Koninklijk Besluit van 04 november 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204612
pub.
16/11/2018
prom.
04/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204612

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018 Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2018 onder het nummer 147093/CO/143)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en gekend zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder het kencijfer 86, met uitzondering van de reders gekend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder het kencijfer 19 en op het personeel dat zij tewerkstellen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegestaan in deze sector voor het personeel dat voor deze formule opteert en de leeftijd van 59 jaar of ouder zal bereiken of bereikt heeft op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Zowel mannen als vrouwen moeten een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar kunnen bewijzen op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" onder de volgende voorwaarden, waaraan cumulatief moet zijn voldaan : - in alle gevallen van ontslag, behalve om dringende reden, van werknemers die de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst; - de werknemer/werkneemster in kwestie geeft schriftelijk expliciet aan de werkgever te kennen van de mogelijkheid tot het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik te willen maken; - de werknemer/werkneemster in kwestie moet bewijzen dat hij/zij niet kan genieten van de voordelen van het "Zeevissersfonds" op het ogenblik van de aanvraag; - de werknemer/werkneemster in kwestie zal van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen genieten tot de laatste dag van de kalendermaand waarin zij de pensioenleeftijd bereikt hebben; - de werknemer/werkneemster moet bovendien voldoen aan de van kracht zijnde anciënniteitsvoorwaarden; - de werkgever moet in vervanging voorzien van de werknemer/werkneemster in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals door de wet voorzien.

Art. 4.Het bedrag van de aanvullende vergoeding in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt berekend overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers/werkneemsters indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975), zoals zij achteraf werd gewijzigd door verscheidene collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 5.De aanvullende vergoeding in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt ten laste genomen van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Het sociaal fonds heft hiertoe een bijdrage van de 0,25 pct. op de bruto loonmassa ten laste van de werkgevers op wie de huidige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Art. 6.Alle praktische modaliteiten worden uitgewerkt door de raad van beheer van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt inwerking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017 tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar, met registratienummer 145048/CO/143.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^