Koninklijk Besluit van 04 september 2014
gepubliceerd op 28 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijzig

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205278
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 maart 2010Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/03/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" FFSEW genoemd en vaststelling van de statuten ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 maart 2010Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/03/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" FFSEW genoemd en vaststelling van de statuten ervan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013 Wijziging en coördinatie van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 maart 2010Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/03/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" FFSEW genoemd en vaststelling van de statuten ervan (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2013 onder het nummer 118381/CO/327.03) A. OPRICHTING

Artikel 1.Bij toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid sluit het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap een collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" FFSEW genoemd, waarvan de statuten hierna worden bepaald.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap alsook op de werknemers die zij tewerkstellen.

Art. 3.De collectieve arbeids overeenkomst van 29 maart 2010Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/03/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (nr. 99418) stelt het "Fonds voor bestaanszekerheid in voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" (FFSEW).Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en coördineert de statuten ervan.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 6 maanden. De kennisgeving van de opzegging moet gebeuren bij een aangetekend schrijven aan de voorzitter van Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

B. STATUTEN HOOFDSTUK I. - Maatschappelijke zetel

Art. 5.Op 1 januari 2010 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" (FFSEW). De maatschappelijke zetel van het FFSEW is gevestigd in route de Philippeville 196 te 6010 Couillet. Deze zetel kan naar elders worden overgebracht bij een éénparige beslissing van de raad van beheer zoals bepaald in artikel 12. HOOFDSTUK II. - Taken van dit fonds

Art. 6.a) aan de werknemers en werkneemsters die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap vallen, worden voordelen verleend als voorzien in artikel 7; b) projecten opzetten en acties voeren ten voordele van de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;c) voor de uitvoering van de in punten a) en b) voorziene doelstellingen benodigde middelen innen;d) de jaarlijkse dotatie beheren die is vastgesteld door het AGW van 21 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013). HOOFDSTUK III. - Aanvullende sociale voordelen - aard - bedrag - toekenning - vereffening

Art. 7.Het FFSEW herverdeelt ten gunste van de werknemers zoals bedoeld in artikel 6, de financiële middelen waarover het beschikt voor de financiering, toekenning en vereffening van de sociale voordelen bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 8.De praktische uitvoeringsmodaliteiten die niet zijn vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst worden bepaald door het beheerscomité van het FFSEW waarvan de besluiten worden bewaard in de notulen van dit fonds. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 9.De financieringsbronnen, de werkgeversbijdragen en/of eventuele andere financiële middelen zullen worden bepaald door het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap in functie van de noden van de sector, de financiële mogelijkheden van de openbare besturen en van de gemeenschappelijke beslissingen van de sociale partners.

Art. 10.Het bedrag en de inningsmodaliteiten van de werkgeversbijdragen worden bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 11.De bijdragen worden geïnd door het FFSEW, hetzij rechtstreeks door het fonds, hetzij via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Bij uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit kan het FFSEW de inning van de bijdragen aan een andere instelling toevertrouwen. In dat geval wijst de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst de instelling aan en bepaalt zij de voorwaarden en modaliteiten inzake inning die de instelling belast met de uitvoering en die zij dient na te leven. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 12.Het FFSEW wordt beheerd door een paritair beheerscomité dat is samengesteld uit minimaal 8 leden.

Deze leden worden aangewezen door de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap. Zij worden voor de helft voorgesteld door de beroepsorganisaties van werkgevers en voor de helft door de organisaties van werknemers.

Elke subsidiërende overheid heeft recht op een adviserend mandaat.

De leden van het beheerscomité worden aangewezen voor dezelfde periode als hun mandaat in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Het mandaat van het lid van het beheerscomité eindigt bij ontslag of overlijden of wanneer het mandaat als lid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap eindigt of wegens ontslag door de organisatie die het lid heeft voorgesteld. Het nieuwe lid beëindigt eventueel het mandaat van zijn voorganger.

De mandaten van de leden van het beheerscomité zijn hernieuwbaar.

Art. 13.Het beheerscomité kiest om de twee jaar onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Het wijst tevens de personen of diensten aan belast met het secretariaat.

Art. 14.Het beheerscomité komt samen op uitnodiging van de voorzitter. Deze is gehouden het beheerscomité samen te roepen op vraag van tenminste een vierde van de beheerders of op vraag van één van de in Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigde organisaties. Voor elke zitting van het beheerscomité worden notulen opgesteld. Zij worden ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger.

Alle leden van het beheerscomité ontvangen een kopie van deze notulen.

De notulen worden ten laatste binnen de maand aan de leden van het beheerscomité toegezonden; de aanmerkingen betreffende deze notulen dienen binnen de maand na ontvangst aan de voorzitter van het beheerscomité te worden bezorgd.

Art. 15.Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien tenminste de helft van zowel de leden van de werknemersafvaardiging als de leden van de werkgeversafvaardiging vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat elke organisatie vertegenwoordigd is.

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan wordt het beheerscomité opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda en onder dezelfde voorwaarden van vertegenwoordiging.

De beslissingen van het beheerscomité worden in principe genomen bij algemeenheid van stemmen van de aanwezige leden, behalve ingeval van andersluidende bepalingen voorzien in het huishoudelijk reglement dat door het beheerscomité werd opgesteld.

De beheerders mogen niet deelnemen aan de besprekingen of stemmingen die betrekking hebben op kwesties waarin zij persoonlijk betrokken zijn.

Art. 16.Het beheerscomité beheert het fonds overeenkomstig de statuten en neemt alle nodige maatregelen voor de goede werking van het fonds.

Dat kan met name elk contract sluiten en elk roerend of onroerend goed, kopen, verkopen, uitwisselen, huren en verhuren indien nodig voor de realisatie van de doelstellingen van het FFSEW; de beheerskosten vaststellen; vergoedingen aan de rechthebbenden betalen; leningen op lange en korte termijn afsluiten; hypotheken toestaan op de onroerende goederen van het fonds, alsook alle private of officiële voorrechten, subsidies en vergoedingen toekennen en aanvaarden; elke indeplaatsstelling of borgstelling toestaan of aanvaarden; alle rechten, reële of voortvloeiend uit verplichtingen, alsook alle reële of persoonlijke waarborgen, overdragen; opheffing verlenen van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of andere bevoorrechte of hypothecaire beletselen voor of na betaling; in rechte optreden als eiser of verweerder voor de rechtbanken, vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren; dadingen of compromissen aangaan.

Deze opsomming is niet limitatief.

De rechtsvorderingen als eiser of verweerder worden ingediend of verdedigd door het beheerscomité, in naam van het FFSEW, op vervolging en op aanvraag van de voorzitter of van één of meer daartoe afgevaardigde bestuurders.

Het beheerscomité kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Het beheerscomité kan het dagelijks beheer van het FFSEW overdragen aan derden, aan wie eventueel een vergoeding voor administratiekosten kan worden toegekend.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet, wordt voorbehouden aan het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap behoort tot de bevoegdheid van het beheerscomité.

Het mandaat van de leden van het beheerscomité wordt niet bezoldigd.

Art. 17.Voor alle akten, behalve die welke onder het dagelijks beheer vallen, waarvoor een bijzonder mandaat werd gegeven, volstaat het, opdat het FFSEW geldig zou vertegenwoordigd zijn ten opzichte van derden, dat twee bestuurders, waarvan één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde, ondertekenen, zonder dat zij enige bespreking, machtiging of bijzonder mandaat dienen te doen gelden.

De akten van dagelijks beheer mogen ondertekend worden door een bestuurder of door enige andere persoon daartoe aangewezen door het beheerscomité.

Art. 18.De bestuurders hebben ten opzichte van de verplichtingen van het FFSEW geen enkele persoonlijke verplichting.

Zij kunnen slechts ter verantwoording worden geroepen voor de uitvoering van hun mandaat. HOOFDSTUK VI. - Toezicht - rekeningen - balans - begroting

Art. 19.Het werkjaar vangt aan op 1 januari en sluit af op 31 december.

Art. 20.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, stelt het beheerscomité een bedrijfsrevisor of -accountant aan met het oog op het toezicht op het beheer van het fonds.

Art. 21.Overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, keurt het beheerscomité jaarlijks de rekeningen, balans en begroting goed van het FFSEW.

Art. 22.Overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid worden de rekeningen, balans en begroting van het FFSEW alsook een verslag over de werking ervan gedurende het voorbije boekjaar voorgelegd aan het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap voor het einde van de maand juni.

Een verslag zal worden voorgelegd aan de verschillende subsidiërende instanties volgens de door deze bepaalde modaliteiten. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding en vereffening

Art. 23.Het FFSEW wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Het wordt ontbonden door het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, ingevolge een opzegging zoals bepaald in artikel 4. Het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap beslist over de bestemming van de goederen en van de waarden van het FFSEW, na betaling van het passief.

Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met de doelstelling waarvoor het FFSEW werd opgericht.

Het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap stelt de vereffenaars aan onder de leden van het beheerscomité van het FFSEW. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^