Koninklijk Besluit van 04 september 2014
gepubliceerd op 28 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor besta

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205244
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de overeenkomst van 7 maart 2007 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de overeenkomst van 7 maart 2007.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014 Toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de overeenkomst van 7 maart 2007 (Overeenkomst geregistreerd op 28 april 2014 onder het nummer 120777/CO/119)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.Conform artikel 13 van de gecoördineerde statuten van het fonds van bestaanszekerheid, in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan, wordt de bijdrage van de werkgevers vanaf 1 april 2014 vastgesteld op 0,35 pct. van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming.

Art. 3.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 april 2014. Ze is gesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan opgezegd worden door één der partijen, mits berekend van een opzeg van drie maanden, door aangetekend schrijven ter post, gericht aan de voorzitter en aan de organisaties vertegenwoordigd in het schoot van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

Art. 4.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 7 juli 2011, Belgisch Staatsblad van 2 september 2011 (registratienummer 103824/CO/119).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^