Koninklijk Besluit van 04 november 2020
gepubliceerd op 24 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest,

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020042984
pub.
24/11/2020
prom.
04/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042984

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


4 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019 Opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154714/CO/329.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest vallen en waarvan de maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest gevestigd is, en die afhangen van een van de volgende sectoren : - De "Centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères", erkend krachtens boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Reglementair Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De "Initiatives locales d'intégration" erkend krachtens Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De "Centres d'insertion socio-professionnelle" erkend en gesubsidieerd krachtens het Waals decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de "Centres d'insertion socio-professionnelle"; - De diensten voor vertalen en tolken in een sociale context erkend krachtens het Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De aangepaste Centra voor opleiding en socio-professionele inschakeling erkend door het AVIQ krachtens het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, tweede deel, Boek V, titel IX, hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socio-professionele inschakeling; - De "Missions régionales pour l'emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 2004; - De Interfederatie van de "CISP asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling van 10 juli 2013; - De "InterMire asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling; - De "PMTIC"-centra erkend krachtens het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten over het mobiliseringsplan voor informatie- en communicatietechnologieën; - De Regenbooghuizen en hun federatie, erkend krachtens Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen en het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek VII van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het reglementair deel van het Wetboek een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en tr sluiten houdende uitvoering van het Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het Reglementair Wetboek van een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen.

Art. 2.Onder "werknemers", wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden en bedienden.

Art. 3.§ 1. In toepassing van het driepartijenraamakkoord 2007-2009 van 28 februari 2007 voor de Waalse privé non-profitsector genieten de werknemers die in de in artikel 1 opgesomde instellingen tewerkgesteld zijn en die aangesloten zijn bij een van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest zetelen, een jaarlijkse vakbondspremie die uitbetaald wordt door de vzw "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", hierna het "fonds" genoemd, vanaf het jaar 2007 (refertejaar 2006). § 2. In afwijking van § 1, met toepassing van het driepartijenraamakkoord 2018-2020 van 2 mei 2019 voor de Waalse privé non-profitsector, genieten de werknemers tewerkgesteld in de hieronder vermelde instellingen, aangesloten bij één van de representatieve werknemersorganisaties die zitting hebben in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest, een jaarlijkse vakbondspremie, gestort door de vzw "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", hierna het "fonds" genoemd en dit, vanaf het jaar 2019 (refertejaar 2018) : - De "Initiatives locales d'intégration" erkend krachtens Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst; - De diensten voor vertalen en tolken in een sociale context erkend krachtens het Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De Interfederatie van de "CISP asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling van 10 juli 2013; - De "InterMire asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling; - De "PMTIC"-centra erkend krachtens het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten over het mobiliseringsplan voor informatie- en communicatietechnologieën; - De Regenbooghuizen en hun federatie, erkend krachtens Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen en het Besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek VII van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het reglementair deel van het Wetboek een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en tr sluiten houdende uitvoering van het Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het Reglementair Wetboek van een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen.

Art. 4.De werkgevers dienen aan al hun werknemers, met het loonbriefje van januari van elk jaar en langs dezelfde weg als dat loonbriefje, het aanvraagformulier tot betaling van de premie, waarvan het model als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht wordt, te verstrekken. Voor werknemers die in de maand januari geen deel meer uitmaken van het personeel verstrekken de werkgevers het formulier aan de werknemers op het ogenblik van hun vertrek uit de instelling of bezorgen het hen, ten laatste in de loop van de maand januari, per brief of per e-mail.

Art. 5.De werkgevers zijn er niet toe gehouden het in artikel 4 bedoelde formulier te bezorgen aan de werknemers die met de instelling verbonden waren met een arbeidsovereenkomst voor een periode van minder dan drie maanden in de loop van het refertejaar.

Art. 6.In afwijking van artikel 4 wordt het in bijlage 2 bedoeld formulier betreffende het refertejaar 2018 aan de werknemers verstrekt samen met het loonbriefje van de maand oktober 2019 voor de sectoren : - De "Initiatives locales d'intégration" erkend krachtens Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De diensten voor vertalen en tolken in een sociale context erkend krachtens het Boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen; - De Interfederatie van de "CISP asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling van 10 juli 2013; - De "InterMire asbl", aangesteld krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling; - De "PMTIC"-centra erkend krachtens het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten over het mobiliseringsplan voor informatie- en communicatietechnologieën; - De Regenbooghuizen en hun federatie, erkend krachtens Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen en het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek VII van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het reglementair deel van het Wetboek een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en tr sluiten houdende uitvoering van het Boek VII van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het Reglementair Wetboek van een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen.

In het geval van de werknemers die geen deel meer uitmaken van het personeel in de maand oktober 2019, zullen de werknemers hen het formulier per post of per e-mail bezorgen in de loop van deze maand.

Art. 7.Wanneer het fonds verneemt dat een werkgever het in de artikelen 4 en 6 bedoeld formulier, om welke reden dan ook, niet aan alle betrokken personeelsleden heeft uitgedeeld, stuurt het aan die werkgever een herinnering in de vorm van een brief met afschrift aan de in het paritair subcomité vertegenwoordigde representatieve werkgeversorganisatie en aan de voorzitter van dit paritair subcomité.

De werkgever op wie de herinnering betrekking heeft stuurt binnen 30 dagen na ontvangst van de herinnering het formulier voor het/de betreffende jaar/jaren naar de werknemers.

De werkgever die in gebreke blijft door het formulier uit te delen binnen een termijn die, wegens die vertraging, niet toestaat dat de financiering van de premies door het Waalse Gewest als financierende overheid van het fonds in aanmerking genomen kan worden, moet, op vraag van het fonds, het bedrag dat overeenstemt met het aantal premies zoals dat door de voorzitter van het paritair subcomité wordt vastgesteld op basis van het aantal formulieren, aan het fonds doorstorten.

De werkgever die de formulieren niet binnen de termijn van dertig dagen uitgereikt heeft moet aan en op vraag van het fonds, het bedrag dat overeenstemt met het aantal premies zoals dat door de voorzitter van het paritair subcomité wordt vastgesteld op basis van het aantal door de vakorganisaties aangegeven aangesloten leden, doorstorten.

Evenwel, de werkgever die in gebreke blijft, maar het formulier wel uitdeelt binnen een termijn die toestaat dat de premies door het Waalse Gewest als financierende overheid van het fonds in aanmerking kunnen genomen worden, hetzij tijdens het lopende jaar, hetzij als achterstallen, moet, op zijn aanvraag, de terugbetaling door het fonds bekomen van de in voorgaande alinea's bedoelde bedragen, binnen de 30 dagen na de inning door het fonds. Bij ontstentenis dient dat laatste de onmogelijkheid van terugvordering van de sommen door het Waalse Gewest te staven.

Art. 8.Voor de werknemers wier activiteit tegelijk onder het Waalse Gewest en onder de Franse Gemeenschap valt zijn de vakbondspremies niet cumuleerbaar. Zij zullen de gunstigste premie genieten, met name die welke van het Waalse Gewest afhangt op datum van ondertekening van deze overeenkomst. Derhalve moet enkel het formulier betreffende de vakbondspremie voor de sectoren van het Waalse Gewest dus worden bezorgd aan de betrokken werknemers volgens de procedure waarin is voorzien. Elke wijziging in verband hiermee moet vooraf worden overlegd onder de ondertekenende partijen.

De vakorganisaties staan in voor de betaling van de vakbondspremie in overeenstemming met de bepalingen die van kracht zijn.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector die van het Waalse Gewest afhangt op en vervangt deze (overeenkomst geregistreerd op 25 juni 2007 onder het nummer 83445/CO/329.02).

Zij treedt in werking op 1 mei 2019. Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden die per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betekend wordt. Deze informeert de andere partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt Intersyndicaal Fonds van de sectoren van het Waalse Gewest - Socio-culturele sector Aanvraag vakbondspremie : Dienstjaar 20 ... - betaalbaar in 20 ...

Dit formulier wordt verstrekt in het kader van de betaling van de vakbondspremie aan het personeel van de sectoren van de non-profit dat afhangt van de Franse Gemeenschap, dat uitsluitend behoort tot de sectoren vermeld op de keerzijde.

De werkgevers moeten dit formulier uitdelen met het loonbriefje van de maand januari.

De bij een vakbond aangesloten werknemers moeten dit formulier vóór de maand april aan hun vakbondsorganisatie bezorgen.

In te vullen door de werkgever Identificatie van de werkgever : Stempel van de werkgever

Naam van de vereniging : . . . . .

Adres : . . . . .

RSZ-nr. : . . . . . PSC 329.02 SECTOR(EN) : gelieve op de achterzijde van dit document, de sector(en) aan te kruisen waaronder u valt.

Identificatie van de werknemer Naam : . . . . . Voornaam : . . . . .

Nr. Rijksregister : . . . . .

Adres : . . . . .

Tewerkstellingsperiode : . . . . .

Tewerkstellingsbreuk : . . . . .

Ik bevestig dat de medegedeelde informatie oprecht en volledig is.

Handtekening van de werkgever of van zijn vertegenwoordiger : . . . . .

In te vullen door de werknemer* Vakorganisatie : . . . . .

Lidnummer : . . . . .

Datum aansluiting : . . . . .

E-mailadres : . . . . . .

Rekeningnr. (voor terugbetaling) : BE . . . . .

Vakbondsbijdrage : o voltijds o deeltijds Ik bevestig dat de medegedeelde informatie oprecht en volledig is.

Datum : . . . . .

Handtekening : . . . . . * Om het privéleven te beschermen, worden de nieuwe Europese regels betreffende de algemene verordening betreffende de bescherming van de gegevens (AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement) nageleefd. De informatie die werd medegedeeld op dit formulier mag enkel worden gebruikt in het kader van de verwerking van de vakbondspremie zoals bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019. De ondergetekende geeft zijn formele toestemming voor dit gebruik.

Sectoren van het Waalse Gewest gedekt door de vakbondspremie die overeenstemt met dit formulier Gelieve hieronder de sector aan te kruisen waaronder u valt : O De gewestelijke integratiecentra O De lokale integratie-initiatieven O De diensten voor vertalen en tolken in een sociale context O De "centres de formation professionnelle AViQ" O De "centres d'insertion socioprofessionnelle" O De "missions régionales pour l'emploi" O De "interfédé des CISP" O De "Intermire" O De "PMTIC"-centra O De regenbooghuizen Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt Intersyndicaal Fonds van de sectoren van het Waalse Gewest - Socio-culturele sector Aanvraag vakbondspremie: Dienstjaar 2018 - betaalbaar in 2019

Dit formulier wordt verstrekt in het kader van de betaling van de vakbondspremie aan het personeel van de sectoren van de non-profit dat afhangt het Waalse Gewest, dat uitsluitend behoort tot de sectoren vermeld op de keerzijde.

De werkgevers dienen dit formulier samen met het loonbriefje van de maand oktober 2019 uit de reiken.

De bij een vakbond aangesloten werknemers moeten dit formulier vóór de maand januari 2020 aan hun vakbondsorganisatie bezorgen.

In te vullen door de werkgever Identificatie van de werkgever : Stempel van de werkgever

Naam van de vereniging : . . . . .

Adres : . . . . .

RSZ-nr. : . . . . . PSC 329.02 SECTOR(EN) : gelieve op de achterzijde van dit document, de sector(en) aan te kruisen waaronder u valt.

Identificatie van de werknemer Naam : . . . . . Voornaam : . . . . .

Nr. Rijksregister : . . . . .

Adres : . . . . .

Tewerkstellingsperiode : . . . . .

Tewerkstellingsbreuk : . . . . .

Ik bevestig dat de medegedeelde informatie oprecht en volledig is.

Handtekening van de weerkgever of van zijn vertegenwoordiger : . . . . .

In te vullen door de werknemer* Vakorganisatie : . . . . .

Lidnummer : . . . . .

Datum aansluiting : . . . . .

E-mailadres : . . . . . .

Rekeningnr. (voor terugbetaling) : BE . . . . .

Vakbondsbijdrage : O voltijds O deeltijds Ik bevestig dat de medegedeelde informatie oprecht en volledig is.

Datum : . . . . .

Handtekening : . . . . . * Om het privéleven te beschermen, worden de nieuwe Europese regels betreffende de algemene verordening betreffende de bescherming van de gegevens (AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement) nageleefd. De informatie die werd medegedeeld op dit formulier mag enkel worden gebruikt in het kader van de verwerking van de vakbondspremie zoals bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019. De ondergetekende geeft zijn formele toestemming voor dit gebruik.

Sectoren van het Waalse Gewest gedekt door de vakbondspremie die overeenstemt met dit formulier Gelieve hieronder de sector aan te kruisen waaronder u valt : O De lokale integratie-initiatieven O De diensten voor vertalen en tolken in een sociale context O De "interfédé des CISP" O De "Intermire" O De "PMTIC"-centra O De regenbooghuizen Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^