1. Minimumuurlonen De minimum en maximum basisuurlonen en de minimum en maximum effectieve uurlonen van de werklieden worden op 1 juli 2018 geïndexeerd met 1,44 pct. en bedragen (in een 37-uren werkweek) :

Klassen/Classes

37 uren/heures

1 juli 2016/ 1er juillet 2016 EUR Basis/Base

1 juli 2016/ 1er juillet 2016 EUR Effectief/Effectif

I. Hulparbeider/Manoeuvre

Minimum

12,6348

14,9117

Maximum

13,1339

15,4858

II. Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite

Minimum

12,9180

15,2273

Maximum

13,4280

15,8574

III. Geoefende werkman/Spécialisé

Minimum

13,2795

15,6626

Maximum

14,0797

16,6187

IV. Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite

Minimum

13,6015

16,0454

Maximum

14,4620

17,0829

V. Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Minimum

13,9062

16,4102

Maximum

14,8236

17,5257

VI. Geschoolde werkman/Qualifié

Minimum

14,3734

16,9731

Maximum

15,0854

17,8157

VII. Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite

Minimum

14,6110

17,2669

Maximum

15,4679

18,2902

VIII. Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Minimum

14,9723

17,6813

Maximum

15,9211

18,8282

IX. Brigadier/Brigadier

Minimum

15,0928

17,8440

Maximum

16,0274

18,9773

X. Meestergast/Contremaître

Minimum

15,9564

18,8958

Maximum

16,9552

20,0751


§ 2. Werkelijk betaalde lonen Op 1 juli 2018 worden de aan de werklieden werkelijk betaalde uurlonen geïndexeerd met 1,44 pct.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de lonen vanaf 1 juli 2017 (registratienummer 140799/CO/111).

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^