Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 24 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Cr

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009633
pub.
24/08/2006
prom.
05/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde taaltrap vormen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4, vijfde lid ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2005 van de federale Overheidsdienst Justitie, goedgekeurd op 17 februari 2006 door de bevoegde autoriteiten;

Gelet op de adviezen van de vakbondsorganisaties, gegeven op 9 mei 2006 voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en op 10 mei 2006, voor wat betreft de Algemene Centrale van Openbare Diensten, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 1 juni 2006;

Gelet op het advies van de Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 12 juli 2006 ;

Gelet op het advies 41.031/2/V van de Raad van State van 31 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, ingevoerd door de wet van 4 augustus 1996 en vervangen door de wet van 2 april 2003;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat op grond van de recente wijzigingen aan het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat wordt vereist dat met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de graden worden vastgesteld van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie die eenzelfde taaltrap vormen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, worden de diverse betrekkingen die eenzelfde taaltrap vormen, vastgesteld als volgt : 1ste trap Managementfuncties Directeur - Generaal Operationeel Directeur Ondersteuningsdirecteur 2e trap Wetenschappelijk personeel Hoofd Van De Instelling (uitdovende graad) Hoofd Van De Hoofdafdeling Hoofd Van Een Sectie Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van klasse A3 3e trap Wetenschappelijk personeel Attaché Assistent Eerstaanwezend assistent Werkleider Werkleider - geaggregeerde Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van de klassen A1 et A2 Administratief Deskundige Technisch Deskundige ICT Deskundige 4e trap Niet-wetenschappelijk personeel Administratief Assistent Technisch Assistent 5e trap Niet-wetenschappelijk personeel Administratief Medewerker Technisch Medewerker Medewerker Keuken/Schoonmaak

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^