Koninklijk Besluit van 04 november 2018
gepubliceerd op 22 november 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205089
pub.
22/11/2018
prom.
04/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205089

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018 Gewaarborgd minimumloon (Overeenkomst geregistreerd op 14 augustus 2018 onder het nummer 147257/CO/111) Preambule In het kader van de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie, hebben de sociale gesprekspartners die lid zijn van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw beslist om collectieve arbeidsovereenkomsten met bindende kracht af te sluiten bij elke nieuwe indexering, aanpassing of verhoging van de sectorale lonen. In toepassing van artikel 5 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffe type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot omzetting van de richtlijn 96/71 met betrekking tot de detachering van werknemers in België, moeten zo de bepalingen in deze overeenkomst, die algemeen verbindend is verklaard door de Koning, nageleefd worden door de werkgever die in België een gedetacheerde werknemer tewerkstelt.

De partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat deze werkwijze geen nadelige gevolgen heeft voor het principe van de automatische loonindexering zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 (45241/CO/111.01.02).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 4.Met ingang van 1 juli 2018 wordt aan alle werklieden die een normaal rendement bereiken, een bruto maandloon van 1.964,56 EUR, rendementspremies inbegrepen, gewaarborgd in de vorm van een daarmee gelijkwaardig uurloon van 11,9305 EUR bruto per uur (basis 38 uur per week), voor de prestaties voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming.

Deze verhoging is een gevolg van indexering met 1,44 pct. op 1 juli 2018 zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2016 betreffende het gewaarborgd minimumloon (registratienummer 136304/CO/111).

Art. 5.De bedragen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn gekoppeld aan het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van juni 2018 (104,76).

Art. 6.Het toekennen van het bedoeld uurloon mag geen invloed hebben op de bestaande minima op regionaal of provinciaal vlak en mag geen algemene verschuiving teweegbrengen noch van de ondernemingsbarema's, noch van de effectieve lonen die al de voornoemde bedragen bereiken.

Art. 7.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het gewaarborgd minimumloon (registratienummer 140797/CO/111).

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^