Koninklijk Besluit van 04 oktober 2011
gepubliceerd op 01 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204254
pub.
01/12/2011
prom.
04/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011 Nationaal akkoord 2011-2012 (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2011 onder het nummer 104280/CO/207) Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies, vastgesteld door dit paritair comité. § 2. Het toepassingsgebied van artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (kort verzuim), van artikel 10, § 1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst (conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar), van artikel 13 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (fonds voor vorming - risicogroepen) en van artikel 15, § 1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst (tijdskrediet) wordt uitgebreid tot alle werknemers verbonden met hun werkgever door een arbeidsovereenkomst voor bedienden. § 3. Het toepassingsgebied van artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werknemers gebonden met hun werkgever door een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiger.

Duur

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van twee jaar, van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, met uitzondering van artikel 10, § 1.

Sector en ondernemingsoverleg

Art. 3.De sociale gesprekspartners hebben de intentie om met deze collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de loonkostenevolutie, permanente vorming en de tewerkstelling de toekomst van de sector en zijn werknemers op lange termijn te ondersteunen.

Voor het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de sector en de ondernemingen nemen de sociale gesprekspartners van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en de onderhandelaars op ondernemingsvlak akte van de integrale inhoud van het bemiddelingsvoorstel van de regering en van de wettelijke bepalingen terzake.

Vastheid van betrekking

Art. 4.De ondertekenende werkgeversorganisatie verbindt zich ertoe de ondernemingen aan te bevelen om in geval een onderneming genoodzaakt is over te gaan tot collectief ontslag om economische redenen, de maatregelen te onderzoeken die de nadelen van deze ontslagen ten opzichte van de bedienden zouden kunnen milderen, zoals ondermeer brugpensioen, werkverdeling, tijdskrediet, wijze van toepassing van de wet betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Bestaande gunstigere regelingen op bedrijfsvlak blijven behouden.

Minimumbarema

Art. 5.Vanaf 1 januari 2012 worden de minimum ervaringsmaandlonen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het verloningssysteem voor de bepaling van de minimum maandlonen en de maandwedden, gesloten op 11 januari 2010 in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit van 12 januari 2011; Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011), die van kracht zijn op 31 december 2011 verhoogd met 0,3 pct..

Weddeverhoging

Art. 6.De maandwedde van de baremieke bedienden op 31 december 2011, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2011-2012 niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst over loon en arbeidsvoorwaarden gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zal verhoogd worden met 0,3 pct. op 1 januari 2012.

Deze verhoging met 0,3 pct. gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van de maandwedde en/of andere voordelen die, met uitzondering van deze ten gevolge van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2006 (koninklijk besluit van 9 oktober 2006; Belgisch Staatsblad van 13 november 2006), gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, zouden toegekend worden aan de baremieke bedienden tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Implementatie sectorpensioen

Art. 7.Inzake de implementatie van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid wordt verwezen naar de bepalingen onder artikel 7, § 2, 2de alinea van het na-tionaal akkoord 2009-2010 voor bedienden, gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit van 10 november 2009; Belgisch Staatsblad van 16 maart 2010).

Kort verzuim

Art. 8.Het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1976, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden, inzake kort verzuim wordt uitgebreid tot alle bedienden.

Handelsvertegenwoordigers

Art. 9.§ 1. Eindejaarspremie De in het artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers, gesloten op 12 mei 2009 (koninklijk besluit van 21 februari 2010; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid vermelde begrenzing van 2 100 EUR wordt, vanaf het jaar 2011, en uiterlijk betaalbaar wat de eindejaarspremie betreft van het kalenderjaar 2011, in januari 2012, met 0,3 pct. verhoogd tot 2.106,30 EUR. § 2. Minimumwedde De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de mimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid op 10 juli 2001 (koninklijk besluit van 11 juni 2002; Belgisch Staatsblad van 27 juni 2002), wordt opgeheven op 31 mei 2011.

De minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers zal vanaf 1 juni 2011 ten minste gelijk zijn aan de vastgestelde sectorale minimum ervaringsmaandlonen voor de bedienden, waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies, van categorie 4A. Hiertoe zal een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden.

Conventioneel brugpensioen

Art. 10.§ 1. Brugpensioen vanaf 58 jaar De collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 12 mei 2009 (koninklijk besluit van 4 maart 2010; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010), in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, die per 31 maart 2011 vervallen is, wordt verlengd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013. § 2. Brugpensioen vanaf 56 jaar voor bedienden met minstens 20 jaar nachtprestaties en 33 jaar beroepsloopbaan De collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 12 mei 2009 (koninklijk besluit van 21 februari 2010; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar voor bedienden met minstens 20 jaar nachtprestaties en 33 jaar beroepsloopbaan, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd. § 3. Brugpensioen vanaf 56 jaar voor bedienden met minstens 40 jaar beroepsloopbaan De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 (koninklijk besluit van 21 februari 2010; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het conventioneel brugpensioen voor bedienden vanaf de leeftijd van 56 jaar mits 40 jaar beroepsloopbaan, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd. § 4. Halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar De collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 12 mei 2009 (koninklijk besluit van 17 maart 2010; Belgisch Staatsblad van 4 juni 2010), in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd.

Syndicale vorming

Art. 11.Artikel 8, eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de syndicale vorming, gesloten op 30 juni 2009 (koninklijk besluit van 17 maart 2010; Belgisch Staatsblad van 4 juni 2010) in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, wordt, ingevolge een uitzonderlijke inspanning, als volgt gewijzigd : "Met ingang van 1 januari 2011 wordt een financiële reserve samengesteld met het doel de syndicale vorming van de vertegenwoordigers van de bedienden uit de scheikundige nijverheid te financieren, tot een maximumbedrag van 157 500 EUR per kalenderjaar.

Voor het jaar 2012 wordt voorzien in een éénmalige extra toelage van 7 500 EUR aan de vakbondsorganisaties. Met ingang van 1 januari 2011 wordt een bedrag van 157 500 EUR toegekend aan de Belgische Federatie van de chemische industrie en de life science VZW (essenscia) met het oog op de vervolmaking van de vorming van de werkgeversvertegenwoordigers in de sociale dialoog.".

Financiering van het voordeel aan de gesyndiceerde bedienden

Art. 12.Artikel 8, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst, betreffende de syndicale vorming, gesloten op 30 juni 2009 (koninklijk besluit van 17 maart 2010; Belgisch Staatsblad van 4 juni 2010) in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, wordt, als volgt gewijzigd : "Deze financiële reserve zorgt bovendien, ingevolge een uitzonderlijke inspanning, voor de dekking van een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage van de gesyndiceerden onder de in § 1 van artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde bedienden, ten belope van 2.470.000 EUR per jaar met ingang van 1 januari 2011, indien in de loop van 2011 overgegaan kan worden tot de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de inning van de forfaitaire werkgeversbijdragen per bediende per jaar, wordt het voornoemde bedrag, met ingang van 1 januari 2012 verhoogd tot 2.750.000 EUR.".

Fonds voor vorming (risicogroepen)

Art. 13.De collectieve arbeidsovereenkomst tot verlenging van het "Fonds voor beroepsvorming van de bedienden uit de scheikundige nijverheid", gesloten op 30 september 2009 (koninklijk besluit van 13 juni 2010; Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2010), in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, zal voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden verlengd.

De werkgeversbijdrage voor het voornoemd fonds voor vorming bedraagt 0,20 pct. van de bruto weddemassa van de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden.

Van de hierboven vermelde totaal gestorte middelen zal een bedrag gelijk aan de bijdrage van 0,05 pct. op de brutolonen van de bedienden integraal gebruikt worden voor collectieve opleidingsprojecten.

Een deel van de middelen zal gedurende de periode van deze collectieve arbeidsovereenkomst in het bijzonder worden aangewend om volgende 3 projecten vorm te geven en verder uit te werken : 1. een betere integratie in de sector van personen met een handicap;2. de internationale solidariteit;3. een verbetering van de instroom van jongeren en promotie van de sector bij de jongeren. De concrete modaliteiten en middelen voor deze 3 projecten zullen worden bepaald door het beheerscomité van het fonds voor vorming.

De sociale partners van de scheikundige nijverheid zullen gedurende de periode van de collectieve arbeidsovereenkomst binnen het fonds voor vorming eveneens de nodige initiatieven nemen ten einde de participatiegraad jaarlijks te verhogen met 5 pct..

Syndicale afvaardiging

Art. 14.De drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardiging voor de bedienden, als bepaald in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor bedienden, gesloten op 4 mei 1999 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit van 7 mei 2000; Belgisch Staatsblad van 6 april 2001), wordt per 1 september 2012, verlaagd van 30 naar 25 baremieke bedienden beoogd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947, rekening houdende met volgende elementen : - De partijen verbinden zich om tegen 1 september 2012 een adequate omschrijving te formuleren betreffende het begrip "de nodige tijd" en dit specifiek voor de ondernemingen die minimaal 25 en maximaal 29 baremieke bedienden beoogd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947 tewerkstellen. - De syndicale afvaardiging in deze ondernemingen bestaat uit maximaal 2 effectieve leden. Er worden geen plaatsvervangende leden aangeduid. - Er kan in deze ondernemingen enkel een syndicale afvaardiging worden opgericht indien 50 pct. + 1 van de baremieke bedienden beoogd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947 zulks schriftelijk vraagt via een schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité. - Een paritaire werkgroep zal deze procedure evalueren en indien nodig aanpassen tegen uiterlijk september 2014. - Indien in een dergelijke onderneming reeds baremieke bedienden beoogd door collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947 van een betrokken syndicale organisatie beschermd zijn uit hoofde van een mandaat in een overlegorgaan of als kandidaat op de lijsten van de sociale verkiezingen zullen de effectieve leden van de syndicale afvaardiging voor deze organisatie uit de lijst van de beschermde baremieke bedienden beoogd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947 worden aangeduid en omgekeerd.

Deze regeling doet geen afbreuk aan het statuut van de syndicale delegatie vanaf 30 baremieke bedienden beoogd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1947, zoals omschreven in collectieve arbeidsovereenkomst houdende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor bedienden, gesloten op 4 mei 1999 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.

Combinatie Arbeid - Gezin Tijdskrediet - 1/5de loopbaanvermindering

Art. 15.§ 1. Tijdskrediet Het recht op tijdskrediet, voorzien door artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gesloten op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad (Belgisch Staatsblad van 16 februari 2002), tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt uitgebreid tot een duur van maximum 5 jaar over de gehele loopbaan.

Tijdens het eerste jaar dient de uitoefening van dit recht op tijdskrediet, overeenkomstig voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, te gebeuren per minimumperiode van 3 maanden.

Behoudens andere afspraken op het vlak van de onderneming dienen, van het tweede tot en met het vijfde jaar, de volgende cumulatieve voorwaarden nageleefd te worden : - het tijdskrediet moet uitgeoefend worden per periode van één jaar; - de bedienden die van dat recht op tijdskrediet gebruik wensen te maken dienen minstens vijf jaar anciënniteit bereikt te hebben.

De uitoefening van dit recht mag de organisatie van het werk niet verstoren. § 2. 1/5de loopbaanvermindering De ondernemingen kunnen, overeenkomstig artikel 6, § 2, en artikel 9, § 2 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, de concrete toepassingsmodaliteiten bepalen van het stelsel van 1/5de loopbaanvermindering voor de voltijdse bedienden die in ploegen zijn tewerkgesteld.

De uitoefening van dit recht mag de organisatie van het werk niet verstoren. § 3. Overgang van loopbaanvermindering naar conventioneel brugpensioen In geval een bediende overstapt van een vorm van loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis ) naar een vorm van conventioneel brugpensioen zal de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, als bepaald in de voor de sector geldende desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten, berekend worden op basis van een voltijds loon.

De aanvullende vergoeding wordt geproratiseerd met de verhouding van de periodes voltijdse en deeltijdse tewerkstelling over de gehele loopbaan. Deze regeling doet geen afbreuk aan gelijkwaardige of gunstiger modaliteiten die op het vlak van de onderneming bestaan.

Terugkomst uit zwangerschaps- of moederschapsverlof

Art. 16.Na afloop van het zwangerschaps- of moederschapsverlof heeft de bediende het recht terug te keren naar haar functie of naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform haar arbeidsovereenkomst.

Functieclassificatie

Art. 17.De paritaire werkgroep functieclassificatie tot actualisering en verfijning van de niveaukenmerken en de voorbeeldfuncties van de huidige functieklassen, zonder afbreuk te doen aan de bestaande functieclassificaties op ondernemingsvlak, zal zijn werkzaamheden verder zetten met het oog op het afronden van deze actualisering tegen 31 december 2012.

Paritaire werkgroep

Art. 18.Er wordt een paritaire werkgroep opgericht om de mogelijkheden in verband met de oprichting van een gemengd paritair comité (arbeiders en bedienden) voor de sector van de chemie en de life sciences te onderzoeken.

Overleg en sociale vrede

Art. 19.Met inachtneming van de sociale vrede en van de procedures eigen aan de scheikundige nijverheid, erkennen de ondertekenende partijen namens hun mandaatgevers, dat zij voor de materies die deel uitmaken van deze collectieve arbeidsovereenkomsten aan elkaars verwachtingen hebben voldaan.

Zij is gesloten te goeder trouw, en de ondertekenende partijen verbinden er zich toe om ze te doen toepassen, zowel naar de letter als naar de geest.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^