Koninklijk Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014286
pub.
28/12/2006
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Tweede addendum sluiten tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 01/12/2004 numac 2004000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 9 juli 2004 sluiten houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de uitbouw van een Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel noodzakelijk is om het marktaandeel van het openbaar vervoer te verhogen binnen een straal van ongeveer 30 km rond de hoofdstad en om de bijzonder zware mobiliteitsproblemen tijdens de piekuren op te lossen;

Overwegende dat, in het kader van de verwezenlijking van dit Gewestelijk Expresnet, de spoorwegcapaciteit van het baanvak Ukkel-Nijvel verhoogd moet worden;

Overwegende dat vergelijkende tracé-studie hebben aangetoond dat de beoogde capaciteitsuitbreiding optimaal tot stand komt door de aanleg van een derde en vierde spoor naast de bestaande sporen;

Overwegende dat het voor de aanleg van bewuste sporen nodig is om de spoorwegzate te verbreden tussen Ukkel-Moensberg en het station Nijvel-Oost;

Overwegende dat het bovendien voor het verhogen van de snelheid nodig is het tracé van de spoorbocht te Baulers te verbeteren;

Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om de percelen aangeduid op de plannen 016.600KU1 en 018.600KU1 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel in bezit te nemen;

Overwegende dat de planning voor de verwezenlijking van deze werken vastgelegd is in het meerjariginvesteringsplan 2001-2012 voor de spoorwegen, zoals bevestigd door het samenwerkingsakkoord hieromtrent tussen de Staat en de Gewesten van 11 oktober 2001;

Overwegende dat conform deze planning, het vervoersaanbod van het Gewestelijk Expresnet, waartoe deze spooruitbreiding bijdraagt, volledig operationeel moet zijn tegen uiterlijk eind 2012 en dat wegens de vooropstaande duurtijd van de werken bijgevolg de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert ter uitvoering van de werken voor de aanleg van een derde en vierde spoor en het verhogen van de snelheid tot 160 km/h van het baanvak Ukkel-Nijvel de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van gemeente Eigenbrakel en aangeduid op de plannen 016.600KU1 en 018.600KU1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de betreffende werken benodigde en op voormelde plannen aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^