Koninklijk Besluit van 04 september 2013
gepubliceerd op 07 oktober 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015213
pub.
07/10/2013
prom.
04/09/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 15bis en 22septies;

Gelet op het advies van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, gegeven op 26 juni 2009;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2009 en 11 april 2013;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting, d.d. 17 september 2009 en 26 juni 2013;

Gelet op het advies 47.488/4 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2010;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De door de Nationale Veiligheidsoverheid te innen retributie bedraagt voor natuurlijke personen : 1° 150 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Vertrouwelijk;2° 175 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Geheim;3° 200 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Zeer geheim";4° 30 euro, voor de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen. De te innen retributie bedraagt voor de rechtspersonen : 1° 900 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Vertrouwelijk; 2° 1.200 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Geheim"; 3° 1.500 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Zeer geheim".

Art. 2.Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 1, 4°, dat in werking treedt op de dag die wordt bepaald door de minister bevoegd voor Buitenlandse zaken.

Art. 4.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^