Koninklijk Besluit van 04 oktober 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 1 maart 1998 en van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 en 2000

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014273
pub.
24/11/1999
prom.
04/10/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 1 maart 1998 en van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 en 2000


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1997, houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract van De Post, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000;

Gelet op het voorstel van de Beheersorganen van DE POST;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Alinea 2 van artikel 15 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999, wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea : « Zijn frankeerwaarde zal het tarief voor een genormaliseerde brief voor het binnenland bedragen. »

Art. 2.Een artikel 15bis, luidend als volgt, wordt opgenomen in het koninklijk besluit van 1 maart 1998, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 : « Art.15bis. Ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Filip van België met Mathilde d'Udekem d'Acoz worden een speciale postzegel en een speciaal blaadje uitgegeven. De frankeerwaarde van de postzegel en van het blaadje zal respectievelijk overeenstemmen met het tarief voor een genormaliseerde brief voor het binnenland en voor een genormaliseerde brief voor het buitenland (Zone A Prior). »

Art. 3.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000, wordt vervangen door een nieuw artikel 8 : «

Art. 8.Er wordt een speciale postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Prins Filip en van de oprichting van het Fonds dat zijn naam draagt ».

Art. 4.Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^