Koninklijk Besluit van 04 november 2018
gepubliceerd op 23 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205116
pub.
23/11/2018
prom.
04/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205116

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBRE 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018 Vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2018 onder het nummer 146839/CO/312) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen. HOOFDSTUK II. - Ristorno op de syndicale bijdrage Afdeling 1. - Aard van het voordeel

Art. 4.De werknemers die zijn tewerkgesteld in één van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" onder de voorwaarden welke zijn vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. Afdeling 2. - Financiering

Art. 5.Om het sociaal fonds in de mogelijkheid te stellen de korting op de syndicale bijdrage te vereffenen, wordt de bijdrage welke door de werkgevers aan het sociaal fonds moet worden betaald, bepaald op 104 EUR per tewerkgestelde werknemer en per bruggepensioneerde op datum van 30 september 2017. De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2017 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgesteld personeel op 30 september 2017.

Het sociaal fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen.

Indien het aantal werknemers tewerkgesteld op 15 mei 2018 gewijzigd wordt met meer dan 10 pct. ten opzichte van het aantal werknemers meegedeeld op 30 september 2017, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie van deze wijziging.

Art. 6.De inning van de bijdragen van de werkgevers door het sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 3, geschiedt in de loop van de maand april.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het sociaal fonds. Afdeling 3. - Bedrag

Art. 7.Het bedrag van de korting wordt als volgt vastgesteld : a) 145 EUR per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting;b) 72,5 EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting. Afdeling 4. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 8.Om de korting te kunnen genieten, moeten de onder artikel 2 bedoelde werknemers voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° Reeds aangesloten zijn vóór 1 januari 2018 bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal plan verbonden zijn, namelijk : - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; 2° Ofwel op 15 juni 2018 in dienst zijn van één van de ondernemingen bepaald onder artikel 2 of op deze datum gedekt zijn door het stelsel van gelijkgestelde dagen, voorzien in de artikelen 16 en 18 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot vaststelling van de algemene modaliteiten voor de uitvoering van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers. Ofwel met brugpensioen zijn gegaan hetzij overeenkomstig het stelsel bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, hetzij overeenkomstig de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen of hun brugrustpensioen hebben genomen in toepassing van het koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 1982 betreffende het brugrustpensioen voor werknemers, en voor zover zij de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt, ofwel ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel of daarvan vrijgesteld zijn in het kader van de erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Afdeling 5. - Betalings- en controleformulier

Art. 9.Het model van het betalings- en controleformulier wordt vastgesteld door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

Het sociaal fonds verstrekt deze formulieren ambtshalve of op aanvraag van de ondernemingen.

De werkgevers van de onder artikel 2 bedoelde ondernemingen overhandigen, met de loonfiche voor de maand mei, een betalings- en controleformulier aan iedere werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst, hetzij dat hij in dienst is, hetzij dat hij gedekt is door het stelsel van gelijkgestelde dagen zoals bedoeld in artikel 6, 2°.

De werknemers die na het einde van de maand mei worden aangeworven, maar vóór 30 september, en die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van de in artikel 6 voorziene korting, kunnen het formulier bij de onderneming bekomen, indien zij het aanvragen vóór het einde van de betalingsperiode zoals bepaald bij de artikelen 10 en 13.

De werknemers die het brugpensioen of het brugrustpensioen genieten bedoeld bij artikel 6, 2°, kunnen eveneens het formulier bij de onderneming bekomen tussen 1 juni en 30 september, voor zover zij de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt. Afdeling 6. - Modaliteiten van betaling, onderzoek en controle

Art. 10.Het sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te verzekeren.

Art. 11.De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2, overhandigen met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde werknemer, alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen bepaald in artikel 6, 2°, een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

De werkgevers zenden aan de werknemers die op brugpensioen werden gesteld, bedoeld in artikel 6, 2°, het formulier toe, voor zover zij de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het sociaal fonds, gevestigd in de Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel.

Art. 12.De werknemers die de in artikel 6 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen, bezorgen aan de in artikel 6, 1° vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in artikel 7 bedoelde formulier in tweevoud.

Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij een recht kan doen gelden en berekent het bedrag van de korting. Ze betaalt de begunstigde het bedrag waarop hij recht heeft.

De verificatie en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het lopende dienstjaar.

Art. 13.Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 6, 1° bedoelde organisatie aan het sociaal fonds een afrekening met vermelding van het bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden ondertekende formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt.

De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren gedurende 5 jaar te bewaren, welke worden gecontroleerd door de expert-boekhouder van het sociaal fonds.

Art. 14.De nadere modaliteiten van betaling en controle van de korting op de syndicale bijdrage verlopen volgens het "Reglement van de betaling van de syndicale premies" vastgesteld door de raad van bestuur van het sociaal fonds. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en duur

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft op en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018 tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage (geregistreerd onder nr. 145862/CO/312). Ze treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^